UPC    Acreditació de les titulacions
Internacionalització

Descripció: Informació dels principals indicadors de l'àmbit de la internacionalització
Període de referència: 2017-2018

INSTITUCIONALS                
2014 2015 2016 2017 2018 Més informació
Nombre de xarxes internacionals amb participació UPC 10 11 12 12 14
TITULACIONS                
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Més informació
Nombre de Convenis Internacionals de doble titulació amb universitats estrangeres 100 convenis amb 105 universitats  57 convenis amb 62 universitats  34 convenis amb 36 universitats 48 convenis amb 33 universitats 49 convenis amb 30 universitats i 13 països  
Nombre de convenis d'intercanvi internacional (1) 192 113 ND 125 115  
Nombre de titulacions Erasmus Mundus Màster 13 13 7 7 6
Doctorat 7 7 7 7 7
Nombre de titulacions impartides totalment en anglès Grau - - - 2 3
Màster 26 26 21 23 24
% Assignatures/PDI/GRUP impartides en anglès (2)   13,7% 14,7% 16,4% 17,6% 19,2%  
(1) Fa referència a convenis institucionals d'intercanvi internacional d'estudiants, no a acords bilaterals de programes de mobilitat.
(2) El nivell d'anàlisi és per assignatura-pdi-grup
ESTUDIANTAT                 
Estudiantat internacional 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Més informació
Segons nacionalitat Grau (inclou estudis de cicle). Centres propis 999 978 999 1.099 1.214
Grau (inclou estudis de cicle). Centres adscrits 190 195 220 82 115
Màster 983 1.006 1.382 2.134 1.650
Doctorat 1.165 1.149 1.151 1.118 979
             
Segons el país de residència familiar Grau (inclou estudis de cicle). Centres propis 211 200 202 251 256
Grau (inclou estudis de cicle). Centres adscrits 34 38 53 25 40
Màster 732 874 877 1.031 1.484
Doctorat 963 947 975 954 979
Mobilitat internacional 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Més informació
Estudiantat incoming CINDA 16 9 15 17 32
 
Convenis Bilaterals 202 253 263 250 282
Lifelong Learning Programme (Erasmus Estudis) 797 11 16 - -
Lifelong Learning Programme (Erasmus Pràctiques) 5 - - - -
Erasmus + (estudis) 7 835 922 1.049 1.015
Erasmus + (pràctiques) 1 6 3 9 4
Altres programes de pràctiques no ERASMUS - - - 1 -
Erasmus Mundus 13 2 - 1 -
Ciències sense fronteres - - 39 - -
Amèrica llatina - - 1 - -
Visitant - - 65 40 57
Altres programes 52 68 28 23 28
TOTAL 1.093 1.184 1.352 1.390 1.418
         
Estudiantat outgoing Convenis bilaterals 337 294 291 342 357
 
CINDA 6 1 0 8 0
Lifelong Learning Programme (Erasmus estudis) 1.168 - - - -
Lifelong Learning Programme (Erasmus pràctiques) 81 1 - - -
Erasmus + (estudis)   1.037 1.009 970 1.024
Erasmus + (pràctiques)   55 30 40 33
Altres programes de pràctiques no ERASMUS 5 4 12 11 4
Erasmus Mundus 7 - - -  
Altres programes  41 42 8 14 18
TOTAL 1.645 1.434 1.350 1.385 1.436
             
% Titulats amb una estada acadèmica internacional Grau (inclou estudis de cicle). Centres propis 29,51% 25,11% 24,15% 31,69% 27,81%
Grau (inclou estudis de cicle). Centres adscrits 21,20% 24,90% 23,10% 14,87% 16,45%
Màsters 7,49% 7,49% 13,55% 18,33% 23,34%
RECERCA                
2013 2014 2015 2016 2017 Més informació
Personal investigador i de suport a la Recerca amb nacionalitat estrangera (a 31 de desembre) 318 247 206 205 229  
Nombre de projectes de recerca internacionals en que participa la universitat (3) Competitius 111 55 115 109 109  
No competitius 88 73 92 86 51  
% Recursos captats per a R+D per via competitiva segons l'origen dels fons (4) Fons Europeus 57,90% 34,74% 41,19% 48,70% 45,94%  
Nombre de projectes de recerca internacionals per via competitiva coordinats per la UPC (3) 12 7 20 20 11  
Nombre de PDI que participa en projectes de recerca internacionals per via competitiva (5) Investigadors principals 111 55 115 109 109  
Participants 270 204 216 370 288  
Nombre de sol·licituds de patents internacionals   38 22 21 25 26
         
    2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Nombre de tesis llegides amb menció internacional 98 114 146 104 83  
(3) Els projectes de recerca inclouen els desenvolupats en entitats vinculades però on l'IP és professorat de la UPC
(4) Aquest import fa referència a la contractació (no als ingressos) i inclou el finançament del personal predoctoral i postdoctoral. Inclou només l'import concedit a la universitat. El percentatge tan elevat de Fons Europeus l'any 2013 es degut a la falta de resolucions de projectes del Plan Estatal I+D+i per aquell any.
(5) La dada de nombre de participants segurament és inferior a la realitat. La font és el propi professorat que ho ha declarat a DRAC.
PERSONAL                
Personal Docent i Investigador (professorat) 2013 2014 2015 2016 2017
Nombre de PDI amb nacionalitat estrangera (a 31 de desembre) 116 105 94 104 106
Nombre de PDI que ha llegit la tesi doctoral a l'estranger (7) 20 69 68 63 65
             
(7) Aquesta xifra es calcula sobre la plantilla en situació activa a 31 de desembre de cada any independentment de l'any de lectura de la tesi
Personal Docent i Investigador (professorat) 2013 2014 2015 2016-2017 2017-2018
Mobilitat del PDI (només es comptabilitzen estades superiors a 5 dies) Número d'estades de PDI que ha realitzat una mobilitat 355 284 359 687 645
Estada de 5 a 9 dies 61,1% 50,0% 61,0% 77,7% 62,0%
Estada de 10 a 30 dies 21,7% 30,3% 21,2% 20,5% 24,5%
Estada de més de 30 dies 17,2% 19,7% 17,8% 1,7% 13,5%
Personal d'Administració i Serveis (no inclou PSR) 2013 2014 2015 2016 2017
Nombre de PAS Estranger (PAS a 31 de desembre)   8 8 5 7 16
Mobilitat in   34 23 14 33 60
Mobilitat out   0 18 9 27 27
COOPERACIÓ INTERNACIONAL                
2014 2015 2016 2017 2018 Més informació
Nombre de projectes internacionals de cooperació internacional al desenvolupament 42 48 50 55 53*
Nombre de persones que fan mobilitat internacional en el marc d'activitats i projectes de cooperació universitària al desenvolupament PAS 2 3 3 4 5**  
PDI 21 20 32 25 30**  
Estudiants 56 74 131 128 94**  
*Projectes aprovats en la convocatòria a 11 de juny 2018
** Mobilitat prevista a la formulació dels projectes aprovats
RÀNQUINGS UNIVERSITARIS                
Posicionament de la UPC als Rànquings Univesitaris Internacionals