UPC    Acreditació de les titulacions
2.5.1 Recursos econòmics captats per R+D competitius i no competitius

Descripció: Evolució dels recursos econòmics captats per R+D tant per la universitat com pels ens vinculats mitjançant finançament competitiu i finançament no competitiu
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2019

                                   
  Via de finançament 2015 2016 2017 2018 2019  
  Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total  
  COMPETITIU   39.777.384,00  9.254.035,00  49.031.419,00  43.657.011,44  3.635.203,77  47.292.215,21  32.224.021,77  2.501.354,00  34.725.375,77  33.042.891,79  11.654.501,00  44.697.392,79  38.762.090,42  7.307.386,05  46.069.476,47  
  NO COMPETITIU  19.102.470,00  4.732.845,00  23.835.315,00  16.413.687,86  7.682.978,59  24.096.666,45  17.383.661,79  1.766.107,00  19.149.768,79  20.102.062,75  3.925.449,05  24.027.511,80  15.195.571,66  2.917.558,53  18.113.130,19  
  Total  58.879.854,00  13.986.880,00  72.866.734,00  60.070.699,30  11.318.182,36  71.388.881,66  49.607.683,56  4.267.461,00  53.875.144,56  53.144.954,54  15.579.950,05  68.724.904,59  53.957.662,08  10.224.944,58  64.182.606,66  
  Xifres en euros                                
                             
  Finançament competitiu: Recursos concedits en el marc d'una convocatòria competitiva  
  Finançament no competitu: Recursos aconseguits per via no competitiva com poden ser subvencions directes, contractes, convenis o altres tipus de col·laboracions  
  Recursos ens vinculats: Recursos concedits a una altra entitat per a una activitat de R+D que du a terme PDI de la universitat amb caràcter d'investigador principal o responsable de l'activitat  
  L'apartat NO COMPETITIU inclou el PROFOR a tots els anys.  
                                   
RECURSOS OBTINGUTS PER LA UNIVERSITAT I ELS ENS VINCULATS
% universitat % ens vinculat
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
COMPETITIU  0,676 0,727 0,650 0,622 0,718 COMPETITIU  0,66 0,32 0,59 0,75 0,71
NO COMPETITIU 0,324 0,273 0,350 0,378 0,282 NO COMPETITIU 0,34 0,68 0,41 0,25 0,29
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
RECURSOS OBTINGUTS SEGONS LA VIA DE FINANÇAMENT                    
                                 
  COMPETITIU             NO COMPETITIU                
  2015 2016 2017 2018 2019     2015 2016 2017 2018 2019        
% universitat 81% 92% 93% 74% 84% % universitat 80% 68% 91% 84% 84%        
% ens vinculat 19% 8% 7% 26% 16% % ens vinculat 20% 32% 9% 16% 16%