UPC    Acreditació de les titulacions
2.5.1 Recursos econòmics captats per R+D competitius i no competitius

Descripció: Evolució dels recursos econòmics captats per R+D tant per la universitat com pels ens vinculats mitjançant finançament competitiu i finançament no competitiu
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2020

                                   
  Via de finançament 2016 2017 2018 2019 2020  
  Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total  
  COMPETITIU   43.657.011,44  3.635.203,77  47.292.215,21  32.224.021,77  2.501.354,00  34.725.375,77  33.042.891,79  11.654.501,00  44.697.392,79  38.762.090,42  7.307.386,05  46.069.476,47  50.151.004,12  7.530.442,47  57.681.446,59  
  NO COMPETITIU  16.413.687,86  7.682.978,59  24.096.666,45  17.383.661,79  1.766.107,00  19.149.768,79  20.102.062,75  3.925.449,05  24.027.511,80  17.846.979,00  2.917.558,53  20.764.537,53  19.328.611,42  12.499.656,30  31.828.267,72  
  Total  60.070.699,30  11.318.182,36  71.388.881,66  49.607.683,56  4.267.461,00  53.875.144,56  53.144.954,54  15.579.950,05  68.724.904,59  56.609.069,42  10.224.944,58  66.834.014,00  69.479.615,54  20.030.098,77  89.509.714,31  
  Xifres en euros                                
                             
  Finançament competitiu: Recursos concedits en el marc d'una convocatòria competitiva  
  Finançament no competitu: Recursos aconseguits per via no competitiva com poden ser subvencions directes, contractes, convenis o altres tipus de col·laboracions  
  Recursos ens vinculats: Recursos concedits a una altra entitat per a una activitat de R+D que du a terme PDI de la universitat amb caràcter d'investigador principal o responsable de l'activitat  
  L'apartat NO COMPETITIU inclou el PROFOR a tots els anys.  
                                   
RECURSOS OBTINGUTS PER LA UNIVERSITAT I ELS ENS VINCULATS
% universitat % ens vinculat
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
COMPETITIU  0,727 0,650 0,622 0,685 0,722 COMPETITIU  0,32 0,59 0,75 0,71 0,38
NO COMPETITIU 0,273 0,350 0,378 0,315 0,278 NO COMPETITIU 0,68 0,41 0,25 0,29 0,62
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
RECURSOS OBTINGUTS SEGONS LA VIA DE FINANÇAMENT                    
 
                               
  COMPETITIU             NO COMPETITIU                
  2016 2017 2018 2019 2020   2016 2017 2018 2019 2020        
% universitat 92% 93% 74% 84% 87% % universitat 68% 91% 84% 86% 61%        
% ens vinculat 8% 7% 26% 16% 13% % ens vinculat 32% 9% 16% 14% 39%