UPC    Acreditació de les titulacions
0.1.4 Àrees i Serveis

Descripció: Relació de les unitats funcionals de la UPC (àrees i serveis)
Període de referència: 2022-2023

           
  UNITATS  
  060 AA Àrea Acadèmica  
    007 SGA Servei de Gestió Acadèmica  
    111 GRI Gabinet de Relacions Internacionals  
    640 SLT Servei de Llengües i Terminologia  
    046 USSED Unitat de Serveis de Suport a l'Escola de Doctorat  
  056 ART/CTT Àrea de Recerca i Transferència / CTT  
    133 SGERI Servei de Gestió Econòmica de la Recerca i la Innovació  
    153 SGCRI Servei de Gestió del Coneixement de la Recerca i la Innovació  
    152 SSRI Servei de Suport a la Recerca i la Innovació  
    131 SGI Servei de Gestió de la Innovació  
  057 AES Àrea d'Economia i Serveis  
    002 SE Servei d'Economia  
    033 SCAC Servei de Contractació Administrativa i Compres  
    101 SCG Servei de Control de Gestió  
  070 AI Àrea d'Infraestructures  
    102 SI Servei d'Infraestructures  
    620 UPCesports Servei d'Esports  
  072 APDI Àrea de Personal Docent i Investigador  
    049 SPDI Servei de PDI  
    042 SSICE Servei de suport a l'ICE  
  053 APASO Àrea de Personal d'Administració i Serveis i Organització  
    048 SPAS Servei de PAS  
    020 SDP Servei de Desenvolupament Professional  
    026 SSGA Servei de Suport a la Gestió  
    051 SDO Servei de Desenvolupament Organitzatiu  
  073 ACC Àrea de Cultura i Comunitat  
    520 BUPC Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius  
    029 GIC Gabinet d'Innovació i Comunitat  
  063 ASJAR Àrea de Serveis Jurídics i Avaluació de Riscos  
    038 SJC Serveis Jurídics i Convenis  
      PD Protecció Dades  
    546 SPRL Servei de Prevenció de Riscos Laborals  
  061 AreaTIC Àrea TIC  
    044 SSTICI Servei de Suport TIC i Innovació  
    045 GPTICE Gabinet de Projectes TIC específics  
    043 SDDSTIC Servei de Disseny i Desenvolupament de Solucions TIC  
  074 DPAQ Direcció de Planificació, Avaluació i Qualitat  
    052 GPAQ Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat  
    054 GRI Gabinet del Rector  
    041 SC Servei de Comunicació  
    120 CS Gabinet del Consell Social  
    160 CCN Coordinació del Campus Nord  
  Unitats descentralitzades  
    171 UTGAC Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Camins  
    172 UTGAN Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Nàutica  
    173 UTGAM Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Matemàtiques  
    181 UTGCBL Unitat Transversal de Gestió del Campus del Baix Llobregat  
    182 UTGVG Unitat Transversal de Gestió del Campus de Vilanova i la Geltrú  
    183 UTGAB Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de l'Arquitectura de Barcelona  
    184 UTGM Unitat Transversal de Gestió del Campus de Manresa  
    185 UTGASC Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit Arquitectura de Sant Cugat  
    188 UTGAEIB Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de l'Enginyeria Industrial de Barcelona  
    189 UTGAE Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit d'Edificació  
    192 UTGCT Unitat Transversal de Gestió del Campus Terrassa  
    193 UTGAOO Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit d'Òptica i Optometria  
    194 UTGCDB Unitat Transversal de Gestió del Campus Diagonal-Besòs  
    195 UTGCNTIC Unitat Transversal de Gestió Àmbit TIC Campus Nord  
  Dades a juliol de 2022