UPC    Acreditació de les titulacions
4.1.1 Balanç i resultats de l'exercici

Descripció: Balanç i resultats de l'exercici.
Font: Servei d'Economia , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2020

         
  BALANÇ DE SITUACIÓ      
         
  ACTIU 2019 2020  
  A) ACTIU NO CORRENT 370.543.049 359.496.227  
  Immobilitzat intangible 45.523.718 45.487.296  
       Aplicacions informàtiques 324.981 249.803  
       Inversiones sobre actius utilitzats en règim d'arrendament 45.198.737 45.237.493  
       Altre immobilitzat intangible      
  Immobilitzat material 322.071.386 311.994.176  
       Terrenys 40.622.711 36.514.711  
       Construccions 260.955.956 255.170.215  
       Infraestructures 7.778.271 7.138.016  
       Altre immobilitzat material 11.840.686 12.299.241  
       Immobilitzat en curs i a compte 873.761 871.993  
  Inversions financeres a llarg termini amb entitats del grup 1.194.668 1.143.820  
  Inversions financeres a llarg termini  1.753.277 870.935  
  B) ACTIU CORRENT 39.257.433 48.741.861  
  Deutors i altres comptes a cobrar 35.880.106 45.803.467  
      Deutors per operacions de gestió 35.249.571 45.369.868  
       Altres comptes a cobrar 630.535 433.599  
  Inversions financeres a curt termini en entitatsdel grup 39.290 39.290  
  Inversiones financeres a curt termini 1.977.812 2.004.188  
  Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.360.226 894.916  
  TOTAL ACTIU 409.800.482 408.238.088  
         
         
  PASSIU 2019 2020  
  A) PATRIMONI NET 229.283.269 225.626.444  
  Patrimoni aportat 0 0  
  Patrimoni generat -67.849.225 -69.333.736  
  Resultat d'exercicis anteriors -74.212.535 -72.096.207  
  Resultat de l'exercici 6.363.309 2.762.471  
  Altres increments patrimonials pendents d'imputació a resultats 297.132.494 294.960.179  
  B) PASSIU NO CORRENT 34.229.956 28.397.435  
  Provisions a llarg termini 8.446.554 9.614.664  
  Deutes a llarg termini 25.749.493 18.748.862  
  Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini 33.909 33.909  
  C) PASSIU CORRENT 146.287.258 154.214.210  
  Provisions a curt termini 10.900.562 7.617.905  
  Deute a curt termini 67.775.547 77.424.863  
       Deute amb entitats de crèdit 21.602.492 20.081.868  
       Altres deutes 46.173.055 57.342.995  
  Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini 1.733.072 1.649.672  
  Creditors i altres comptes a pagar 21.536.016 24.670.478  
       Creditors per operacions de gestió 5.780.681 828.701  
       Altres comptes a pagar 1.299.030 1.079.195  
       Administracions públiques 14.456.305 15.308.582  
  Ajustaments per periodificació 44.342.060 42.851.291  
  TOTAL PASSIU         409.800.483             408.238.089      
  Balanç auditat per Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.  
         
         
         
         
         
  COMPTE DE RESULTATS      
         
  INGRESSOS 2019 2020  
  Transferències, subvencions, donacions i llegats rebuts 217.276.750 237.671.249  
  Vendes netes i prestació de serveis 88.263.976 76.889.978  
  Altres ingressos de gestió ordinària 5.504.304 4.315.367  
  Excés de provisions 2.134.690 647.749  
  TOTAL INGRESSOS         313.179.721             319.524.343      
         
  DESPESES 2019 2020  
  Despeses de personal 218.408.723 233.532.625  
  Transferències i subvencions concedides 23.698.075 21.278.745  
  Altres despeses de gestió ordinària 48.772.469 44.472.625  
  Amortització de l'immobilitzat 13.016.289 13.325.186  
  Altres partides no ordinàries (despeses) 1.770.307 3.424.053  
  Ingressos financers -3.763 -1.041  
  Despeses financeres 1.154.311 729.679  
  TOTAL DESPESES         306.816.411             316.761.872      
         
  Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici 6.363.310 2.762.471  
         
         
         
         
         
  ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPORT      
         
  DRETS RECONEGUTS DE L'EXERCICI 2019 2020  
  Cap. 3r  Taxes i altres ingressos 86.346.857 76.811.863  
  Cap. 4t Transferències corrents 175.534.299 203.708.102  
  Cap. 5è Ingressos patrimonials 4.092.141 3.755.261  
  Cap. 7è Transferències de capital 44.410.305 43.143.576  
  Cap. 8è  Actius financers (romanents)  9.386  140  
  Cap. 9è Passius financers 38.882.670 38.567.870  
  TOTAL DRETS RECONEGUTS         349.275.657             365.986.811      
         
  OBLIGACIONS RECONEGUDES DE L'EXERCICI 2019 2020  
  Cap. 1r Remuneracions de personal 207.509.605 216.778.843  
  Cap. 2n Despeses corrents 40.970.206 38.639.072  
  Cap. 3r Despeses financeres 1.279.452 856.850  
  Cap. 4t Transferències corrents 14.421.136 14.989.397  
  Cap. 6è Inversions reals 28.332.215 28.644.288  
  Cap. 7è Transferències de capital 7.573.236 11.957.136  
  Cap. 8è Adquisició d'accions 1.062 21.653  
  Cap. 9è Passius financers 54.931.262 48.196.552  
  TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES         355.018.174             360.083.790      
       
  RESULTAT PRESSUPOSTARI (drets reconeguts - obligacions reconegudes)               5.903.022      
  Finançament amb romanent específic 2019   132.170.213  
  Liquidació de l'exercici   138.073.234  
  Romanent afectat 2020   128.674.431  
  Superàvit total de l'exercici 2020   390.731  
  Exercici corrent 2020   390.731  
  TOTAL DÈFICIT ACUMULAT FINS 2019   -102.835.445  
  TOTAL DÈFICIT ACUMULAT EL 2020   -102.444.714  
  Dades a 31/12/2020