UPC    Acreditació de les titulacions
4.1.1 Balanç i resultats de l'exercici

Descripció: Balanç i resultats de l'exercici.
Font: Servei d'Economia , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2021

         
  BALANÇ DE SITUACIÓ      
         
  ACTIU 2020 2021  
  A) ACTIU NO CORRENT 359.496.227 353.939.529  
  Immobilitzat intangible 45.487.296 44.776.731  
       Aplicacions informàtiques 249.803 191.287  
       Inversiones sobre actius utilitzats en règim d'arrendament 45.237.493 44.585.444  
       Altre immobilitzat intangible      
  Immobilitzat material 311.994.176 307.586.107  
       Terrenys 36.514.711 36.514.711  
       Construccions 255.170.215 251.042.807  
       Infraestructures 7.138.016 6.830.862  
       Altre immobilitzat material 12.299.241 12.343.225  
       Immobilitzat en curs i a compte 871.993 854.502  
  Inversions financeres a llarg termini amb entitats del grup 1.143.820 1.165.168  
  Inversions financeres a llarg termini  870.935 411.523  
  B) ACTIU CORRENT 48.741.861 44.573.661  
  Deutors i altres comptes a cobrar 45.803.467 37.499.662  
      Deutors per operacions de gestió 45.369.868 37.068.054  
       Altres comptes a cobrar 433.599 431.609  
  Inversions financeres a curt termini en entitatsdel grup 39.290 39.290  
  Inversiones financeres a curt termini 2.004.188 1.839.843  
  Efectiu i altres actius líquids equivalents 894.916 5.194.866  
  TOTAL ACTIU 408.238.088 398.513.190  
         
         
  PASSIU 2020 2021  
  A) PATRIMONI NET 225.626.444 225.526.269  
  Patrimoni aportat 0 0  
  Patrimoni generat -69.333.736 -66.740.560  
  Resultat d'exercicis anteriors -72.096.207 -63.729.296  
  Resultat de l'exercici 2.762.471 -3.011.264  
  Altres increments patrimonials pendents d'imputació a resultats 294.960.179 292.266.829  
  B) PASSIU NO CORRENT 28.397.435 26.523.754  
  Provisions a llarg termini 9.614.664 11.383.556  
  Deutes a llarg termini 18.748.862 15.103.576  
  Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini 33.909 36.622  
  C) PASSIU CORRENT 154.214.210 146.463.167  
  Provisions a curt termini 7.617.905 6.912.430  
  Deute a curt termini 77.424.863 76.524.263  
       Deute amb entitats de crèdit 20.081.868 2.209.592  
       Altres deutes 57.342.995 74.314.672  
  Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini 1.649.672 883.814  
  Creditors i altres comptes a pagar 24.670.478 22.041.850  
       Creditors per operacions de gestió 8.282.701 5.174.866  
       Altres comptes a pagar 1.079.195 1.267.174  
       Administracions públiques 15.308.582 15.599.810  
  Ajustaments per periodificació 42.851.291 40.100.810  
  TOTAL PASSIU   408.238.089        398.513.191      
  Balanç auditat per Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.  
         
         
         
         
         
  COMPTE DE RESULTATS      
         
  INGRESSOS 2020 2021  
  Transferències, subvencions, donacions i llegats rebuts 237.671.249 254.544.371  
  Vendes netes i prestació de serveis 76.889.978 72.007.020  
  Altres ingressos de gestió ordinària 4.315.367 4.487.908  
  Excés de provisions 647.749 1.004.101  
  TOTAL INGRESSOS   319.524.343        332.043.400      
         
  DESPESES 2020 2021  
  Despeses de personal 233.532.625 241.258.234  
  Transferències i subvencions concedides 21.278.745 25.766.125  
  Altres despeses de gestió ordinària 44.472.625 48.628.935  
  Amortització de l'immobilitzat 13.325.186 13.646.011  
  Altres partides no ordinàries (despeses) 3.424.053 5.155.801  
  Ingressos financers -1.041 -286  
  Despeses financeres 729.679 599.844  
  TOTAL DESPESES   316.761.872        335.054.664      
         
  Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici 2.762.471 -3.011.264  
         
         
         
         
         
  ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPORT      
         
  DRETS RECONEGUTS DE L'EXERCICI 2020 2021  
  Cap. 3r  Taxes i altres ingressos 76.811.863 71.482.810  
  Cap. 4t Transferències corrents 203.708.102 205.611.921  
  Cap. 5è Ingressos patrimonials 3.755.261 3.462.768  
  Cap. 7è Transferències de capital 43.143.576 68.432.562  
  Cap. 8è  Actius financers (romanents)  140  94.045  
  Cap. 9è Passius financers 38.567.870 22.759.600  
  TOTAL DRETS RECONEGUTS   365.986.811        371.843.707      
         
  OBLIGACIONS RECONEGUDES DE L'EXERCICI 2020 2021  
  Cap. 1r Remuneracions de personal 216.778.843 223.571.091  
  Cap. 2n Despeses corrents 38.639.072 37.016.441  
  Cap. 3r Despeses financeres 856.850 727.766  
  Cap. 4t Transferències corrents 14.989.397 10.871.878  
  Cap. 6è Inversions reals 28.644.288 32.297.218  
  Cap. 7è Transferències de capital 11.957.136 17.500.963  
  Cap. 8è Adquisició d'accions 21.653 0  
  Cap. 9è Passius financers 48.196.552 50.584.591  
  TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES   360.083.790        372.569.948      
     
  RESULTAT PRESSUPOSTARI (drets reconeguts - obligacions reconegudes)      5.903.022     -        726.241      
  Finançament amb romanent específic 2020   128.674.431  
  Liquidació de l'exercici   127.948.189  
  Romanent afectat 2021   126.154.021  
  Superàvit total de l'exercici 2021   1.457.139  
  Exercici corrent 2021   1.457.139  
  TOTAL DÈFICIT ACUMULAT FINS 2020   -102.444.714  
  TOTAL DÈFICIT ACUMULAT EL 2021   -100.987.575  
  Dades a 31/12/2021