UPC    Acreditació de les titulacions
2.1.1 Dades globals del volum de la recerca a la UPC

Descripció: Volum de la recerca per publicacions i activitats personals, segons tipologia
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2020

           
           
    ACTIVITATS PERSONALS I DE LES UNITATS 2019 2020  
    Tesis dirigides UPC (1)  267  256  
    Propietat industrial i intel·lectual  22  36  
    Premis (2)   159  159  
    Concursos d'arquitectura (3)  20  19  
    Organització de congressos i exposicions  38  18  
    Comissari d'exposició  9  4  
    PUBLICACIONS   2019 2020  
    Llibres  67  56  
    Capítols de llibres  241  215  
    Articles en revista grup notable (JCR) (4)  1.651  1.829  
    Articles en revista grup notable (UPC) (5)  119  123  
    Articles en revista grup CTA (6)  281  277  
    Articles en revista grup DIV (7)  31  44  
    Actes a congressos notables (UPC) (8)  300  332  
    Actes a congressos internacionals i nacionals (9)  1.225  662  
    Publicacions sobre l'obra d'un professor/a  40  45  
    Informes  739  692  
    Edició de llibres  75  49  
    Edició de números de monogràfics de revistes notables  7  11  
    (1) Tesis dirigides per PDI de la UPC, tant si s'han llegit a la UPC com fora. Per a les tesis llegides a la UPC, vegeu l'apartat 1.5.3.  
    (2) D'arquitectura i cientifico-tècnics.  
    (3) Segons el document de Consell de Govern "Aplicació del sistema d'indicadors de l'activitat de recerca en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme" aprovat al juliol de 2005, només es valoren aquells concursos d'arquitectura dels quals prèviament l'interessat ha aportat un informe que s'ha fet públic a través del dipòsit de recerca de la UPC (E-Prints).  
    (4) Articles publicats en revistes indexades al JCR Science Citation Index i al JCR Social Science Citation Index.  
    (5) Articles publicats en revistes considerades notables per la UPC.  
    (6) Articles en revistes científico-tècniques o artístiques  
    (7) Articles en revistes de divulgació  
    (8) Actes a congressos considerats notables per la UPC.  
    (9) Actes a congressos internacionals i nacionals que no són considerats notables per la UPC  
    Dades a 31/12/2020      
           
           
 
         
      2009 2010  
    Tesis dirigides UPC 243 268  
    Patents 35 30  
    Premis 86 100  
    Concursos d'arquitectura 14 43  
    Organització de congressos i exposicions 59 13  
    Comissari d'exposició 17 17  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
 
       
           
      2009 2010  
    Llibres 136 114  
    Capítols de llibres 337 272  
    Articles en revista grup notable (JCR) (4) 1226 1264  
    Articles en revista grup notable (UPC) (5) 135 118  
    Articles en revista grup CTA (6) 535 509  
    Articles en revista grup DIV (7) 249 179  
    Actes a congressos notables (UPC) (8) 490 446  
    Actes a congressos internacionals i nacionals (9) 2463 1845  
    Publicacions sobre l'obra d'un professor/a 63 52  
    Informes 1407 1229  
    Edició de llibres 46 66