UPC    Acreditació de les titulacions
2.1.1 Dades globals del volum de la recerca a la UPC

Descripció: Volum de la recerca per publicacions i activitats personals, segons tipologia
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2021

         
  ACTIVITATS PERSONALS I DE LES UNITATS 2020 2021  
  Tesis dirigides UPC (1)  256  279  
  Propietat industrial i intel·lectual  36  52  
  Premis (2)   165  99  
  Concursos d'arquitectura (3)  19  22  
  Organització de congressos i exposicions  18  27  
  Comissari d'exposició  4  5  
  PUBLICACIONS   2020 2021  
  Llibres  56  53  
  Capítols de llibres  215  261  
  Articles en revista grup notable (JCR) (4)  1.829  1.810  
  Articles en revista grup notable (UPC) (5)  123  92  
  Articles en revista grup CTA (6)  277  275  
  Articles en revista grup DIV (7)  44  25  
  Articles en revista altament citats  119  34  
  Actes a congressos notables (UPC) (8)  335  297  
  Actes a congressos internacionals i nacionals (9)  663  925  
  Publicacions sobre l'obra d'un professor/a  45  24  
  Informes  693  648  
  Edició de llibres  49  43  
  Edició de números de monogràfics de revistes notables  11  7  
  (1) Tesis dirigides per PDI de la UPC, tant si s'han llegit a la UPC com fora. Per a les tesis llegides a la UPC, vegeu l'apartat 1.5.3.  
  (2) D'arquitectura i cientifico-tècnics.  
  (3) Segons el document de Consell de Govern "Aplicació del sistema d'indicadors de l'activitat de recerca en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme" aprovat al juliol de 2005, només es valoren aquells concursos d'arquitectura dels quals prèviament l'interessat ha aportat un informe que s'ha fet públic a través del dipòsit de recerca de la UPC (E-Prints).  
  (4) Articles publicats en revistes indexades al JCR Science Citation Index i al JCR Social Science Citation Index.  
  (5) Articles publicats en revistes considerades notables per la UPC.  
  (6) Articles en revistes científico-tècniques o artístiques  
  (7) Articles en revistes de divulgació  
  (8) Actes a congressos considerats notables per la UPC.  
  (9) Actes a congressos internacionals i nacionals que no són considerats notables per la UPC  
  Dades a 31/12/2021      
         
         
 
       
    2009 2010  
  Tesis dirigides UPC 243 268  
  Patents 35 30  
  Premis 86 100  
  Concursos d'arquitectura 14 43  
  Organització de congressos i exposicions 59 13  
  Comissari d'exposició 17 17  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
       
         
    2009 2010  
  Llibres 136 114  
  Capítols de llibres 337 272  
  Articles en revista grup notable (JCR) (4) 1226 1264  
  Articles en revista grup notable (UPC) (5) 135 118  
  Articles en revista grup CTA (6) 535 509  
  Articles en revista grup DIV (7) 249 179  
  Actes a congressos notables (UPC) (8) 490 446  
  Actes a congressos internacionals i nacionals (9) 2463 1845  
  Publicacions sobre l'obra d'un professor/a 63 52  
  Informes 1407 1229  
  Edició de llibres 46 66