UPC    Acreditació de les titulacions
1.7.3 Beques d'aprenentatge UPC

Descripció: Distribució de les beques d'aprenentage UPC per tipologia i import.
Font: Servei de Personal
Període de referència: 2021-2022

             
    TIPUS DE BECA D'APRENENTATGE Nombre de becaris
31/12/2021
Nombre de becaris
01/09/2021 - 31/08/2022
IMPORT  
    Suport a Biblioteques i factories 16 20 45.000 €  
    Suport a l'Organització 8 25 17.000 €  
    Suport a l'Activitat Docent 120 218 365.000 €  
    Suport a Tasques Docents 99 106 87.000 €  
    Suport a les Relacions Internacionals 5 12 26.000 €  
    Suport a Projectes Específics 148 427 541.000 €  
    Suport Consell d'Est. i Deleg. d'Est. 39 64 59.000 €  
    Mentories Acadèmiques 48 49 44.000 €  
    TOTAL 483 921 1.184.000 €  
             
             
             
             
    INICI RECERCA Nombre a
31/12/2021
Nombre entre
01/09/2021 - 31/08/2022
IMPORT  
    Inici de Recerca 145 415 912.000 €  
    TOTAL 145 415 912.000 €  
    Dades a Juliol de 2022