UPC    Acreditació de les titulacions
1.7.3 Beques d'aprenentatge UPC

Descripció: Distribució de les beques d'aprenentage UPC per tipologia i import.
Font: Servei de Personal
Període de referència: 2020-2021

           
  TIPUS DE BECA D'APRENENTATGE Nombre de becaris
31/12/2020
Nombre de becaris
01/09/2020 - 31/08/2021
IMPORT  
  Suport a Biblioteques i factories 9 14 30.000 €  
  Suport a l'Organització 1 49 19.000 €  
  Suport a Tasques Docents 263 405 452.000 €  
  Suport a les Relacions Internacionals 4 7 21.000 €  
  Suport a Projectes Específics 203 409 717.000 €  
  Suport Consell d'Est. i Deleg. d'Est. 34 77 57.000 €  
  Mentories Acadèmiques 48 67 71.000 €  
  TOTAL 562 1028 1.367.000 €  
  Dades a Juliol de 2021