UPC    Acreditació de les titulacions
1.7.3 Beques d'aprenentatge UPC

Descripció: Distribució de les beques d'aprenentage UPC per tipologia i import.
Font: Servei de Personal
Període de referència: 2020-2021

             
    TIPUS DE BECA D'APRENENTATGE Nombre de becaris
31/12/2020
Nombre de becaris
01/09/2020 - 31/08/2021
IMPORT  
    Suport a Biblioteques i factories 9 14 30.000 €  
    Suport a l'Organització 1 49 19.000 €  
    Suport a Tasques Docents 263 405 452.000 €  
    Suport a les Relacions Internacionals 4 7 21.000 €  
    Suport a Projectes Específics 203 409 717.000 €  
    Suport Consell d'Est. i Deleg. d'Est. 34 77 57.000 €  
    Mentories Acadèmiques 48 67 71.000 €  
    TOTAL 562 1028 1.367.000 €  
             
             
             
             
    INICI RECERCA Nombre a
31/12/2020
Nombre entre
01/09/2020 - 31/08/2021
IMPORT  
    Inici de Recerca 134 430 1.074.000 €  
    TOTAL 134 430 1.074.000 €  
    Dades a Juliol de 2021