UPC    Acreditació de les titulacions
5.6 Política d'Arxius

Descripció: Indicadors relacionats amb la política d'arxius de la UPC.
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2021

               
    2017 2018 2019 2020 2021  
  Metres lineals de documentació (1) 2.297 2.361 2.361 2.451 2.515  
  Consultes i préstecs d'expedients 478 403 363 90 1.160  
  Expedients transferits a l'arxiu (1) 1.030 2.347 4.103 228 8.669  
  Expedients indexats a l'SGD (2) 81.968 81.968 86.071 267.707 491.607  
  Unitats amb documents a l'arxiu físic (1) 22 22 22 22 34  
  Assistents a cursos de formació/visites 0 19 10 0 0  
  Hores de formació d'usuaris  0 5 8 0 0  
  Eliminació de documents (capses) (3) 6.746 312 1.813 70 3.622  
  (1) Inclou els dipòsits gestionats per l'Oficina de Documentació i Arxius (ODA): Arxiu Rectorat (fins 2016) General i Vèrtex        
  (2) gDOC és el repositori del sistema de gestió de documents de la UPC          
  (3) Inclou les dades d'eliminacions directes i controlades            
  Dades a 31 de desembre de 2021