UPC    Acreditació de les titulacions
5.6 Política d'Arxius

Descripció: Indicadors relacionats amb la política d'arxius de la UPC.
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2020

ARXIU
               
    2016 2017 2018 2019 2020  
  Metres lineals de documentació (1) 2.626 2.297 2.361 2.361 2.451  
  Consultes i préstecs d'expedients 322 478 403 336 90  
  Expedients transferits a l'arxiu (1) 2.457 1.030 2.347 4.103 228  
  Expedients indexats a l'SGD (2) 81.968 81.968 81.968 86.071 267.707  
  Unitats amb documents a l'arxiu (1) 22 22 22 22 22  
  Assistents a cursos de formació/visites 20 0 19 10 0  
  Hores de formació d'usuaris  3 0 5 8 0  
  Eliminació de documents (capses) (3) 30 6.746 312 1.813 70  
  (1) Inclou els dipòsits gestionats per l'Oficina de Documentació i Arxius (ODA): Arxiu Rectorat (fins 2016) General i Vèrtex            
  (2) SGD és la base de dades que serveix de plataforma per al sistema de gestió de documents de la UPC        
  (3) Inclou les dades d'eliminacions directes i controlades            
  Dades a 31 de desembre de 2020