UPC    Acreditació de les titulacions
2.3.1 Ingressos gestionats pel CTT distribuïts per conceptes

Descripció: Distribució dels ingressos gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) per conceptes
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2021

                   
  CONCEPTE IMPORT 2017 IMPORT 2018 Import 2019 Import 2020 Import 2021  
  Convenis 9.449.900,13 10.624.552,00 10.269.115,16 10.203.757,00 10.963.948,91  
  Serveis 2.389.795,06 2.295.215,00 2.103.045,75 2.185.953,00 1.805.702,45  
  Propietat Industrial 355.102,30 416.321,00 366.504,68 361.133,00 390.858,19  
  Formació 2.064.320,23 1.805.931,00 1.985.939,63 1.077.840,00 1.347.263,71  
  Programes Nacionals 12.992.330,03 11.444.997,00 11.695.627,32 9.802.141,00 19.468.400,44  
  Programes Europeus 16.190.048,32 11.596.612,00 13.488.758,10 15.042.842,00 14.764.692,67  
  Altres ingressos i subvencions 4.152.526,59 4.835.277,00 3.531.484,54 4.561.390,00 4.595.878,56  
  Total Ingressos 47.594.022,66 43.018.905,00 43.440.475,18 43.235.056,00 53.336.744,93  
  Ingressos per transferències a tercers 11.539.054,10 12.555.601,00 12.020.674,91 9.592.486,00 16.863.312,30  
  TOTAL INGRESSOS GESTIONATS PEL CTT 59.133.076,76 55.574.506,00 55.461.150,09 52.827.542,00 70.200.057,23  
  Projectes competitius 418.097,51 372.904,85 670.571,29 952.956,10 953.235,24  
  Projectes no competitius 1.902.016,99 1.800.031,15 1.946.950,59 1.297.087,33 1.580.975,33  
  INGRESSOS GESTIONATS PER LA FUNDACIÓ CIT 2.320.114,50 2.172.936,00 2.617.521,88 2.250.043,43 2.534.210,57  
  TOTAL INGRESSOS PER RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA 61.453.191,26 57.747.442,00 58.078.671,97 55.077.585,43 72.734.267,80  
  Dades a 31/12/2021