UPC    Acreditació de les titulacions
5.4 Biblioteques

Descripció: Relació de les activitats de les biblioteques de la UPC amb dades sobre usuaris potencials, visitants, mitjana d'hores d'obertura setmanal, préstecs, increment dels fons, documents subministrats i documents obtinguts, com una evolució dels principals indicadors referents als serveis bibliotecaris de la UPC
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2020

   BIBLIOTEQUES  
                   
    2020  
  Biblioteca Usuaris potencials (1) Visitants presencials (2) Mitjana d'hores d'obertura setmanal (3) Préstecs de llibres (4) Préstec de portàtils (5) Reserva de sales de treball en grup (6) Préstecs d'equipaments (7)  
  160 Campus Nord 5.410 69.300 62 3.013 2.283 1.592 5.371  
  170 Campus Terrassa 4.023 25.207 57 2.300 376 806 547  
  181 Campus Baix Llobregat 1.902 24.929 57 1.364 588 590 761  
  200 FME 450 8.629 55 895 200 264 74  
  210 ETSAB 2.367 28.088 57 9.505 59 94 287  
  240 ETSEIB 3.318 52.486 57 1.764 2.099 628 2.822  
  280 FNB 851 4.945 52 426 34 -- 39  
  290 ETSAV 843 10.653 57 2.775 376 -- 368  
  310 EPSEB 888 10.488 57 1.584 309 379 975  
  330 Campus Universitari de Manresa (8) 3.175 32.907 57 1.915 305 478 51  
  340 EPSEVG 1.410 23.273 57 807 248 452 234  
  820 EEBE 3.024 33.170 57 1.496 1.421 1.212 2.241  
  SUBTOTAL 27.661 324.075 56,83 27.844 8.298 6.495 13.770  
  ALTRES 25.065 (9) -- -- 16.276 (10) 77 -- --  
  TOTAL 52.726 324.075 56,83 44.120 8.375 6.495 13.770  
  (1) Inclou estudiantat de grau i màster                
  (2) Degut a la COVID-19, biblioteques tancades del 16 de març fins mitjans de juny. A partir de la reobertura, biblioteques obertes amb reducció d'horari i d'aforament, amb reserva prèvia de plaça d'estudi     
  (3) Degut a la COVID-19, els càlculs s'han fet sobre una setmana d'obertura normal anterior al confinament, seguint les recomanacions de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas)    
  (4) Són els préstecs fets presencialment des de cada biblioteca              
  (5) El servei de préstec de portàtils per hores va funcionar de gener a març. Durant el confinament, els portàtils de les biblioteques es van prestar en un règim diferent a l'habitual      
  (6) A causa de la COVID-19, fora de servei des del 16 de març de 2020              
  (7) Calculadores, Arduinos, lectors de llibres electrònics, carregadors, material de laboratori, etc. Degut a la COVID-19, fora de servei des del 16 de març 2020        
  (8) La Biblioteca del Campus de Manresa dóna servei a l'EPSEM i a la Fundació Universitària del Bages (FUB). Inclou Estudiantat, PDI i PAS de la FUB        
  (9) Inclou PAS, PDI, estudiants de doctorat, estudiants de formació permanent, estudiants de centres adscrits i altres usuaris externs registrats a la base de dades del Servei de Biblioteques    
  (10) Inclou les renovacions fetes directament pels usuari al web, així com els préstecs fets des de dels Serveis Generals de Biblioteques        
                   
                   
                   
  EVOLUCIÓ INDICADORS BIBLIOTEQUES  
    2017 2018 2019 2020  
  Visitants 1.454.054 1.325.075 1.442.165 324.075  
  Consultes al Catàleg de les biblioteques de la UPC 2.532.432 2.591.268 1.794.286 1.846.097  
  Consultes al web del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (1) 1.661.232 2.551.796 1.642.964 1.444.852  
  Consultes a FUTUR, el portal de la Producció Científica dels Investigadors de la UPC 656.086 574.901 586.307 620.243  
  Nombre d'activitats revisades al Descriptor de la Recerca i l'Activitat Acadèmica de la UPC.DRAC 11.353 7.978 6.906 7.210  
  Recursos d'informació electrònics de pagament o amb llicència (llibres, revistes i bases de dades) 43.231 43.985 48.427 51.319  
  Llibres en suport físic 672.682 648.567 648.135 652.405  
  Col·leccions de revistes en suport físic       19.506 19.394 18.456 18.420  
  Arxius descarregats a recursos electrònics de pagament o amb llicència (2) 777.901 830.573 754.791 796.369  
  Préstecs de llibres       135.351 116.563 110.769 44.120  
  Ocupacions de sales de treball en grup i préstecs d'ordinadors portàtils i altres equipaments 126.757 139.603 153.327 31.672  
  Assistents a cursos de formació       8.775 8.408 11.905 9.579  
  Hores de formació d'usuaris  638 685 903 481  
  (1) Pàgines visitades a http://bibliotecnica.upc.edu i altres webs del Servei  
  (2) Durant el primer trimestre del 2020, els proveïdors de recursos d'informació canvien l'estàndard utilitzat per mesurar l'ús dels recursos        
  Dades a 31 de desembre de 2020