UPC    Acreditació de les titulacions
5.4 Biblioteques

Descripció: Relació de les activitats de les biblioteques de la UPC amb dades sobre usuaris potencials, visitants, mitjana d'hores d'obertura setmanal, préstecs, increment dels fons, documents subministrats i documents obtinguts, com una evolució dels principals indicadors referents als serveis bibliotecaris de la UPC
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2021

                   
    2021  
  Biblioteca Usuaris potencials (1) Visitants presencials (2) Mitjana d'hores d'obertura setmanal Préstecs de llibres (3) Préstec de portàtils (4) Reserva de sales de treball en grup (5) Préstecs d'equipaments (6)  
  160 Campus Nord 5.583 94.318 60,0 3.792 1.005 3.742 4.709  
  170 Campus Terrassa 4.839 34.037 60,0 2.314 319 1.666 390  
  181 Campus Baix Llobregat 2.082 47.598 57,5 1.919 624 1.694 809  
  200 FME 450 13.589 49,0 1.093 119 528 80  
  210 ETSAB 2.318 42.226 57,5 12.277 67 3.516 497  
  240 ETSEIB 3.441 83.644 60,0 2.376 1.002 608 2.505  
  280 FNB 868 6.367 50,0 507 57 -- 27  
  290 ETSAV 834 19.894 57,5 3.920 147 -- 554  
  310 EPSEB 821 19.854 57,5 1.884 280 1.011 994  
  330 Campus Universitari de Manresa (7) 5.716 43.240 60,0 2.973 115 130 48  
  340 EPSEVG 1.418 28.272 57,5 965 224 1.063 188  
  820 EEBE 3.143 66.516 60,0 1.600 3.122 676 4.434  
  SUBTOTAL 31.513 499.555 57,21 35.620 7.081 14.634 15.235  
  ALTRES 29.337 -- -- 30.402 -- -- 35  
  TOTAL 60.850 499.555 57,21 66.022 7.081 14.634 15.270  
  (1) Inclou estudiantat de grau i màster                
  (2) Degut a la COVID-19, accés a les biblioteques amb reserva prèvia de lloc d'estudi i reduccions d'aforament           
  (3) Són els préstecs fets presencialment des de cada biblioteca              
  (4) El servei de préstec de portàtils per hores torna a funcionar amb normalitat el 8 de març de 2021. Degut a la COVID, els portàtils de les biblioteques es van prestar en un règim diferent a l'habitual    
  (5) A causa de la COVID-19, fora de servei fins el 8 de març de 2021              
  (6) Calculadores, Arduinos, lectors de llibres electrònics, carregadors, material de laboratori, etc. Degut a la COVID-19, fora de servei fins al 8 de març de 2021        
  (7) La Biblioteca del Campus de Manresa dóna servei a l'EPSEM i a la Fundació Universitària del Bages (FUB). Inclou Estudiantat, PDI i PAS de la FUB        
  (8) Inclou PAS, PDI, estudiants de doctorat, estudiants de formació permanent, estudiants de centres adscrits i altres usuaris externs registrats a la base de dades del Servei de Biblioteques    
  (9) Inclou les renovacions fetes directament pels usuari al web, així com els préstecs fets des de dels Serveis Generals de Biblioteques          
                   
                   
                   
                   
  EVOLUCIÓ INDICADORS BIBLIOTEQUES  
    2018 2019 2020 2021  
  Visitants 1.325.075 1.442.165 324.075 497.708  
  Consultes al Catàleg de les biblioteques de la UPC (1) 2.591.268 1.794.286 1.846.097 1.093.969  
  Consultes al web del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (2) 2.551.796 1.642.964 1.444.852 1.839.718  
  Consultes a FUTUR, el portal de la Producció Científica dels Investigadors de la UPC 574.901 586.307 620.243 783.021  
  Consultes a APRÈN, Portal de la producció docent del professorat de la UPC -- -- -- 360.235  
  Nombre d'activitats revisades al Descriptor de la Recerca i l'Activitat Acadèmica de la UPC.DRAC 7.978 6.906 7.210 6.251  
  Recursos d'informació electrònics de pagament o amb llicència (llibres, revistes i bases de dades) 43.985 48.427 51.319 53.060  
  Llibres en suport físic 648.567 648.135 652.405 652.620  
  Col·leccions de revistes en suport físic 19.394 18.456 18.420 17.954  
  Arxius descarregats a recursos electrònics de pagament o amb llicència (3) 830.573 754.791 796.369 457.419  
  Préstecs de llibres 116.563 110.769 44.120 66.022  
  Ocupacions de sales de treball en grup i préstecs d'ordinadors portàtils i altres equipaments 139.603 153.327 31.672 36.985  
  Assistents a cursos de formació 8.408 11.905 9.579 9.809  
  Hores de formació d'usuaris  685 903 481 477  
  (1) A  finals de juliol 2021 es posa en marxa el nou DiscoveryUPC, que utilitza noves mètriques per mesurar les consultes  
  (2) Pàgines visitades a http://bibliotecnica.upc.edu i altres webs del Servei  
  (3) A mitjans 2020, els proveïdors de recursos d'informació canvien l'estàndard per mesurar l'ús dels recursos, especialment dels llibres. Ara es comptablitzen descarregues a nivell de títol i no de capítols  
  Dades a 31 de desembre de 2021