UPC    Acreditació de les titulacions
4.1.2 Pla de noves construccions

Descripció: Relació d'edificis acabats i en curs amb el desglòs de l'import total en import de l'edifici i import de les instal·lacions.
Font: Servei de Contractació Administrativa i Compres , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2021

         
  EDIFICIS Estat Import  
  AG00 Donacions ASCIL Proyectos S.L. Acabat  5.000,00  
  BLD1 Construcció Dronòdrom En curs  34.627,80  
  BLD1 Instal·lacions Dronòdrom En curs  1.763,59  
  PG Obres rehabilitació i reforma Pl. 0 Ed. 'P' ETSEIB  Acabat  1.164.288,57  
  TOTAL PLA DE NOVES CONSTRUCCIONS    1.205.679,96