UPC    Acreditació de les titulacions
2.5.3 Recursos d'R+D no competitius per destinació

Descripció: Evolució dels recursos econòmics captats per R+D tant per la universitat com pels ens vinculats mitjançant finançament no competitiu segons la seva destinació
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2020

                                   
  Finalitat 2016 2017 2018 2019 2020  
  Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total  
  Projectes R+D  9.815.276  5.860.234  15.675.511  6.724.603  879.298  7.603.901  8.245.258  1.624.398  9.869.656  5.348.006  185.713  5.533.719  6.385.032  11.217.503  17.602.536  
  Accions complementàries  419.135  -  419.135  918.440  -  918.440  883.783  -  883.783  765.551  -  765.551  738.069  -  738.069  
  Càtedres  391.800  -  391.800  560.267  -  560.267  156.667  -  156.667  398.935  -  398.935  735.967  -  735.967  
  Serveis científics i tècnics  2.973.023  1.822.744  4.795.768  5.568.642  886.809  6.455.452  7.378.927  2.301.051  9.679.977  7.418.121  2.731.846  10.149.967  7.544.669  1.282.153  8.826.822  
  Altres  2.814.454  -  2.814.454  3.611.709  -  3.611.709  3.437.428  -  3.437.428  3.916.365  -  3.916.365  3.924.874  -  3.924.874  
  Total  16.413.688  7.682.979  24.096.666  17.383.662  1.766.107  19.149.769  20.102.063  3.925.449  24.027.512  17.846.979  2.917.559  20.764.537  19.328.611  12.499.656  31.828.268  
  Xifres en euros  
   
  Finançament competitiu: Recursos concedits en el marc d'una convocatòria competitiva  
  Finançament no competitu: Recursos aconseguits per via no competitiva com poden ser subvencions directes, contractes, convenis o altres tipus de col·laboracions  
  Recursos ens vinculats: Recursos concedits a una altra entitat per a una activitat de R+D que du a terme PDI de la universitat amb caràcter d'investigador principal o responsable de l'activitat