UPC    Acreditació de les titulacions
2.1.2 Volum de la recerca a la UPC per unitats acadèmiques i tipologia d'activitat

Descripció: Volum de la recerca per unitats acadèmiques, tant d'activitats personals com de publicacions, segons tipologia
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2021

Activitats personals i de les unitats (any 2021)
                           
  Unitat acadèmica Tesis dirigides (1) Propietat industrial i intel·lectual Premis Concursos d'arquitectura Premis extraordinaris de doctorat Organització de congressos i exposicions Comissari d'exposicions Participació en projectes europeus com a Coordinador
 
 
  701 AC  11  2  6    3  1    
  702 CEM  13  2  5    4  1    2
  707 ESAII  17  2  1    2  1    1
  709 EE  9  2  1    2    1  
  710 EEL  10  4  8    3      2
  712 EM  13  2  6    2      
  713 EQ  14  9  2    7  1    2
  715 EIO  11    2          
  717 DEGD      2      1    
  723 CS  1  1  1    1      
  724 MMT  5  2      1      1
  729 MF  5  1  1          
  731 OO  7  3      2      
  732 OE  8    2    1  1    1
  735 PA  5    13  15  1  1  2  
  737 RMEE  8              
  739 TSC  12  6  7    6  3    2
  740 UOT  7    2  4    2  2  
  742 CEN  1              
  744 ENTEL  2  1  1    1      1
  745 EAB  6  2      1      
  747 ESSI  2    4    1      
  748 FIS  18  5  13    1  1    
  749 MAT  21    8      2  1  1
  750 EMIT  4  3  1        1  
  751 DECA  58  4  15    11  2    2
  752 RA  2    1  1  1      
  753 TA  14    3  1  2  1    
  756 THATC  3    3  1  1  1  1  
  758 EPC  6    4    1  2    
  420 INTEXTER  5  1  2      1    
  440 IOC  7    4    2      1
  460 INTE  5  2  2          
  480 ISUPC  10    1          
  915 IRI  17        1  1  1  
  490 IMTech  22  1  2    2    1  1
                         
  (1) Tesis dirigides per professorat de la UPC, tant si s'han llegit a la UPC com fora. Per a les tesis llegides a la UPC, vegeu l'apartat 1.5.3            
                         
                     
Publicacions (any acadèmic 2021) (1)  
                               
  Unitat acadèmica Llibres Capítols Edicions de llibres Articles en revistes (2) Treballs presentats en congressos Publicac. sobre l'obra d'un prof. Reports de Recerca Edició de números monogràfics de revistes notables  
  Grup CTA Grup DIV Grup N (JCR) Grup N (UPC) Altament citats Actes a congressos notables (UPC) Actes a congressos internacionals i nacionals  
  701 AC  2  3  2  9  1  54      36  48    3  1  
  702 CEM    6    10  1  129    2    46    106    
  707 ESAII    9    10    103    1  29  42        
  709 EE  1    1  3  1  69    1  6  17    1    
  710 EEL  1  5    13    120  1    27  57    6    
  712 EM    6    16  1  52  1  1    55        
  713 EQ  2  8    26    173    1  2  71    40    
  715 EIO  1  1    11    52  2  1    21    2    
  717 DEGD  6  7  1  16  4  15  1  1  1  23    6    
  723 CS  2  8  3  8  1  56  2    17  34  1  4    
  724 MMT        2    27    1  28  15    2    
  729 MF  1  1    5    47      1  31    11    
  731 OO    2  1  3  2  13  2      46    59    
  732 OE  4  15    14  1  37  13    1  17    4  1  
  735 PA  4  26  7  4  1  3  8    2  7  5  5    
  737 RMEE  1  4    8    21  2  1    8    40    
  739 TSC  2  4    8  1  102  2  1  70  37    12    
  740 UOT  12  41  4  10  1  4  12    4  10  4  6    
  742 CEN    5    5    6  1      7    2    
  744 ENTEL  1  4        46      13  21    2    
  745 EAB    1    6  3  49  6  2    27    9    
  747 ESSI    4  2  1    31      15  27    1    
  748 FIS  1  6  1  29    239  3  5  14  69    120    
  749 MAT  3  27  8  25  4  169  5  4  12  61    19  2  
  750 EMIT    1  4  5  1  35      2  19    20    
  751 DECA  2  21  7  19  2  262  12  9  28  147    95    
  752 RA    7        7  6    1  7        
  753 TA  5  20  2  20  2  47  10    5  28  11  62    
  756 THATC  8  28  6  4    5  9      11  5  1    
  758 EPC    5  1  4    34  1  1  2  22    5  2  
  420 INTEXTER    8  1  9  1  29  1  1  2  24    28    
  440 IOC  2  10    3    26  4    3  13    1    
  460 INTE  1      2    77    1    2        
  480 ISUPC  2  3    12    19  3    1  15    2    
  915 IRI    10  1  7    64    2  33  31    6    
  490 IMTech    8  3  6  1  76  2    2  41    15    
  (1) Es comptabilitzen per a cadascuna de les unitats que hi col·laboren.  
  (2) La classificació de les revistes en CTA o DIV s'ha realitzat segons si són revistes científico-tècniques o artístiques (CTA) o si són revistes de divulgació (DIV). Les revistes N_JCR són les que apareixen al JCR de 2018 i les N_UPC són les considerades com a notables a la UPC.   
  Dades a 31/12/2021