UPC    Acreditació de les titulacions
2.1.2 Volum de la recerca a la UPC per unitats acadèmiques i tipologia d'activitat

Descripció: Volum de la recerca per unitats acadèmiques, tant d'activitats personals com de publicacions, segons tipologia
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2020

                           
  Unitat acadèmica Tesis dirigides (1) Propietat industrial i intel·lectual Premis Concursos d'arquitectura Premis extraordinaris de doctorat Organització de congressos i exposicions   Comissari d'exposicions Participació en projectes europeus com a Coordinador
   
   
  701 AC  13  3  5    2  1      2
  702 CEM  8  4  4    4        2
  707 ESAII  12    5    3  1      
  709 EE  4  1  2    3        2
  710 EEL  12    4    3        2
  712 EM  5  2  4    1        
  713 EQ  9  9  3    4  1      
  715 EIO  5    3    1        
  717 DEGD      2      1      1
  723 CS  9  4  5      1      1
  724 MMT  4        1        
  729 MF  2        1        
  731 OO  1  6  3    2        
  732 OE  4    3            1
  735 PA  11    29  13  1  1      
  737 RMEE  2  1              
  739 TSC  18    5    4        1
  740 UOT  8    6  1  2  3      
  742 CEN  4    1      1      
  744 ENTEL  12                
  745 EAB  6    2    2        
  747 ESSI  3  1  1            
  748 FIS  20  2  7    1        
  749 MAT  14    5      1      
  750 EMIT  2    4          3  
  751 DECA  57  1  11    9  1      
  752 RA  5    4  6  1        
  753 TA  11  1  9  6  1  1      
  756 THATC  4    2  1  1      1  
  758 EPC  3    2    1        
  420 INTEXTER  2          1      1
  440 IOC                  
  460 INTE  8  1              
  480 ISUPC  6    1            
  915 IRI  11  1  6    1        
  490 IMTech  19  1  2    1        
                         
  (1) Tesis dirigides per professorat de la UPC, tant si s'han llegit a la UPC com fora. Per a les tesis llegides a la UPC, vegeu l'apartat 1.5.3            
                         
                     
Publicacions (any acadèmic 2020) (1)  
                               
  Unitat acadèmica Llibres Capítols Edicions de llibres Articles en revistes (2) Treballs presentats en congressos Publicac. sobre l'obra d'un prof. Reports de Recerca Edició de números monogràfics de revistes notables  
  Grup CTA Grup DIV Grup N (JCR) Grup N (UPC) Altament citats Actes a congressos notables (UPC) Actes a congressos internacionals i nacionals  
  701 AC    12    11    86    2  65  64    7  2  
  702 CEM    7  1  13  1  112    5    33    108  2  
  707 ESAII  3  9  4  8    92  2  3  52  35    2    
  709 EE  2  6  2  10    77    10  9  23    4  2  
  710 EEL  5  14    6    108    16  40  32    5  1  
  712 EM  3  1  1  7    51  1    10  23    4    
  713 EQ    9    16  1  151    8  4  30    53    
  715 EIO  1  1  4  8    43  6  3    16    5    
  717 DEGD  5  9  3  7  6  25  4    1  23  2  3    
  723 CS  3  2  7  6    53    2  9  23    6  1  
  724 MMT        1    29  1    3  5    7    
  729 MF        8    31        8    24  1  
  731 OO  1      4    10    1    9    62    
  732 OE  5  5    14    25  14  2  10  17    8    
  735 PA  6  20  7  9      14    3  8  17  2    
  737 RMEE        6    16  1      5    15    
  739 TSC    5  2  10  1  110  2  17  62  43    26    
  740 UOT  1  27  5  15  1  2  11    2  13  16  6  2  
  742 CEN    1  3  4    3      1  16    4    
  744 ENTEL        2    37    4  9  8    2    
  745 EAB    3    9  3  52    1    9    5    
  747 ESSI      4      12  1    10  14        
  748 FIS  5  8  1  11  1  197  5  15  16  61    146    
  749 MAT  7  11  5  17  12  166  16  8  18  44    20    
  750 EMIT  1    2  6    48      1  7    19    
  751 DECA  6  28  8  54    298  6  17  17  89    74    
  752 RA  3  10    2    2  9    7  15  1      
  753 TA    15  2  15  2  27  19    18  37  8  88    
  756 THATC  6  33  3  10  15  1  20    1  13  9  2    
  758 EPC  1  3    6    40  2  5  12  28    6    
  420 INTEXTER    5    5  3  19  1  1    7    61    
  440 IOC  4  2        19  4  1  6  11    3    
  460 INTE    2  1  1    60    7    10        
  480 ISUPC  1  4  3  3  1  16  3      13    6    
  915 IRI  1  2    5    52  1  2  46  17    6    
  490 IMTech  3  4  1  8    84    9    5    12    
  (1) Es comptabilitzen per a cadascuna de les unitats que hi col·laboren.  
  (2) La classificació de les revistes en CTA o DIV s'ha realitzat segons si són revistes científico-tècniques o artístiques (CTA) o si són revistes de divulgació (DIV). Les revistes N_JCR són les que apareixen al JCR de 2018 i les N_UPC són les considerades com a notables a la UPC.   
  Dades a 31/12/2020