UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.6 Distribució del Professorat equivalent a temps complet

Descripció: Distribució del Professorat equivalent a temps complet segons els centres docents on imparteixen la seva docència classificat segons el gènere, edat, nacionalitat i categoria profesional. 1 PDI ETC equival a 72 punts PAD anuals amb plena dedicació. Un professor o una professora pot impartir docència a més d'un centre docent.
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2021-2022

   Curs 2021-2022                                  
  CENTRE Total PDI ETC Gènere Edat
(promig)
Nacionalitat Categoria Professional  
  Dones Homes Espanyola Estrangera  Catedràtic/a  d'Universitat Catedràtic/a d'Escola Universitària Titular d'Universitat Titular d'Escola Universitària  Catedràtic/a Contractat/da Agregat/da Professor/a Associat/da Professor/a Col·laborador/a Professor/a Lector/a Visitant  
  162 CFIS 8,64 2,29 6,35 54,79 8,55 0,09 1,61   4,28   0,11 2,35 0,24 0,04      
  200 FME 41,57 11,42 30,15 51,78 39,37 2,21 7,17 0,01 15,59   0,38 11,56 4,00 2,07 0,79    
  205 ESEIAAT 314,82 66,79 247,72 47,94 300,55 14,27 12,55 4,69 61,46 10,90 5,68 64,60 107,18 30,63 15,78 1,34  
  210 ETSAB 272,85 95,03 177,67 49,70 261,27 11,58 17,17 1,15 24,64 11,93 2,76 27,63 159,66 3,26 24,65    
  230 ETSETB 165,48 31,61 133,86 53,81 162,19 3,29 38,31 0,83 85,68 2,16 0,84 26,36 7,43 3,78 0,09    
  240 ETSEIB 268,13 62,03 205,97 48,39 256,27 11,86 21,54 0,65 67,08 0,33 3,34 53,16 92,30 13,95 15,78    
  250 ETSECCPB 145,15 31,27 113,71 49,55 132,54 12,62 26,33 5,20 22,05 1,96 6,79 32,84 35,22 5,67 9,09    
  270 FIB 211,49 47,91 162,44 50,89 199,33 12,16 23,99 0,42 68,46 8,20 1,52 46,64 50,73 9,80 1,73    
  280 FNB 59,88 10,89 48,99 48,20 57,69 2,19 1,16   10,91 0,77 0,03 10,43 25,60 6,97 1,92 2,08  
  290 ETSAV 87,76 24,58 63,18 49,61 86,09 1,68 0,68   10,23 1,28   10,08 58,93   6,56    
  295 EEBE 241,14 49,86 190,69 48,09 226,46 14,69 9,76 5,96 21,23 1,53 4,30 61,52 88,20 35,90 12,74    
  300 EETAC 117,80 22,70 95,09 49,01 109,84 7,95 7,28 1,60 29,87 3,82   44,58 23,00 5,99 1,66    
  310 EPSEB 90,89 29,97 60,92 50,54 88,40 2,48 3,23 0,72 10,37 13,36 0,25 10,45 41,67 9,59 1,26    
  330 EPSEM 90,21 22,09 67,66 48,45 86,99 3,22 3,60 3,81 22,15 6,41 1,21 9,09 34,24 5,49 4,21    
  340 EPSEVG 121,82 27,87 93,83 50,88 117,69 4,13 3,47 4,38 26,92 21,44   14,28 39,25 10,81 1,28    
  370 FOOT 52,79 29,66 23,14 50,59 50,89 1,90 2,54 1,04 16,98 11,92 1,71 2,59 15,76 0,26      
  390 EEABB 63,02 26,25 36,06 50,89 60,64 2,38 1,90 3,52 7,52   0,52 13,83 20,95 10,89 3,91    
  Altres 2,03 0,33 1,70 56,04 2,01 0,02 0,88 0,25 0,13   0,43 0,34          
  Total centre propis 2.355,47 592,55 1.759,15 50,51 2.246,76 108,71 183,18 34,21 505,55 96,00 29,86 442,34 804,34 155,10 101,45 3,43  
  Nota: Les dades del PDI ETC es calculen a partir dels AAD  
  Dades actualitzades a desembre  de 2022