UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.6 Distribució del PDI Professorat segons el centre docent en 1a Assignació segons gènere,edat, nacionalitat i categoria professional

Descripció: Distribució del PDI Professorat segons el centre docent on fan la seva principal assignació docent classificat segons el gènere, edat, nacionalitat i categoria professional
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2017

                                         
                                         
  CENTRE Gènere Edat
(promig)
Nacionalitat Categoria Professional  
  Dones Homes Total Espanyola Estrangera Catedràtic
Universitat
Catedràtic Escola Universitària Titular
Universitat
Titular
Escola
Universitària
Agregat Associat Catedràtic Contractat Col·laborador Permanent Emèrit Lector Visitant Altres  
  200 FME 10 16 26  51,4  24  2  5  -  14  -  1  6  -  -  -  -  -  -  
  205 ESEIAAT 78 285 363  47,6  347  16  15  8  66  17  58  164  1  25  -  6  2  1  
  210 ETSAB 85 186 271  50,5  258  13  15  -  36  14  15  175  1  6  4  5  -  -  
  230 ETSETB 33 165 198  53,4  195  3  52  -  117  3  18  3  -  4  1  -  -  -  
  240 ETSEIB 85 257 342  48,3  328  14  27  -  93  -  44  153  -  15  6  4  -  -  
  250 ETSECCPB 32 169 201  50,5  182  19  42  6  25  4  32  75  6  5  1  3  2  -  
  270 FIB 53 169 222  50,0  213  9  28  1  86  7  46  41  2  9  2  -  -  -  
  280 FNB 10 46 56  46,8  53  3  1  -  8  2  7  31  -  4  1  2  -  -  
  290 ETSAV 22 70 92  51,4  91  1  5  -  12  3  5  65  -  -  1  1  -  -  
  295 EEBE 62 201 263  45,8  251  12  14  8  19  2  50  120  3  44  1  2  -  -  
  300 EETAC 26 97 123  45,5  116  7  6  1  32  3  45  26  -  8  -  1  1  -  
  310 EPSEB 41 105 146  50,1  143  3  1  2  16  24  9  84  -  10  -  -  -  -  
  330 EPSEM 26 66 92  49,0  92  -  2  4  26  9  8  35  1  7  -  -  -  -  
  340 EPSEVG 34 101 135  50,1  132  3  1  6  37  26  12  44  -  9  -  -  -  -  
  370 FOOT 31 28 59  53,1  58  1  4  3  20  17  3  11  1  -  -  -  -  -  
  390 ESAB 28 39 67  52,1  67  -  3  9  10  -  13  15  1  14  2  -  -  -  
  Altres Unitats 8 4 12  51,6  12  -  -  -  -  -  1  11  -  -  -  -  -  -  
  Total centre propis 664 2.004 2.668 49,3 2.562 106 221 48 617 131 367 1.059 16 160 19 24 5 1  
                                         
                                     
  CENTRE Gènere Edat
(promig)
Nacionalitat Categoria Professional  
  Dones Homes Total Espanyola Estrangera Catedràtic Universitari Catedràtic Escola Universitària Titular Universitari Titular Escola Universitària Agregat Associat Professor Ordinari o Catedràtic  Col·laborador  Investigador predoctoral Professor Contractat Doctor  
  801 EUNCET 18 40 58  44,9  55  3  -  -  -  6  -  -  -  27  -  25  
  802 EAE 64 80 144  46,1  114  30  -  -  -  -  -  112  -  -  -  32  
  804 CITM 17 63 80  41,1  74  6  1  -  4  3  1  60  3  2  1  5  
  860 EEI 17 22 39  51,1  39  -  -  -  -  10  9  -  -  9  -  11      
  Total centres adscrits 116 205 321 45,3 282 39 1 0 4 19 10 172 3 38 1 73  
  Dades a març 2018