UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.6 Distribució del PDI Professorat segons el centre docent en 1a Assignació segons gènere,edat, nacionalitat i categoria professional

Descripció: Distribució del PDI Professorat segons el centre docent on fan la seva principal assignació docent classificat segons el gènere, edat, nacionalitat i categoria professional
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2018

                                         
                                         
  CENTRE Gènere Edat
(promig)
Nacionalitat Categoria Professional  
  Dones Homes Total Espanyola Estrangera Catedràtic
Universitat
Catedràtic Escola Universitària Titular
Universitat
Titular
Escola
Universitària
Agregat Associat Catedràtic Contractat Col·laborador Permanent Emèrit Lector Visitant Altres  
  200 FME 10 16 26  52,4 24  2  6    13    1  6              
  205 ESEIAAT 94 303 397  47,2 376  21  13  8  64  13  59  201  2  27  1  7  1  1  
  210 ETSAB 94 195 289  49,7 275  14  15    31  12  16  193  2  6  4  10      
  230 ETSETB 33 163 196  54,1 192  4  51    116  2  18  4    4  1        
  240 ETSEIB 91 264 355  48,2 341  14  25    90    46  166  2  13  5  7  1    
  250 ETSECCPB 35 177 212  50,6 190  22  39  6  24  3  32  88  7  5  4  2  2    
  270 FIB 56 175 231  50,3 220  11  29  1  85  7  46  50  2  9  2        
  280 FNB 7 52 59  48,8 55  4  1    8  2  7  34    4  1  2      
  290 ETSAV 24 68 92  49,7 91  1  4    10  2  5  69      1  1      
  295 EEBE 63 204 267  46,9 254  13  15  8  19  2  53  119  4  39  2  6      
  300 EETAC 30 103 133  45,4 126  7  5  1  32  2  48  36    8    1      
  310 EPSEB 42 100 142  50,7 139  3  2  2  15  21  9  83  1  9          
  330 EPSEM 25 78 103  47,9 102  1  2  4  26  5  8  50  1  6    1      
  340 EPSEVG 32 100 132  50,9 128  4  1  6  36  24  12  43    10          
  370 FOOT 29 26 55  53,1 54  1  4  2  20  14  3  11  1            
  390 ESAB 28 41 69  51,5 69  -  2  8  11    12  20  1  13  2        
  Altres Unitats 13 8 21  47,9 21  -          1  20              
  Total centre propis 706 2.073 2.779 49,3 2.657 122 214 46 600 109 376 1.193 23 153 23 37 4 1  
                                         
                                     
  CENTRE Gènere Edat
(promig)
Nacionalitat Categoria Professional  
  Dones Homes Total Espanyola Estrangera Catedràtic Universitari Catedràtic Escola Universitària Titular Universitari Titular Escola Universitària Agregat Associat Professor Ordinari o Catedràtic  Col·laborador  Investigador predoctoral Professor Contractat Doctor  
  801 EUNCET 18 40 58  44,9  55  3  -  -  -  6  -  -  -  27  -  25  
  802 EAE 64 80 144  46,1  114  30  -  -  -  -  -  112  -  -  -  32  
  804 CITM 17 63 80  41,1  74  6  1  -  4  3  1  61  3  2  -  5  
  860 EEI 11 16 27  50,8  27  -  -  -  -  1  9  -  1  6  -  10      
  Total centres adscrits 110 199 309 45,0 270 39 1 0 4 10 10 173 4 35 0 72  
  Dades a  31/12/2018