UPC    Acreditació de les titulacions
5.9 Implantació de les TIC

Descripció: Dades sobre infraestructures TIC, ensenyament-aprenentatge TIC, dades TIC vinculades a la investigació, als processos de gestió universitària, a la gestió de la informació en la institució, a la formació en TIC i a la prestació de serveis de suport.
Font: Servei de Sistemes d'Informació
Període de referència: 2020

           
           
  INFRAESTRUCTURES TIC    
  Estacions de treball per a ús del personal de la UPC (només personal administració i serveis) 1.172    
  Servidors 981    
  Línies de telefonia fixa 5.786    
  Punts d'accés a la xarxa sense fils 1.267    
           
           
           
  ENSENYAMENT - APRENENTATGE    
  Nombre d'aules amb equipament TIC (només aules informàtiques)                133      
  Nombre d'usuaris diferents que es connecten a la wifi anualment (inclou eduRoam i convidats)                120      
  Nombre d'usuaris UPC diferents que es connecten a la wifi anualment                101      
  Mitjana sessions mensuals plataforma docència virtual institucional (Atenea, curs 2020-2021)       1.508.037      
  Percentatge d’accessos dispositius mòbils plataforma docència virtual (Atenea, 2020-2021) 21,43%    
           
           
           
  INVESTIGACIÓ    
  Nombre de grups de recerca que disposen d'una pàgina web institucional (Genweb publicats)                  96      
           
           
           
  CORREU ELECTRÒNIC    
  Bústies de correu personal UPC (PDI i PAS) a Google             5.492      
  Bústies de correu estudiants UPC a Google            43.248      
           
           
           
  PRESTACIÓ DE SERVEIS I SUPORT    
  Nombre de tiquets tractats mensualment (ATIC) 2.672    
           
           
           
  PRINCIPALS SERVEIS    
   01 - Suport i Infraestructura TIC  01.01 - Infraestructures de comunicacions      
  01.02 - Infraestructures de càlcul i emmagatzegament    
  01.03 - Llicències de programari      
  01.04 - Programari de plataforma identitat UPC      
  01.05 - Plataformes de programari      
  01.06 - Eines desenvolupament DevOps. Git, Gitlab, Sonarqube    
   02 - Seguretat TIC  02.01 - Seguretat TIC      
   03 - Aplicacions de Gestió de les TIC  03.01 - Aplicacions de Gestió de les TIC      
  04 - Suport TIC al Lloc de Treball
     universitària
04.01 - Estacions de treball informàtiques      
  04.02 – Impressió      
  04.03 - Servei de correu electrònic i agenda      
  04.04 - Servei de telefonia      
  04.05 - Eines de lloc de treball      
  04.06 - Repositori de fitxers      
  05 - Suport TIC a la Docència 05.01 - Gestió d'aules i laboratoris docents      
  05.02 - Espais virtuals i aplicacions de suport a la docència    
   06 - Suport TIC a la Gestió Acadèmica      i col·laboració entre persones  06.01 - Suport TIC a la Gestió Acadèmica      
  07 - Suport TIC a les Biblioteques
     i col·laboració entre persones
07.01 - Suport TIC a les Biblioteques      
  08 - Suport TIC a la gestió de la recerca i la transferència 08.01 - Suport TIC a la gestió de la recerca i la transferència    
  09 - Suport TIC a la producció científica 09.01 - Suport TIC a la producció científica      
  10 - Suport TIC a la Planificació, Avaluació i Qualitat 10.01 - Suport TIC a la Planificació, Avaluació i Qualitat    
  11 - Suport TIC a la Gestió de Recursos Humans 11.01 - Suport TIC a la Gestió de Recursos Humans      
  12 - Suport TIC a la Gestió Econòmica 12.01 - Suport TIC a la Gestió Econòmica      
  13 - Suport TIC a l'Àrea d'Infraestructures 13.01 - Suport TIC a l'Àrea d'Infraestructures      
  14 - Suport TIC a Comunicació 14.01 - Suport TIC a Comunicació      
  15 - Suport TIC Institucional 15.01 - Suport TIC Institucional      
  16 - Suport TIC a la eAdministració 16.01 - Suport TIC a la eAdministració      
  17 - Suport TIC a Serveis Jurídics 17.01 - Suport TIC a Serveis Jurídics      
  18 - Suport TIC a la Producció Audiovisual 18.01 - Suport TIC a la Producció Audiovisual      
           
           
           
  PRINCIPALS projectes i nous serveis    
  Migració de correu a gmail    
  Consolidació de CPD    
  Inici remot de les estacions de treball    
  Definició d'un model de servei per a la gestió de les xarxes locals de les UTG    
  Gestió de la identitat - Desplegament de la nova plataforma    
  Gestió de vulnerabilitats i pentesting tècnic    
  Gestió de Logs UPC    
  Implantació d'un model de gestió de riscos    
  Estudi possibles integracions de Google Suite a ATENEA    
  Noves funcionalitats a ATENEA    
  Evolutiu de Timesheets    
  Evolutiu del gRDI - Traspàs informes MED    
  Nova versió DRAC 3.0 i Evolutiu del DRAC 3.0    
  Ús de les eines de l’eAdministració en procediments acadèmics    
  Mèrits de Gestió del PDI    
  Eina de sol·licitud i tramitació de vinculats    
  Evolucionar les eines de contractació    
  Integrar CCE amb SAP-Ecofin    
  Gestor d'esdeveniments    
  Renovació del gestor documental    
  gExpedients - Nou gestor d'expedients electrònics - Registre i signatura de resolucions    
  eTramita    
  Nova versió de la urna electrònica    
  UPC Student App    
  Videoteca    
  Metodologia de gestió de projectes    
  Marc de desenvolupament d'aplicacions      
           
           
           
  PRINCIPALS Inversions en infraestructures TIC    
  Pla de renovació d’equips del PDI (PlaPDI): 1.000.000€    
  Aules híbrides (equipament audiovisual per transmissió i gravació): 600.000€    
  Pla de renovació d’equips d’aules i del PAS (PlaTIC): 200.000€    
  Disponibilitat i rendiment plataforma Atenea (exàmens): 200.000€    
  Seguretat (Firewalls): 68.000€    
  CPD i xarxa: 200.000€    
  Dades actualitzades a 6/07/2021