UPC    Acreditació de les titulacions
5.9 Implantació de les TIC

Descripció: Dades sobre infraestructures TIC, ensenyament-aprenentatge TIC, dades TIC vinculades a la investigació, als processos de gestió universitària, a la gestió de la informació en la institució, a la formació en TIC i a la prestació de serveis de suport.
Font: Servei de Sistemes d'Informació
Període de referència: 2021

         
  INFRAESTRUCTURES TIC  
  Estacions de treball per a ús del personal de la UPC (només personal administració i serveis) 2.124  
  Servidors 890  
  Línies de telefonia fixa 6.845  
  Punts d'accés a la xarxa sense fils 1.309  
         
       
         
  ENSENYAMENT - APRENENTATGE  
  Nombre d'aules amb equipament TIC (només aules informàtiques)                128    
  Nombre d'usuaris diferents que es connecten a la wifi anualment (inclou eduRoam i convidats)                120    
  Nombre d'usuaris UPC diferents que es connecten a la wifi anualment                101    
  Mitjana sessions mensuals plataforma docència virtual institucional (Atenea, curs 2021-2022)       1.264.168    
  Percentatge d’accessos dispositius mòbils plataforma docència virtual (Atenea, 2021-2022) 30,52%  
         
       
         
  INVESTIGACIÓ  
  Nombre de grups de recerca que disposen d'una pàgina web institucional (Genweb publicats)                100    
         
       
         
  CORREU ELECTRÒNIC  
  Bústies de correu personal UPC (PDI i PAS) a Google             5.759    
  Bústies de correu estudiants UPC a Google            52.202    
         
       
         
  PRESTACIÓ DE SERVEIS I SUPORT  
  Nombre de tiquets tractats mensualment (ATIC) 3.140  
         
       
         
  PRINCIPALS SERVEIS  
   01 - Suport i Infraestructura TIC  01.01 - Infraestructures de comunicacions    
  01.02 - Infraestructures de càlcul i emmagatzemament  
  01.03 - Llicències de programari    
  01.04 - Programari de plataforma identitat UPC    
  01.05 - Plataformes de programari    
  01.06 - Eines desenvolupament DevOps. Git, Gitlab, Sonarqube  
  01.07 – Accessibilitat  
   02 - Seguretat TIC  02.01 - Seguretat TIC    
   03 - Aplicacions de Gestió de les TIC  03.01 - Aplicacions de Gestió de les TIC    
  04 - Suport TIC al Lloc de Treball 04.01 - Estacions de treball informàtiques    
  04.02 – Impressió    
  04.03 - Servei de correu electrònic i agenda    
  04.04 - Servei de telefonia    
  04.05 - Eines de lloc de treball    
  04.06 - Repositori de fitxers    
  05 - Suport TIC a la Docència 05.01 - Gestió d'aules i laboratoris docents    
  05.02 - Espais virtuals i aplicacions de suport a la docència  
   06 - Suport TIC a la Gestió Acadèmica  06.01 - Suport TIC a la Gestió Acadèmica    
  07 – Suport TIC a les Biblioteques 07.01 - Suport TIC a les Biblioteques    
  07.02 – Suport TIC a la producció científica    
  08 - Suport TIC a la gestió de la recerca i la transferència 08.01 - Suport TIC a la gestió de la recerca i la transferència  
  10 - Suport TIC a la Planificació, Avaluació i Qualitat 10.01 - Suport TIC a la Planificació, Avaluació i Qualitat  
  11 - Suport TIC a la Gestió de Recursos Humans 11.01 - Suport TIC a la Gestió de Recursos Humans    
  12 - Suport TIC a la Gestió Econòmica 12.01 - Suport TIC a la Gestió Econòmica    
  13 - Suport TIC a l'Àrea d'Infraestructures 13.01 - Suport TIC a l'Àrea d'Infraestructures    
  14 - Suport TIC a Comunicació 14.01 - Suport TIC a Comunicació    
  15 - Suport TIC Institucional 15.01 - Suport TIC Institucional    
  16 - Suport TIC a l’eAdministració 16.01 - Suport TIC a l’eAdministració    
  17 - Suport TIC a Serveis Jurídics 17.01 - Suport TIC a Serveis Jurídics    
  18.01 - Suport TIC a la Producció Audiovisual 18.01 - Suport TIC a la Producció Audiovisual    
         
       
         
  PRINCIPALS projectes i nous serveis  
  DRAC - Punts PAR: Valoració dels articles altament citats  
  DRAC - Traspàs funcionalitats d’arquitectura 2.0 a 3.0  
  Revisió ètica dels projectes de recerca  
  Millores 2021 de l’aplicatiu TimeSheets   
  Bàsics i Millores ATENEA PhD  
  Millores ATENEA TFE  
  Millora dels qüestionaris (activitat quiz)  
  BI docent  
  Gestió de Convenis de Cooperació Educativa  
  Evolució de la videoteca de la UPC - Zonavídeo  
  Migració consorciada del sistema de gestió de biblioteques  
  Aprèn. Portal de la Producció Docent del Professorat de la UPC  
  Student APP  
  Web corporativa UPC. Gestor d'estudis  
  Web corporativa UPC. Portada institucional  
  Evolutiu d'aplicacions de l'àrea de RH  
  Migració al nou gestor documental GDC (Sèrie de personal)  
  UXXI: Mòdul Formació, Selecció i finalització fase 1  
  Aplicació Compres  
  Brexit  
  Subvencions 2021  
  Assegurament de la qualitat de la recerca aplicada (SAQRA)  
  Gestor d'Expedients - Millores de funcionalitats i integracions (notificacions, EACAT...)  
  Passarel·la de pagaments electrònics  
  ACEL: Aplicació de Censos Electorals  
  Sistema de seguretat perimetral  
  Racionalització còpies de seguretat  
  Renovació xarxa sense fils fase 2021  
  Projecte xarxa de monitoratge de CO2  
         
         
         
  PRINCIPALS Inversions en infraestructures TIC  
  Convocatòria aules informàtiques: 430.000€  
  Convocatòria equips PDI i PAS : 1.000.000€  
  Dades actualitzades a  21/6/2022