UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.2 Distribució del PDI Investigador per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Distribució del PDI Investigador segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció
Font: Servei de Personal , Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2018
Notes metodològiques: PDI Investigador en situació activa a 31 de desembre.

                                             
  Unitat Investigador
sènior (1)
Investigador
postdoctoral (2)
Investigador predoctoral (3) Total  
  Generalitat Ministeri UPC Altres Total  
  D H Total D H Total  D H D H D H D H D H Total D H Total   
  124 CUS           -           -           -          1           -          1           -           -           -           -          1           -           -           -          1           -          1          2           -          2  
  340 EPSEVG           -          1          1           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -          1          1  
  420 INTEXTER          2           -          2           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -          2           -          2  
  440 IOC           -          1          1           -           -           -           -           -           -          2           -           -           -           -           -          2          2           -          3          3  
  460 INTE          4          2          6          2           -          2          1           -           -           -          1          3           -           -          2          3          5          8          5         13  
  470 CRCEMB          1           -          1           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -          1           -          1  
  701 AC           -          8          8          1          3          4           -          2           -          1           -          6          1           -          1          9         10          2         20         22  
  702 CMEM          3          1          4           -           -           -          1          1           -           -          4          2           -           -          5          3          8          8          4         12  
  707 ESAII          2          4          6           -           -           -           -          3           -          1          1          3           -          1          1          8          9          3         12         15  
  709 EE           -           -           -           -          1          1          1          4           -          1           -          1          2           -          3          6          9          3          7         10  
  710 EEL           -          4          4          1          2          3          1          2           -          2           -          4           -           -          1          8          9          2         14         16  
  712 EM           -           -           -           -           -           -            1           -           -           -           -           -           -           -          1          1           -          1          1  
  713 EQ          6          5         11          4          3          7          1          1           -          2          4          3           -           -          5          6         11         15         14         29  
  715 EIO           -           -           -           -           -           -           -           -          1           -           -          1          1          2          2          3          5          2          3          5  
  717 EGE           -           -           -           -           -           -          1           -           -           -           -           -           -           -          1           -          1          1           -          1  
  723 CS           -          6          6           -           -           -           -          1           -          2           -          1           -           -           -          4          4           -         10         10  
  724 MMT           -          2          2           -          1          1           -          3          1           -           -             -           -          1          3          4          1          6          7  
  731 OO           -           -           -           -           -           -          2           -           -           -           -           -           -          2          2          2          4          2          2          4  
  735 PA           -           -           -          1           -          1           -           -           -           -           -          1           -           -           -          1          1          1          1          2  
  739 TSC          1          3          4          1          1          2          2          8          2          5           -           -           -          5          4         18         22          6         22         28  
  740 UOT           -           -           -           -           -           -          1          1           -           -           -          1           -           -          1          2          3          1          2          3  
  744 ENTEL           -          1          1          1          1          2           -           -           -           -           -           -           -          3           -          3          3          1          5          6  
  745 EAB           -           -           -           -           -           -           -          1           -           -          1           -          1           -          2          1          3          2          1          3  
  747 ESSI           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -          3           -          3          3           -          3          3  
  748 FIS          1          4          5            3          3          1          3           -          2          2          5           -          1          3         11         14          4         18         22  
  749 MAT          1          6          7            1          1          1          1           -           -          3          3           -          3          4          7         11          5         14         19  
  750 EMIT           -           -           -           -          1          1           -           -          1           -           -           -           -           -          1           -          1          1          1          2  
  751 DECA          2          4          6          4          4          8         10         14          2          5          1          3          1          4         14         26         40         20         34         54  
  753 TA           -           -           -           -          1          1           -          1           -           -           -           -           -           -           -          1          1           -          2          2  
  756 THATC           -           -           -           -           -           -          1           -           -           -           -           -           -           -          1           -          1          1           -          1  
  758 EPC          1          1          2           -           -           -           -          1           -           -           -           -           -           -           -          1          1          1          2          3  
  909 LIM           -          1          1           -          1          1           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -          2          2  
  915 IRI          2          4          6           -           -           -          2          3          1           -           -          8           -          1          3         12         15          5         16         21  
  922 CD6           -          3          3           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -          3          3  
  928 CTTC           -           -           -           -           -           -           -          2           -           -           -          1           -           -           -          3          3           -          3          3  
  930 CTVG           -          1          1          1           -          1           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -          1          1          2  
  945 SARTI           -           -           -           -           -           -           -          1           -           -           -           -           -           -           -          1          1           -          1          1  
  946 CITCEA           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -          1          1           -          2          1          3          4          1          3          4  
  952 GRAHI          1          1          2           -           -           -          1           -           -           -          1          1           -           -          2          1          3          3          2          5  
  972 LITEM           -          1          1           -          1          1           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -          2          2  
  974 CER-LaCàN-UPC          1          5          6           -          2          2           -           -           -           -          1          3          1          1          2          4          6          3         11         14  
  Total         28         69         97         17         26         43         27         54          8         23         21         51          7         28         63       156       219       108       251       359  
   (1) Inclou les següents categories: Director d'investigador, investigador ordinari i investigador vinculat                            
   (2) Inclou les següents categories: Mobilitat Joves Doctors, Institut Salud Carlos III, MEC Fulbright, Beatriu de Pinòs, Juan de la Cierva, Ramon y Cajal, Doctor junior i Marie Curie                                         
   (3) Inclou les següents categories: Beques FPI, FPU, FI i d'altres organismes públics i privats                                         
  Dades a 31 de desembre de 2018