UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.2 Distribució del PDI Investigador per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Distribució del PDI Investigador segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció
Font: Servei de Personal , Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2017
Notes metodològiques: PDI Investigador en situació activa a 31 de desembre.

                                             
  Unitat Investigador
sènior (1)
Investigador
postdoctoral (2)
Investigador predoctoral (3) Total  
  Generalitat Ministeri UPC Altres Total  
  D H Total D H Total  D H D H D H D H D H Total D H Total   
  124 CUS            -            -            -           1            -           1            -            -            -            -           1            -            -            -           1            -           1           2            -           2  
  250 ETSECCPB           1           1           2            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1           1           2  
  340 EPSEVG            -           1           1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1           1  
  420 INTEXTER           2            -           2           1            -           1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           3            -           3  
  440 IOC            -           1           1            -            -            -            -           1            -           2            -            -            -            -            -           3           3            -           4           4  
  460 INTE           2           2           4           2            -           2           1            -           1            -           1           3           1            -           4           3           7           8           5         13  
  701 AC            -         13         13            -           3           3            -           4            -           2            -           6            -           3            -         15         15            -         31         31  
  702 CMEM           1           4           5            -           1           1           1            -           1           1           2           1           1            -           5           2           7           6           7         13  
  707 ESAII           1           4           5            -           1           1            -           6            -           1           1           1            -           1           1           9         10           2         14         16  
  709 EE            -           2           2            -           2           2           1           5            -           2            -           3           1            -           2         10         12           2         14         16  
  710 EEL            -           6           6            -           2           2           1           6            -           3            -           5            -            -           1         14         15           1         22         23  
  713 EQ           7           5         12           4           4           8           1           1           2           2           2           3            -            -           5           6         11         16         15         31  
  715 EIO            -            -            -            -            -            -            -            -           2            -            -           1           1           2           3           3           6           3           3           6  
  721 FEN            -           2           2            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           2           2  
  723 CS            -           6           6            -            -            -            -           1           1           3            -           1            -            -           1           5           6           1         11         12  
  724 MMT            -           2           2            -           1           1            -           4            -           1            -            -            -            -            -           5           5            -           8           8  
  725 MA I            -           1           1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1           1  
  729 MF            -            -            -            -            -            -            -           1            -            -            -            -            -            -            -           1           1            -           1           1  
  731 OO            -            -            -            -            -            -           1           1            -            -            -            -            -           2           1           3           4           1           3           4  
  732 OE            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1            -           1            -           1           1            -           1  
  735 PA            -            -            -            -            -            -           1           1           1            -            -            -            -            -           2           1           3           2           1           3  
  739 TSC           1           4           5           1           1           2            -           6           2           7           1           2            -           5           3         20         23           5         25         30  
  740 UOT            -            -            -            -            -            -           1            -            -            -            -            -            -            -           1            -           1           1            -           1  
  742 CEN            -           1           1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1           1  
  744 ENTEL            -           1           1            -           1           1            -            -           1            -            -            -            -           2           1           2           3           1           4           5  
  745 EAB            -           1           1            -           1           1           1           1            -            -            -            -            -            -           1           1           2           1           3           4  
  747 ESSI            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           4            -           4           4            -           4           4  
  748 FIS           3           3           6           1           3           4            -           2            -           1           4           6            -           1           4         10         14           8         16         24  
  749 MAT           1           7           8           1           4           5           1            -            -           1           1            -            -           2           2           3           5           4         14         18  
  750 EMIT            -            -            -            -            -            -            -            -           2            -            -           2            -            -           2           2           4           2           2           4  
  751 DECA           6           6         12           5           4           9         10         16           4           6            -           2           2           6         16         30         46         27         40         67  
  752 RA            -            -            -            -            -            -            -            -            -           2            -            -            -            -            -           2           2            -           2           2  
  753 TA            -            -            -            -           1           1            -            -           1            -            -            -            -            -           1            -           1           1           1           2  
  756 THATC            -            -            -            -            -            -           1            -            -            -            -            -            -            -           1            -           1           1            -           1  
  758 EPC           1           1           2            -            -            -            -           1            -            -            -            -            -            -            -           1           1           1           2           3  
  909 LIM            -            -            -           1            -           1            -            -            -            -            -           1            -            -            -           1           1           1           1           2  
  915 IRI           2           8         10            -            -            -           2           2           1            -            -           2            -           2           3           6           9           5         14         19  
  922 CD6            -           3           3            -           1           1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           4           4  
  928 CTTC            -            -            -            -              -            -           2            -            -             1            -            -            -           3           3            -           3           3  
  930 CTVG            -           1           1           1            -           1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1           1           2  
  952 GRAHI           1            -           1            -           1           1            -            -            -            -           1           1            -            -           1           1           2           2           2           4  
  971 MCIA            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           1            -            -            -           1           1            -           1           1  
  972 LITEM            -           1           1            -           1           1            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -           2           2  
  974 CER-LaCàN-UPC            -           5           5            -            -            -            -            -            -            -           2           4           1           1           3           5           8           3         10         13  
  Total         29         92       121         18         32         50         23         61         19         34         16         46           8         31         66       172       238       113       296       409  
   (1) Inclou les següents categories: Director d'investigador, investigador ordinari i investigador vinculat                              
   (2) Inclou les següents categories: Mobilitat Joves Doctors, Institut Salud Carlos III, MEC Fulbright, Beatriu de Pinòs, Juan de la Cierva, Ramon y Cajal, Doctor junior i Marie Curie                                         
   (3) Inclou les següents categories: Beques FPI, FPU, FI i d'altres organismes públics i privats                                         
  Dades a 31 de desembre de 2017