UPC    Acreditació de les titulacions
4.2.1 Pressupost de la UPC

Descripció: Pressupost de la UPC.
Font: Servei d'Economia , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2021

                       
  Ingressos Import %       Despeses Import %    
  Cap. 3r. Taxes i altres ingressos  66.485.406 22,6%       Cap. 1r. Remuneracions de personal  196.320.343 66,6%    
  Cap. 4t. Transferències corrents  188.925.612 64,1%       Cap. 2n. Despeses de béns corrents i de serveis  54.591.140 18,5%    
  Cap. 5è. Ingressos patrimonials  2.986.500 1,0%       Cap. 3r. Despeses financeres  647.669 0,2%    
  Cap. 7è. Transferències de capital  36.257.428 12,3%       Cap. 4t. Transferències corrents  8.805.031 3,0%    
  Cap. 8è. Actius financers  - -       Cap. 6è. Inversions reals  29.607.651 10,0%    
  Cap. 9è. Préstecs  - -       Cap. 9è. Variació de passius financers  4.665.112 1,6%    
  Total d'ingressos 294.654.946 100,0%       Total de despeses 294.636.946 100,0%