UPC    Acreditació de les titulacions
4.2.1 Pressupost de la UPC

Descripció: Pressupost de la UPC.
Font: Servei d'Economia , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2022

                       
  Ingressos Import %       Despeses Import %    
  Cap. 3r. Taxes i altres ingressos  66.663.745 21,0%       Cap. 1r. Remuneracions de personal  208.402.149 65,7%    
  Cap. 4t. Transferències corrents  202.928.868 64,0%       Cap. 2n. Despeses de béns corrents i de serveis  60.789.311 19,2%    
  Cap. 5è. Ingressos patrimonials  2.932.380 0,9%       Cap. 3r. Despeses financeres  278.500 0,1%    
  Cap. 7è. Transferències de capital  44.787.167 14,1%       Cap. 4t. Transferències corrents  9.682.634 3,1%    
  Cap. 8è. Actius financers  - -       Cap. 6è. Inversions reals  34.077.016 10,7%    
  Cap. 9è. Préstecs  - -       Cap. 9è. Variació de passius financers  4.082.550 1,3%    
  Total d'ingressos 317.312.160 100,0%       Total de despeses 317.312.160 100,0%