UPC    Acreditació de les titulacions
3.3.1 Evolució del personal UPC

Descripció: Evolució del personal de la UPC, desglossat per tipologia i gènere
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2021
Notes metodològiques: Personal en situació activa a 31 de desembre

                                   
    2017 2018 2019 2020 2021  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  PDI. Professorat  671  2.013  2.684  707  2.081  2.788  749  2.136  2.885  759  2.228  2.987  764  2.266  3.030  
  PDI. Investigador sènior  30  95  125  28  72  100  26  66  92  24  64  88  18  46  64  
  PDI. Investigador postdoctoral  19  40  59  23  37  60  23  29  52  22  34  56  21  41  62  
  PDI. Investigador predoctoral  85  205  290  81  198  279  96  192  288  100  228  328  115  252  367  
  PAS (no PSR)  920  577  1.497  921  571  1.492  941  570  1.511  930  558  1.488  947  556  1.503  
  PAS (PSR)  145  336  481  146  380  526  144  397  541  155  418  573  171  400  571  
  TOTAL  1.870  3.266  5.136  1.906  3.339  5.245  1.979  3.390  5.369  1.990  3.530  5.520  2.036  3.561  5.597  
  Personal en situació de servei activa a la UPC a 31 de desembre de cada any                          
                                   
         
Total 2017 2018 2019 2020 2021
PDI. Professorat  2.684  2.788  2.885  2.987  3.030
PDI. Investigador sènior  125  100  92  88  64
PDI. Investigador postdoctoral  59  60  52  56  62
PDI. Investigador predoctoral  290  279  288  328  367
PAS (no PSR)  1.497  1.492  1.511  1.488  1.503
PAS (PSR)  481  526  541  573  571
     
Dones  1.870  1.906  1.979  1.990  1.990
Homes  3.266  3.339  3.390  3.530  3.530