UPC    Acreditació de les titulacions
3.3.1 Evolució del personal UPC

Descripció: Evolució del personal de la UPC, desglossat per tipologia i gènere
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2018
Notes metodològiques: Personal en situació activa a 31 de desembre

                                   
    2014 2015 2016 2017 2018  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  PDI. Professorat  608  1.894  2.502  627  1.925  2.552  659  1.997  2.656  671  2.013  2.684  707  2.081  2.788  
  PDI. Investigador sènior  18  35  53  25  54  79  22  77  99  29  92  121  28  69  97  
  PDI. Investigador postdoctoral  13  39  52  15  48  63  15  37  52  18  32  50  17  26  43  
  PDI. Investigador predoctoral  124  237  361  99  222  321  76  183  259  66  172  238  63  156  219  
  PAS (no PSR)  892  554  1.446  882  550  1.432  874  564  1.438  920  577  1.497  921  571  1.492  
  PAS (PSR)  144  275  419  139  261  400  164  344  508  140  330  470  141  373  514  
  TOTAL  1.799  3.034  4.833  1.787  3.060  4.847  1.810  3.202  5.012  1.844  3.216  5.060  1.877  3.276  5.153  
  Personal en situació de servei activa a la UPC a 31 de desembre de cada any                              
                                   
         
Total 2014 2015 2016 2017 2018
PDI. Professorat  2.502  2.552  2.656 2684  2.788
PDI. Investigador sènior  53  79  99 121  97
PDI. Investigador postdoctoral  52  63  52 50  43
PDI. Investigador predoctoral  361  321  259 238  219
PAS (no PSR)  1.446  1.432  1.438 1497  1.492
PAS (PSR)  419  400  508 470  514
       
Dones  1.799  1.787  1.810 1844  1.877
Homes  3.034  3.060  3.202 3216  3.276