UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.8 Titulats en estudis de màsters universitaris

Descripció: Relació de titulats d'estudis de màster universitari per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017

                           
  CENTRES PROPIS                      
                       
  Centre Titulació  14-15 15-16 16-17  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Nota mitjana Expedient  
  200 FME Estadística i investigació operativa (Pla 2009)  10  5  15  2  -  2  -  -  -  -   
  Estadística i investigació operativa (Pla 2012)  10  9  19  16  9  25  14  21  35  8,16  
  Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica  7  8  15  4  16  20  7  23  30  8,49  
  205 ESEIAAT Enginyeria aeronàutica  -  -  -  3  11  14  6  18  24  8,36  
  Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial (Pla 2012)  -  -  -  2  11  13  1  17  18  7,67  
  Enginyeria de tecnologies de materials fibrosos  -  -  -  3  4  7  5  3  8  8,31  
  Enginyeria d'organització (Pla 2012)  -  -  -  8  13  21  8  18  26  7,67  
  Enginyeria industrial  -  -  -  5  24  29  20  60  80  7,45  
  Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering  -  -  -  -  -  -  -  1  1  8,25  
  Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial  1  11  12  -  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria d'organització  5  9  14  -  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria industrial  1  6  7  -  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria de tecnologies de materials fibrosos  3  -  3  -  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria tèxtil, paperera i gràfica  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  
  210 ETSAB Arquitectura  -  -  -  27  17  44  30  18  48  7,83  
  Arquitectura, energia i medi ambient  15  15  30  -  -  -  -  -  -  -  
  Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  -  -  -  50  43  93  72  71  143  8,09  
  Gestió i valoració urbana  11  9  20  5  3  8  -  -  -  -  
  Paisatgisme (Pla 2009)  12  7  19  6  2  8  9  -  9  6,44  
  Paisatgisme (Pla 2015)  -  -  -  -  -  -  9  3  12  7,67  
  Tecnologia a l'arquitectura  23  24  47  22  20  42  10  9  19  7,56  
  Teoria i història de l'arquitectura  5  2  7  5  10  15  -  -  -  -  
  Teoria i pràctica del projecte d'arquitectura  15  18  33  12  6  18  -  -  -  -  
  Urbanisme  13  5  18  12  10  22  20  13  33  8,04  
  230 ETSETB Enginyeria de telecomunicació  -  8  8  -  26  26  7  39  46  8,48  
  Enginyeria electrònica (Pla 2009)  1  30  31  1  4  5  -  -  -  -  
  Enginyeria electrònica (Pla 2013)  -  1  1  2  7  9  1  18  19  8,08  
  Enginyeria telemàtica  1  1  2  -  -  -  -  -  -  -  
  Erasmus Mundus en investigació en tecnologies de la informació i la comunicació (MERIT  2  14  16  1  3  4  -  1  1  8,08  
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  2  5  7  -  1  1  -  -  -  -  
  Fotònica (Pla 2009)  1  1  2  -  -  -  -  -  -  -  
  Photonics (Pla 2013)  4  18  22  8  19  27  5  16  21  8,08  
  Tecnologies de la informació i la comunicació  3  2  5  1  1  2  -  -  -  -  
  240 ETSEIB Automàtica i robòtica (Pla 2009)  -  5  5  -  -  -  -  -  -  -  
  Automàtica i robòtica (Pla 2012)  2  13  15  1  26  27  2  16  18  7,51  
  Cadena de subministrament, transport i mobilitat  -  -  -  5  3  8  3  8  11  7,30  
  Ciència i enginyeria de materials (Pla 2009)  2  5  7  -  1  1  -  -  -  -  
  Ciència i enginyeria de materials (Pla 2014)  -  -  -  3  3  6  1  1  2  6,70  
  Enginyeria biotecnològica  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria d'automoció  -  10  10  -  19  19  -  27  27  7,63  
  Enginyeria d'organització  2  10  12  10  16  26  9  20  29  7,48  
  Enginyeria industrial  -  -  -  15  56  71  61  119  180  7,56  
  Nuclear Engineering   2  5  7  1  4  5  -  10  10  8,24  
  Enginyeria de l'energia  -  -  -  -  -  -  2  20  22  8,03  
  Enginyeria química   3  6  9  11  5  16  -  -  -  -  
  Erasmus Mundus en ciència i enginyeria de materials avançats (AMASE) (Pla 2009)  5  5  10  -  -  -  -  -  -  -  
  Erasmus Mundus in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems  4  21  25  1  -  1  -  -  -  -  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) (Pla 2014)  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  
  Logística, transport i mobilitat  6  8  14  -  4  4  3  3  6  7,31  
  Polímers i biopolímers  1  1  2  -  -  -  -  -  -  -  
  Recerca en enginyeria de processos químics  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Seguretat i salut en el treball - prevenció de riscos laborals  7  5  12  4  5  9  -  -  -  -  
  250 ETSECCPB Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques  12  19  31  3  6  9  14  11  25  8,49  
  Enginyeria ambiental (Pla 2007)  6  4  10  -  2  2  -  -  -  -  
  Enginyeria ambiental (Pla 2014)  -  -  -  10  12  22  14  11  25  7,78  
  Enginyeria civil  2  9  11  1  7  8  -  -  -  -  
  Enginyeria de camins, canals i ports  8  18  26  20  53  73  26  69  95  7,75  
  Enginyeria del terreny  -  -  -  2  -  2  3  9  12  8,04  
  Enginyeria del terreny i enginyeria sísmica  7  13  20  9  18  27  1  -  1  6,53  
  Enginyeria estructural i de la construcció  4  13  17  8  32  40  -  2  2  7,09  
  Enginyeria estructural i de la construcció              10  9  19  8,28  
  Enginyeria geològica i de mines  1  9  10  -  -  -  2  2  4  8,16  
  /Erasmus Mundus in Computational Mechanics  -  5  5  -  -  -  1  3  4  7,98  
  Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management  -  5  5  -  -  -  -  -  -  -  
  Mecànica computacional  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Mètodes numèrics en enginyeria (Pla 2009)  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  
  Mètodes numèrics en enginyeria (Pla 2012)  1  5  6  2  7  9  2  8  10  8,04  
  Recursos hídrics  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  270 FIB Arquitectura de computadors, xarxes i sistemes  -  3  3  -  -  -  -  -  -  -  
  Computació  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Computació distribuïda/European Master in Distributed Computing  1  3  4  -  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria informàtica   2  7  9  1  10  11  2  9  11  7,91  
  Erasmus Mundus in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI)  3  3  6  4  2  6  5  3  8  7,16  
  European Master in Data Mining and Knowledge Management  -  6  6  2  3  5  -  -  -  -  
  Innovació i investigació en informàtica/Innovation and Research in Informatics (MIRI)  5  21  26  3  33  36  5  28  33  8,16  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  -  -  -  -  -  -  29  58  87  8,29  
  Intel·ligència artificial (Pla 2009)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Artificial Intelligence (Pla 2012)  1  14  15  -  13  13  4  25  29  8,03  
  Tecnologies de la informació  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  
  280 FNB Enginyeria nàutica i transport marítim  -  -  -  1  5  6  1  6  7  7,65  
  Enginyeria marina  -  -  -  -  -  -  -  2  2  7,41  
  290 ETSAV Arquitectura  -  -  -  3  2  5  30  31  61  7,58  
  Intervenció sostenible en el medi construït  10  8  18  11  12  23  14  9  23  8,62  
  295 EEBE Enginyeria química   -  -  -  -  -  -  5  13  18  7,78  
  Enginyeria en energia (Pla 2009)  2  14  16  1  6  7  -  -  -  -  
  Enginyeria de l'energia (Pla 2013)  4  10  14  10  33  43  -  -  -  -  
  Ciència i enginyeria de materials  -  -  -  -  -  -  1  5  6  7,77  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  -  -  -  -  -  -  2  1  3  8,03  
  300 EETAC Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació ( MASTEAM ) / Master in Applied Telecommunications and Engineering Management ( MASTEAM )  -  -  -  1  2  3  3  17  20  8,32  
  Ciència i tecnologia aeroespacial  2  11  13  1  5  6  1  1  2  7,10  
  Ciència i tecnologia aeroespacials/Aerospace Science and Technology  -  -  -  -  -  -  2  3  5  8,15  
  Enginyeria i gestió de les telecomunicacions  3  15  18  3  9  12  5  14  19  7,07  
  310 EPSEB Edificació  11  20  31  16  13  29  -  1  1  8,17  
  Enginyeria d'edificació  -  -  -  15  14  29  9  12  21  8,30  
  Gestió de l'edificació  -  -  -  -  -  -  7  6  13  8,08  
  Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  -  -  -  -  -  -  11  11  22  7,43  
  330 EPSEM Enginyeria de mines  1  7  8  8  10  18  -  14  14  7,47  
  Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2008)  6  4  10  3  2  5  -  2  2  7,98  
  Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2015)  -  -  -  1  3  4  2  4  6  8,21  
  340 EPSEVG Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial  -  3  3  2  10  12  -  12  12  8,32  
  370 FOOT Optometria i ciències de la visió (Pla 2009)  2  -  2  -  -  -  -  -  -  -  
  Optometria i ciències de la visió (Pla 2012)  9  7  16  16  4  20  14  8  22  7,63  
  390 ESAB Agricultura per al desenvolupament  5  2  7  -  -  -  -  -  -  -  
  European Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  
  Sistemes agrícoles periurbans  1  2  3  -  -  -  -  -  -  -  
  Tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessos  1  4  5  5  2  7  5  5  10  7,91  
  410 ICE Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en matemàtiques  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en tecnologia  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en tecnologies industrials  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  24  38  62  23  42  65  -  -  -  -  
  480 IS.UPC Ciència i tecnologia de la sostenibilitat  6  6  12  9  7  16  11  12  23  8,44  
  Sostenibilitat  3  4  7  -  1  1  -  -  -  -  
  Tecnologia per al desenvolupament humà i la cooperació  1  2  3  -  1  1  -  -  -  -  
  TOTAL CENTRES PROPIS    324  622  946  440  783  1.223  546  1.009  1.555  7,84  
                           
                           
                           
  CENTRES ADSCRITS                        
                           
  Centre Titulació  14-15 15-16 16-17  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Nota mitjana Expedient  
  801 EUNCET Administració i direcció d'empreses  -  -  -  3  9  12  7  13  20  7,99  
  Direcció de màrqueting  -  -  -  -  -  -  4  6  10  8,18  
  860 EEI Enginyeria del cuir (Pla 2009)  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria del cuir (Pla 2014)  -  -  -  2  1  3  1  2  3  8,16  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS    1  -  1  5  10  15  12  21  33  8,08  
                           
                           
                           
                           
    14-15 15-16 16-17  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Nota mitjana Expedient  
  TOTAL CENTRES PROPIS  324  622  946  440  783  1.223  546  1.009  1.555  7,84  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  1  -  1  5  10  15  12  21  33  8,08  
  TOTAL UPC  325  622  947  445  793  1.238  558  1.030  1.588    
  Dades a Desembre 2017