UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.3 Selecció del Personal d'Administració i Serveis

Descripció: Concursos de selecció de Personal d'Administració i Serveis per a les diferents categories professionals. Relació de places convocades, persones presentades i si la plaça va ser coberta o va quedar vacant.
Font: Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència: 2021

               
  OPOSICIONS DE PERSONAL FUNCIONARI  
               
  DATA CONVOCATÒRIA ESCALA PLACES CONVOCADES CANDIDATURES GUANYADOR/A    
  DOGC 7969 de 27/9/2019 Gestió (subgrup A2), torn lliure 21 59 no finalitzada    
  DOGC 7969 de 27/9/2019 Gestió (subgrup A2), torn promoció interna 30 33 no finalitzada    
  DOGC 7969 de 27/9/2019 Gestió (subgrup A2), torn integració laboral fix 4 6 no finalitzada    
  DOGC 8381 de 7/4/2021 Tècnica de Gestió (subgrup A1), torn lliure 23 108 no finalitzada    
  DOGC 8381 de 7/4/2021 Tècnica de Gestió (subgrup A1), promoció interna 30 33 no finalitzada    
  DOGC 8381 de 7/4/2021 Tècnica de Gestió (subgrup A1), integració lab.fix 35 6 no finalitzada    
  DOGC 8513 de 30/9/2021 Gestió (subgrup A2), places prevenció 2 15 no finalitzada    
  DOGC 8513 de 30/9/2021 Ajudants d'arxius, museus i biblioteques 1 5 no finalitzada    
  TOTAL NOMBRE PLACES : 146  
               
  CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI  
               
  CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI DE PROMOCIÓ HORITZONTAL   
               
  NOM DE LA PLAÇA DESTINACIÓ NIVELL PERFIL GENÈRIC GUANYADOR/A CANDIDATURES  
  Cap Unitat Recursos i Serveis  194-52 24 Cap 2 Nivell 2 (F) 1 1  
  Tècnic/a  056-01 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) Vacant 1  
  Bibliotecari/ària 520-74 20 Bibliotecari Nivell 2(F) Deserta 0  
  Cap de la Unitat de Pressupost i Comptabilitat  002-31 24 Cap 2 Nivell 2 (F) 1 2  
  Tècnic/a  007-58 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) 1 4  
  2 places Tècnic/a d'Administració  188-100 i 188-101 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) Vacant/ Vacant 1 i 1  
  2 places Tècnic/a d'Administració  195-71 i 195-72 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 1 i 3  
  Cap Unitat Recursos i Serveis (en comissió de serveis) 182-22 24 Cap 2 Nivell 2 (F) Deserta 0  
  Cap Àrea Recursos, Serveis i Suport Gestió a la Rcerca i TRR 189-26 24 Cap 2 Nivell 2 (F) 1 2  
  Tècnic/a d'Administració  184-20 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 1  
  2 places Tècnic/a  052-30 i 052-31 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) Vacant/ Vacant 1 i 1  
  Tècnic/a  001-78 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) 1 9  
  5 places Bibliotecàri/ària  520-75,76,77,78 i 79 20 Bibliotecari Nivell 2(F) 1 1, 4, 1,3,1  
  Tècnic/a  181-89 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) Deserta 0  
  Tècnic/a d'Administració  171-62 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 3  
  Tècnic/a d'Administració  194-82 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 7  
  2 places Tècnic/a  195-75 i 195-76 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) 1 1 i 0  
  Tècnic/a d'Administració  111-20 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 1  
  Tècnic/a d'Administració  195-77 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 4  
  Tècnic/a  111-21 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) Vacant 1  
  Tècnic/a  020-06 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) Deserta 0  
  Tècnic/a d'Administració  195-78 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 1  
  Tècnic/a d'Administració  181-90 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 1  
  Tècnic/a d'Administració (en comissió serveis) 049-01 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 1  
  Tècnic/a  195-87 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) 1 1  
  Cap Unitat Auditories, Justificacions i Requeriments 133-20 24 Cap 2 Nivell 2 (F) 1 1  
  TOTAL NOMBRE PLACES :  34  
               
  CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ            
               
  NOM DE LA PLAÇA DESTINACIÓ NIVELL PERFIL GENÈRIC GUANYADOR/A CANDIDATURES  
  Tècnic/a  192-60 22 Tècnic/a de Gestió. Nivell 2 1 9  
  Tècnic/a  063-10 22 Tècnic/a de Gestió. Nivell 1 Vacant 54  
  Tècnic/a  033-11 22 Tècnic/a de Gestió. Nivell 2 1 39  
  Tècnic/a  002-30 22 Tècnic/a de Gestió. Nivell 2 Vacant 23  
  Ampliació Borsa de treball temporal d'auxiliar administratiu/iva de suport grups de recerca Diferents campus UPC 16 Tècnic/a Suport Nivell 1 40 persones seleccionades 220  
  Tècnic/a  001-77 22 Tècnic/a de Gestió. Nivell 2 1 14  
  Tècnic/a en Comunicació i Suport a Projectes de Secundària 042-04 22 Tècnic/a de Gestió. Nivell 1 1 17  
  Cap Unitat Recursos i Serveis  182-23 22 Cap 1 nivell 3 1 5  
  Tècnic/a  002-32 22 Tècnic/a de Gestió. Nivell 2 1 27  
  Tècnic/a Staff 072-01 26 Tècnic/a Staff Nivell 1 1 8  
  Tècnic/a 181-92 22 Tècnic/a de Gestió. Nivell 2 1 8  
  Tècnic/a 195-85 22 Tècnic/a de Gestió. Nivell 2 1 19  
  Tècnic/a d'Administració  188-109 20 Tècnic/a de Gestió. Nivell 3 1 23  
  Tècnic/a  020-07 22 Tècnic/a de Gestió. Nivell 2 1 51  
  TOTAL NOMBRE PLACES : 13 + 14 persones Borsa Auxiliar administratiu/iva  
               
               
               
  CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI DE TRASLLAT PER MÈRITS I CAPACITATS          
               
  NOM DE LA PLAÇA I RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA ESCALA PERFIL GENÈRIC GUANYADORA CANDIDATURES  
  5 Places Administratiu/-va. Resolució 36/2021, de 11 de gener C1C2 TSN1  0 0  
  16 Places Administratiu/-va. Resolució 457/2021, de 8 d'abril C1C2 TSN1  3 4  
  6 Places Administratiu/-va. Resolució 955/2021, de 2 de juliol C1C2 TSN1  1 1  
  6 Places Administratiu/-va. Resolució 1521/2021, de 24 de novembre C1C2 TSN1 3 3  
  TOTAL NOMBRE PLACES :  33  
               
  CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL  
               
  CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL FIX INTERN DE TRASLLAT I PROMOCIÓ          
               
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ GRUP PERFIL GENÈRIC GUANYADOR/A CANDIDATURES  
  Responsable Serveis Recepció  183-36 3 Responsable Serveis Recepció  1 5  
  Auxiliar de Serveis  171-58 4 Auxiliar de Serveis VACANT 6  
  Auxiliar de Serveis  172-12 4 Auxiliar de Serveis VACANT 7  
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 194-73 2 Tècnic/a de Taller i Lab. Nivell 3 DESERTA 0  
  Operador/a en IC 188-97 3 Suport IC Nivell 2 DESERTA 0  
  Tècnic/a en IC 194-79 2 Tècnic/a en IC. Nivell 2 DESERTA 0  
  Tècnic/a en IC 181-88 2 Tècnic/a en IC. Nivell 2 1 2  
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 184-19 3 Tècnic/a de Taller i Lab. Nivell 3 VACANT 2  
  Operador/a en IC 195-70 3 Suport IC Nivell 2 DESERTA 0  
  2 places Tècnic/a en IC 188-98 i 188-99 1 Tècnic/a en IC. Nivell 1 2 15  
  Tècnic/a en IC 192-63 1 Tècnic/a en IC. Nivell 1 1 5  
  Responsable SIC 043-05 1 Responsable SIC 1 8  
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 194-83 3 Tècnic/a de Taller i Lab. Nivell 3 DESERTA 0  
  Tècnic/a en IC 184-21 1 Tècnic/a en IC. Nivell 1 1 4  
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 192-64 2 Tècnic/a de Taller i Lab. Nivell 2 1 2  
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 192-65 2 Tècnic/a de Taller i Lab. Nivell 2 1 1  
  4 places Responsable Recepció tarda  181-91, 183-39, 188-102 i 195-79 3 Responsable recepció tarda  4 33  
  Tècnic/a en IC 183-41 2 Tècnic/a en IC. Nivell 2 1 2  
  Tècnic/a en IC 195-86 1 Tècnic/a en IC. Nivell 1 1 3  
  Tècnic/a en IC 192-70 2 Tècnic/a en IC. Nivell 2 VACANT 1  
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 192-64 3 Tècnic/a de Taller i Lab. Nivell 3 VACANT 1  
  TOTAL NOMBRE PLACES :  48  
   
  CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL INTERN PLACES ESTABILITZACIÓ  
   
  DATA CONVOCATÒRIA PERFIL PLACES PLACES CONVOCADADES GUANYADOR/A CANDIDATURES  
  Resolució 1338/2021, de 22 octubre Places Tècnic/a de taller i laboratori, Suport en biblioteca, recerca, Manteniment i TIC 64 62 67  
  Resolució 1577/2021, de 9 de desembre Places Auxiliar de Serveis 24 13 13  
  TOTAL NOMBRE PLACES :  88  
   
  CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL EXTERN TEMPORAL          
   
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ GRUP PERFIL GENÈRIC GUANYADOR/A CANDIDATURES  
  Ampliació de la Borsa de Tècnics de Suport en Biblioteca (2020)  520 3 Tècnic/a de suport en biblioteca  25 persones seleccionades  80  
  Tècnic/a de taller i laboratori 194-80 2 Tècnic/a de taller i laboratori Niv 2 1 10  
  2 places de Suport en Informàtica i Comunicacions 160-97 i 160-98 2 Suport en IC Nivell 2 2 21  
  TOTAL NOMBRE PLACES :  3 + 25 persones Borsa tècnic/a suport en Biblioteca  
   
  CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL EXTERN PLACES ESTABILITZACIÓ  
   
  DATA CONVOCATÒRIA PERFIL PLACES PLACES CONVOCADADES GUANYADOR/A CANDIDATURES  
  DOGC 8320, de 19/1/2021
DOGC 8339, de 11/2/2021 (places Auxiliar serveis i biblioteca)
DOGC 8360, de 9/3/2021 (places manteniment i recerca)
DOGC 8362, de 11/3/2021 (places manteniment i àmbit TIC)
Places Tècnic/a de taller i laboratori, Suport en biblioteca, recerca, Manteniment i TIC 81 80 750  
  TOTAL NOMBRE PLACES :  80  
   
  CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL EXTERN FIX  
   
  DATA CONVOCATÒRIA PERFIL PLACES PLACES CONVOCADADES GUANYADOR/A CANDIDATURES  
  DOGC 8522 de 14/10/2021 Tècnic/a taller i laboratori grup 1 192-66 1 (15/2/2022) 7  
  DOGC 8522 de 14/10/2021 Tècnic/a taller i laboratori grup 3 194-84 1 13  
  DOGC 8522 de 14/10/2021 Tècnic/a taller i laboratori grup 3 184-22 0 sense efectes (1/12/2021)  
  DOGC 8564 de 16/12/2021 Auxiliar de Serveis grup 4 11 no finalitzat  168  
  TOTAL NOMBRE PLACES :  13  
   
  Dades actualitzades a 16/3/2022