UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.1 Distribució del PDI Professorat per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Districució del PDI Professorat segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció. També figuren dades globals sobre el la seva dedicació, nacionalitat i el percentatge de PDI Doctor
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2021
Notes metodològiques: Professorat Docent i Investigador en situació activa el 31 de desembre. Inclou tot el PDI, amb independència del capítol de finançament i catalogació de la seva plaça.

                                                           
  Unitat PDI FUNCIONARI PDI LABORAL Total general  
  Catedràtic Universitari Titular Universitari Catedràtic Escola Universitària Titular Escola Universitària Agregat Associat Catedràtic Contractat Col·laborador Permanent Emèrit Lector Visitant Altres  
  D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H T  
  205 ESEIAAT                      1  1                          1  1  2  
  230 ETSETB                      1  3                          1  3  4  
  410 ICE                      6  9                        1  6  10  16  
  701 AC    14  5  22      1    8  16  6  16    2  2  4                  22  74  96  
  702 CEM  2  4  1  5    1    1  10  7  16  32  1  2        3  4  7          34  62  96  
  707 ESAII  1  5  3  14          4  17  6  40    1    9        5          14  91  105  
  709 EE    5  1  15    2    4    14  3  28    2    7      1  3          5  80  85  
  710 EEL    14  4  47    1    1  3  19  6  34        8        1          13  125  138  
  712 EM    1  3  2    1    2  5  8  12  61  2  1  2  9        5          24  90  114  
  713 EQ  2  7  4  8  1  5  1    8  10  19  21  1  3  3  3    1  1  1          40  59  99  
  715 EIO  2  5  4  5          2  4  10  25      1  1      3  1          22  41  63  
  717 DEGD    1  1  7        4  2  2  17  42      2  3  1    2  3          25  62  87  
  723 CS  2  9  8  27      1  3  8  12  5  33      6  9    1              30  94  124  
  724 MMT    2  1  7          2  3  2  17    1    1    1    4          5  36  41  
  729 MF    1  2  7    1        6  5  22    1    3    1    5          7  47  54  
  731 OO  1  1  9  7    1  8  1    1  13  15  1                        32  26  58  
  732 OE  1  3  4  10    1  1  3  3  11  39  84      6  4      2  1          56  117  173  
  735 PA    3  1  2      2  2  4  7  32  71    1        1  2  3          41  90  131  
  737 RMEE    1  1  2    1  1    1  8  1  47        1    1    2          4  63  67  
  739 TSC  2  33  11  34    2      3  12            2    1              16  84  100  
  740 UOT  1  4  1  5          1  3  24  29            2  1  3          28  46  74  
  742 CEN        4          1  3  3  25        4      2  1  1  1      7  38  45  
  744 ENTEL    6  3  16        4  5  11          1  3                  9  40  49  
  745 EAB    1  2  4  2  3      5  4  15  25    1  6  5  1  1  3  1          34  45  79  
  747 ESSI    2  3  1        2  4  5  2  16            1  1            10  27  37  
  748 FIS  2  10  13  28    3    2  7  39  13  76  1  1    2    1  2  5    1    1  38  169  207  
  749 MAT  2  17  28  51    1  3  3  16  28  13  49  2  2    1    4              64  156  220  
  750 EMIT    1  6  7  3  1    3    6  4  39    1  3  2      1  3          17  63  80  
  751 DECA  1  27  5  16  1  4  2  6  8  23  19  83  2  7  2  4  1  10  4  7          45  187  232  
  752 RA      1  1        3  1  3  16  34        4      1  4          19  49  68  
  753 TA  2  3  4  8      1  4  5  4  35  71  1    1  2    1  7  5          56  98  154  
  756 THATC    2  4  6      2  1    1  14  19        1      2  1          22  31  53  
  758 EPC    3              4  4  11  50        2    1  2  2          17  62  79  
  Total  21  185  133  368  7  28  23  49  120  291  369  1.117  11  26  35  94  3  31  41  73  1  2  -  2  764  2.266  3.030  
  Dades a març de 2022                                                      
 
Any_ref Edat Total
  Any_ref Es doctor Total Any_ref Naciona. Total Any_ref Sexe Total Any_ref Dedica. Total Any_ref Tipus contrac. Total 2021 < 30 anys 160
  2021 Doctor 1802 2021 Nacionals 2870 2021 Dones 754 2021 T. Complet 1493 2021 Contractat Laboral. Durada determinada 1610 2021 Entre 30 i 40 anys 513
  2021 No doctor 1228 2021 Estranger 160 2021 Homes 2266 2021 T. Parcial 1537 2021 Contractat Laboral. Indefinit 570 2021 Entre 41 i 50 anys 910
  2021 Funcionari 814 2021 Entre 51 i 60 anys 982
  Any_ref Titulació màx Sexe Total Any_ref Nacionalitat Sexe Total Any_ref Dedicació Sexe Total 2021 Altres 36 2021 > 60 anys 465
2021 Doctor D 474 2021 ESPANYA D 718 2021 TC D 391
2021 Doctor H 1328 2021 ESPANYA H 2152 2021 TC H 1102 Any_ref Tipus contrac Sexe Total Any_ref Edat Sexe Total
2021 No Doctor D 290 2021 ESTRANGER D 46 2021 TP D 373 2021 Altres D 3 2021 Entre 30 i 40 anys D 125
2021 No Doctor H 938 2021 ESTRANGER H 114 2021 TP H 1164   2021 Altres H 31 2021 Entre 30 i 40 anys H 388
2021 Contractat laboral de durada determinada D 412 2021 Entre 41 i 50 anys D 266
Any_ref PDI doctorat a la UPC PDI doctor altres Univ. PDI No doctor 2021 Contractat laboral de durada determinada H 1198 2021 Entre 41 i 50 anys H 644
2021 1538 264 1228 2021 Contractat laboral indefinit D 165 2021 Entre 51 i 60 anys D 249
2021 Contractat laboral indefinit H 405 2021 Entre 51 i 60 anys H 733
2021 Funcionari D 183 2021 Menys de 30 anys D 36
2021 Funcionari H 631 2021 Menys de 30 anys H 124
2021 Interi D 1 2021 Més de 60 anys D 88
2021 Interi H 1 2021 Més de 60 anys H 377