UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.1 Distribució del PDI Professorat per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Districució del PDI Professorat segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció. També figuren dades globals sobre el la seva dedicació, nacionalitat i el percentatge de PDI Doctor
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2020
Notes metodològiques: Professorat Docent i Investigador en situació activa el 31 de desembre. Inclou tot el PDI, amb independència del capítol de finançament i catalogació de la seva plaça.

                                                           
  Unitat PDI FUNCIONARI PDI LABORAL Total general  
  Catedràtic Universitari Titular Universitari Catedràtic Escola Universitària Titular Escola Universitària Agregat Associat Catedràtic Contractat Col·laborador Permanent Emèrit Lector Visitant Altres  
  D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H T  
  205 ESEIAAT                        1                          -  1  1  
  230 ETSETB                      1  2                          1  2  3  
  410 ICE                      9  7                    1      9  8  17  
  701 AC    12  5  25      1    8  17  6  14    1  2  4                  22  73  95  
  702 CEM  2  4  1  6    1    1  10  8  16  34  1  2        3  2  3          32  62  94  
  707 ESAII  1  5  2  14        1  5  13  7  37    1    9    1    5          15  86  101  
  709 EE    4  1  15    2    5    13  3  27    2    7    1  1  3          5  79  84  
  710 EEL    13  5  50    1    2  3  18  7  30        9                  15  123  138  
  712 EM    1  3  2    1    3  6  9  14  59      1  9    2    2  1        25  88  113  
  713 EQ  1  7  7  8  1  6  1    9  10  17  21    3  3  3    1              39  59  98  
  715 EIO  2  5  4  7          2  5  12  23      1  1    1  1  1          22  43  65  
  717 DEGD    1  1  8        4  2  2  15  43      2  3  1    2  3          23  64  87  
  723 CS  2  10  7  28      2  3  8  12  3  24      6  10    1              28  88  116  
  724 MMT    3  1  8          2  3  2  18    1    1    1    2          5  37  42  
  729 MF    1  2  7    1        5  4  25        3        2          6  44  50  
  731 OO  1  1  10  7    1  8  2    1  10  13  1                        30  25  55  
  732 OE    3  6  10    2  1  3  2  10  39  86      6  4    2  2  1          56  121  177  
  735 PA    4  1  3      2  3  4  7  31  71    1          3  1          41  90  131  
  737 RMEE    1  1  2    1  1    2  7  2  46        1    1    2          6  61  67  
  739 TSC  3  33  11  36    2      3  12  1          2    1              18  86  104  
  740 UOT  1  5  1  5          1  3  21  26            3  1  1          25  43  68  
  742 CEN    1    4        1  1  3  3  21        4      2    1    1    8  34  42  
  744 ENTEL    5  3  17        4  5  11          1  3                  9  40  49  
  745 EAB    1  2  4  3  3      5  4  16  20    1  6  5  1  1  1            34  39  73  
  747 ESSI    2  3  1        2  4  5  2  12            1              9  23  32  
  748 FIS  1  8  15  32    3    2  7  36  15  72  1  2    2    1    5  1  1      40  164  204  
  749 MAT  1  18  30  54    1  3  3  16  28  15  42  1  2    1    5              66  154  220  
  750 EMIT      6  8  3  1    3    6  7  40    1  3  2        1          19  62  81  
  751 DECA  3  29  5  14  1  4  2  6  9  25  16  84  1  6  2  4    8  2  3          41  183  224  
  752 RA    1  2  3        3  1  2  13  31        5      1            17  45  62  
  753 TA  2  4  4  10      1  6  4  3  35  75  1    2  2    4  5  5          54  109  163  
  756 THATC    2  4  7      2  1      13  19        2      2  1          21  32  53  
  758 EPC    1    3          4  3  13  45        2    2  1  3          18  59  77  
  977 FLUMEN                                    1              -  1  1  
  Total  20  185  143  398  8  30  24  58  123  281  368  1.068  6  23  35  98  2  41  26  44  3  2  1  -  759  2.228  2.987  
  Dades a març de 2021                                                      
  Any_ref Edat Total
 
Any_ref
Es doctor Total Any_ref Naciona. Total
Any_ref
Sexe Total Any_ref Dedica. Total Any_ref Tipus contrac. Total 2020 < 30 anys 160
  2020 Doctor 1785 2020 Nacionals 2829 2020 Dones 756 2019 T. Complet 1496 2020 Contractat Laboral. Durada determinada 1517 2020 Entre 30 i 40 anys 494
  2020 No doctor 1202 2020 Estranger 158 2020 Homes 2231 2019 T. Parcial 1491 2020 Contractat Laboral. Indefinit 559 2020 Entre 41 i 50 anys 893
  2020 Funcionari 868 2020 Entre 51 i 60 anys 986
  Any_ref Titulació màx Sexe Total Any_ref Nacionalitat Sexe Total Any_ref Dedicació Sexe Total 2020 Altres 43 2020 > 60 anys 454
2020 Doctor D 469 2020 ESPANYA D 711 2020 TC D 386
2020 Doctor H 1316 2020 ESPANYA H 2118 2020 TC H 1110 Any_ref Tipus contrac Sexe Total Any_ref Edat Sexe Total
2020 No Doctor D 287 2020 ESTRANGER D 45 2020 TP D 370 2020 Altres D 2 2020 Entre 30 i 40 anys D 136
2020 No Doctor H 915 2020 ESTRANGER H 113 2020 TP H 1121   2020 Altres H 41 2020 Entre 30 i 40 anys H 358
2020 Contractat laboral de durada determinada D 395 2020 Entre 41 i 50 anys D 265
Any_ref PDI doctorat a la UPC PDI doctor altres Univ. PDI No doctor 2020 Contractat laboral de durada determinada H 1122 2020 Entre 41 i 50 anys H 628
2020 1305 480 1202 2020 Contractat laboral indefinit D 164 2020 Entre 51 i 60 anys D 243
2020 Contractat laboral indefinit H 395 2020 Entre 51 i 60 anys H 743
2020 Funcionari D 195 2020 Menys de 30 anys D 35
2020 Funcionari H 673 2020 Menys de 30 anys H 125
2020 Més de 60 anys D 77
2020 Més de 60 anys H 377