UPC    Acreditació de les titulacions
1.6.2 Estudiantat UPC que participa en un programa de mobilitat

Descripció: Distribució de l'estudiantat de la UPC que participa en programes d'intercanvi per programa de mobilitat, unitat acadèmica d'origen i país de destí.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2020-2021

 
TOTAL UPC (centres propis i adscrits)
   
Tipus programa Estudiants outgoing segons programa de mobilitat
ALTRES PROGRAMES 1,1% 9
Altres programes de practiques no ERASMUS 2,3% 18
CINDA 0,1% 1
CONVENIS BILATERALS 24,7% 194
ERASMUS ESTUDIS 63,2% 497
ERASMUS PRACTIQUES 7,0% 55
SICUE-SENECA 1,7% 13
100% 787
  200
FME 
205
ESEIAAT 
    250
ETSECCPB 
270
FIB 
280
FNB 
290
ETSAV 
295 EEBE  300
EETAC 
310
EPSEB 
330
EPSEM 
340
EPSEVG 
370
FOOT 
390
ESAB 
801 EUNCET  802 EAE  804
CITM 
860     EEI  Total         
  Pais  Programa mobilitat  162 CFIS  200
FME 
205
ESEIAAT 
210
ETSAB 
230
ETSETB 
240
ETSEIB  
250
ETSECCPB 
270
FIB 
280
FNB 
290
ETSAV 
295 EEBE  300
EETAC 
310
EPSEB 
330
EPSEM 
340
EPSEVG 
370
FOOT 
390
ESAB 
801 EUNCET  802 EAE  804
CITM 
TOTAL   
  Alemanya ALTRES PROGRAMES           1                             1  
  ALTRES PROGRAMES DE PRACTIQUES NO ERASMUS           2                             2  
  CONVENIS BILATERALS           10         4           1       15  
  ERASMUS + ESTUDIS   5 12 6 3 15 5 5 1   7 2           1 6   68  
  ERASMUS + PRACTIQUES 1   3   4 1   2     2               1   14  
  Total  1  5  15  6  7  29  5  7  1  -  13  2  -  -  -  -  1  1  7  -  100  
  Andorra ALTRES PROGRAMES                           1             1  
  Total  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  
  Àustria ERASMUS + ESTUDIS     1   7 6 1       1     1 1           18  
  ERASMUS + PRACTIQUES 1                                       1  
  Total  1  -  1  -  7  6  1  -  -  -  1  -  -  1  1  -  -  -  -  -  19  
  Bèlgica ALTRES PROGRAMES DE PRACTIQUES NO ERASMUS               1                         1  
  ERASMUS + ESTUDIS     4 2   6 6 1     2 1 1   2           25  
  ERASMUS + PRACTIQUES           1                             1  
  Total  -  -  4  2  -  7  6  2  -  -  2  1  1  -  2  -  -  -  -  -  27  
  Bolívia CONVENIS BILATERALS                     1                   1  
  Total  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Canadà CONVENIS BILATERALS 2         2                             4  
  Total  2  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  Corea del Sud CONVENIS BILATERALS           2 3                           5  
  Total  -  -  -  -  -  2  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  
  Croàcia ERASMUS + ESTUDIS     1                                   1  
  Total  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Dinamarca ALTRES PROGRAMES DE PRACTIQUES NO ERASMUS           2                 1           3  
  CONVENIS BILATERALS           10                             10  
  ERASMUS + ESTUDIS     2     5 4       3     1         2   17  
  ERASMUS + PRACTIQUES         1           1       1       1   4  
  Total  -  -  2  -  1  17  4  -  -  -  4  -  -  1  2  -  -  -  3  -  34  
  Equador CONVENIS BILATERALS                                     1   1  
  Total  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  Eslovàquia ERASMUS + ESTUDIS                     9                   9  
  Total  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9  
  Eslovènia ERASMUS + ESTUDIS           3 2       2                   7  
  Total  -  -  -  -  -  3  2  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  
  Espanya SICUE-SENECA     1 3   1     3 1 1   1   2           13  
  Total  -  -  1  3  -  1  -  -  3  1  1  -  1  -  2  -  -  -  -  -  13  
  Estats Units d'Amèrica ALTRES PROGRAMES DE PRACTIQUES NO ERASMUS         1                               1  
  CONVENIS BILATERALS 2   4 2 2 4 2                       1   17  
  Total  2  -  4  2  3  4  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  18  
  Estònia ERASMUS + ESTUDIS                           2             2  
  Total  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  2  
  Finlàndia CONVENIS BILATERALS         1                           1   2  
  ERASMUS + ESTUDIS   1 6 1 4 2 2 4   1 3 1           3     28  
  Total  -  1  6  1  5  2  2  4  -  1  3  1  -  -  -  -  -  3  1  -  30  
  França ALTRES PROGRAMES DE PRACTIQUES NO ERASMUS           2                             2  
  CONVENIS BILATERALS     12   3 35 9       1               1   61  
  ERASMUS + ESTUDIS   2 10 5 6 11 5       2                   41  
  ERASMUS + PRACTIQUES 1     2 7 2                             12  
  Total  1  2  22  7  16  50  14  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  1  -  116  
  Grècia ERASMUS +ESTUDIS                     1                   1  
  Total  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Hongria ERASMUS + ESTUDIS     2       2                       2   6  
  ERASMUS + PRACTIQUES                                     1   1  
  Total  -  -  2  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  7  
  Irlanda ALTRES PROGRAMES               1                         1  
  ERASMUS + ESTUDIS             2     1         1           4  
  ERASMUS + PRACTIQUES               1                         1  
  Total  -  -  -  -  -  -  2  2  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  6  
  Itàlia ALTRES PROGRAMES           3                             3  
  CONVENIS BILATERALS     1   1 8                             10  
  ERASMUS + ESTUDIS   1 10 11 5 14 16     4 2 1       1         65  
  ERASMUS + PRACTIQUES       1 1     1                         3  
  Total  -  1  11  12  7  25  16  1  -  4  2  1  -  -  -  1  -  -  -  -  81  
  Japó CONVENIS BILATERALS     1     1                             2  
  Total  -  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Letònia ERASMUS +ESTUDIS           1                             1  
  Total  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Liechtenstein ALTRES PROGRAMES           1                             1  
  ALTRES PROGRAMES DE PRACTIQUES NO ERASMUS             1                           1  
  ERASMUS + PRACTIQUES           1 1                           2  
  Total  -  -  -  -  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  Lituània ERASMUS + ESTUDIS     3     5                             8  
  Total  -  -  3  -  -  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8  
  Noruega ERASMUS + ESTUDIS     1 5     2 1     3       3           15  
  Total  -  -  1  5  -  -  2  1  -  -  3  -  -  -  3  -  -  -  -  -  15  
  Nova Zelanda ALTRES PROGRAMES DE PRACTIQUES NO ERASMUS               2                         2  
  Total  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Països Baixos ERASMUS +ESTUDIS     4       3 2             4     8 1   22  
  ERASMUS + PRACTIQUES     1 1       1             1           4  
  Total  -  -  5  1  -  -  3  3  -  -  -  -  -  -  5  -  -  8  1  -  26  
  Polònia ERASMUS + ESTUDIS     9   1 2 1 3   2         2     4     24  
  ERASMUS + PRACTIQUES                 1                       1  
  Total  -  -  9  -  1  2  1  3  1  2  -  -  -  -  2  -  -  4  -  -  25  
  Portugal CONVENIS BILATERALS     1                                   1  
  ERASMUS + ESTUDIS     3 4 1 9 17 3   3 6             1     47  
  ERASMUS + PRACTIQUES     1                                   1  
  Total  -  -  5  4  1  9  17  3  -  3  6  -  -  -  -  -  -  1  -  -  49  
  Regne Unit ALTRES PROGRAMES DE PRACTIQUES NO ERASMUS                       1                 1  
  CONVENIS BILATERALS 1   18     3           1                 23  
  ERASMUS + ESTUDIS       2   4 7 3       1     1       3   21  
  ERASMUS + PRACTIQUES 1   1   5                               7  
  Total  2  -  19  2  5  7  7  3  -  -  -  3  -  -  1  -  -  -  3  -  52  
  República Txeca ERASMUS + ESTUDIS       2 2 7 4 3     2                   20  
  ERASMUS + PRACTIQUES         1                               1  
  Total  -  -  -  2  3  7  4  3  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  21  
  Romania ERASMUS + ESTUDIS      1          1                         2  
  Total  -  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Suècia CONVENIS BILATERALS         2           3                   5  
  ERASMUS + ESTUDIS     3 1 8 9 5 1   6 10             1     44  
  ERASMUS + PRACTIQUES         1 1                             2  
  Total  -  -  3  1  11  10  5  1  -  6  13  -  -  -  -  -  -  1  -  -  51  
  Suïssa ALTRES PROGRAMES             2                           2  
  ALTRES PROGRAMES DE PRACTIQUES NO ERASMUS         1 1   1     1                   4  
  CONVENIS BILATERALS 1 2 2 8 6 5 2 8   1 1                   36  
  Total  1  2  2  8  7  6  4  9  -  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  42  
  Uruguai CONVENIS BILATERALS       2                                 2  
  Total  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Xile ALTRES PROGRAMES           1                             1  
  Total  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Xina CONVENIS BILATERALS           1                             1  
  Total  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Total  10  11  118  58  74  200  104  45  5  19  68  8  2  5  19  1  1  18  21  -  787  
  Dades a  juliol de 2021