UPC    Acreditació de les titulacions
5.16 Creació d'empreses

Descripció: Evolució de la valorització de la recerca al llarg dels darrers cinc anys.
Font: Servei de Suport a la Recerca i la Innovació
Període de referència: 2021

                   
  Valorització de la recerca 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
  Nombre de projectes assessorats 168 157 158 ND ND ND  
  Nombre de persones emprenedores que han fet servir el Servei de Gestió de la Innovació 232 192 ND ND ND ND  
  Nombre d’empreses creades(1) Spin-off 5 2 9 3 4 2  
  Start-up 7 8 5 8 9 11  
  Nombre d'empreses en les que ha entrat a participar la Universitat 4 1 5 6 3 2  
  Nombre de tecnologies explotades via llicència i similar(2) 15 9 13 18 13 11  
  Nombre de projectes presentats al concurs d'Idees de Negoci(3) 81 85 70 25 29    
  Patents prioritàries Espanyoles      4 10 7 5  
  Internacionals     11 5 18 14  
  (1) El càlcul de les empreses creades s’ha regit per criteris de prudència, tenint en compte que la data de constitució entrés en els intervals de referència. Tot i així, el nombre de projectes vius i en fase de constitució és molt més elevat, i a data d’avui hi deu haver empreses noves constituïdes que no s’han comptat en aquest document.        
  (2) Referit al número de contractes de llicència signats en l'any en curs. El nº de patents explotades en l'any en curs és superior      
  (3) Des de 2010: Concurs Emprèn UPC                
  Dades a 31 de desembre