UPC    Acreditació de les titulacions
1.5.3 Titulats en programes de formació permanent

Descripció: Distribució per tipus de programa dels titulats d'estudis de formació permanent per tipus de programa i unitat responsable.
Font: Fundació Politècnica de Catalunya
Període de referència: 2020-2021

TITULATS FORMACIÓ PERMANENT 
             
  Curs Títols de Màster Diplomes de Postgrau Cursos de formació contínua Total  
  2016-2017* 2.019 1.053 220 3.292  
  2017-2018 1.125 853 176 2.154  
  2018-2019 2.211 908 278 3.397  
  2019-2020 1.667 647 114 2.428  
  2020-2021 1.318 1.009 106 2.433  
  * A partir d'aquest curs es modifica el criteri que comptabilitza els titulats. Ara és tindran en compte, com a titulats, l'estudiantat que hagi superat els crèdits i estigui en disposició de demanar el títol.