UPC    Acreditació de les titulacions
2.4.1 Contractació del CTT per conceptes

Descripció: Distribució de la contractació gestionada per la UPC, inclou dades de les entitats vinculades
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2021

  CONTRACTACIÓ PER CONCEPTES          
                   
  CONCEPTE IMPORT 2017 IMPORT 2018 IMPORT 2019 IMPORT 2020 IMPORT 2021  
  Convenis 10.048.169,52 13.655.296,00 11.525.378,82 11.192.645,00 13.380.636,26  
  Serveis 0,00 0,00 2.103.045,75 ** 2.185.953 ** 1.805.702,45 **  
  Propietat Industrial 10.301,25 53.128,00 23.300,00 6.800,00 24.000,00  
  Formació 774.291,44 413.190,00 309.533,37 180.661,00 146.654,92  
  Projectes Europeus 15.697.457,20 8.671.375,00 15.633.347,40 25.178.733,00 10.598.260,88  
  Programes Nacionals 17.430.418,21 13.379.636,00 14.164.888,50 12.954.214,00 21.710.580,18  
  Altres ingressos i subvencions 5.250.236,28 3.967.417,00 3.437.462,79 5.480.555,00 4.612.553,04  
  Total Ingressos 49.210.873,90 40.140.042,00 45.093.910,88 57.179.561,00 52.278.387,73  
  Ingressos per transferències a tercers 8.171.768,73 4.252.513,00 14.786.577,26 11.373.959,00 18.524.712,99  
  TOTAL CONTRACTACIÓ GESTIONADA PEL CTT 57.382.642,63 44.392.555,00 59.880.488,14 68.553.520,00 70.803.100,72  
  Projectes competitius 928.297,10 285.875,20 315.707,73 1.062.670,46 816.372,29  
  Projectes no competitius 1.229.922,12 1.030.646,54 712.786,00 568.658,00 692.236,18  
  TOTAL CONTRACTACIÓ GESTIONADA PER LA FUNDACIÓ CIT 2.158.219,22 1.316.521,74 1.028.493,73 1.631.328,46 1.508.608,47  
  TOTAL INGRESSOS PER RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA 59.540.861,85 45.709.076,74 60.908.981,87 70.184.848,46 72.311.709,19  
  ** Import que s'ha ingressat donat com a servei, es contracta al mateix temps, pràcticament, que es cobra.  
  Dades a 31/12/2021