UPC    Acreditació de les titulacions
Gènere

Descripció: Distribució dels membres de la comunitat UPC en funció del gènere
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat , Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019

QUADRE DE COMANDAMENT DE GÈNERE
ESTUDIANTAT                                     
Estudiantat Nou Ingrés Tipus d'Estudi 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019* Més informació
Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
Estudis reglats Grau. Centres propis 1.101 3.342 4.443 1.075 3.341 4.416 1.163 3.649 4.812 1.207 3.620 4.827 1.236 3.592 4.828
 
Grau.  Centres adscrits 260 852 1.112 265 829 1.094 127 347 474 175 364 539 218 426 644
Màster. Centres propis 562 1.319 1.881 590 1.464 2.054 740 1.667 2.407 626 1.503 2.129 571 1.330 1.901
 
Màster.  Centres adscrits - - - 3 9 12 488 305 793 359 276 635 179 118 297
Doctorat 135 333 468 202 498 700 165 371 536 158 341 499 105 219 324
Total UPC 2.058 5.846 7.904 2.135 6.141 8.276 2.683 6.339 9.022 2.525 6.104 8.629 2.309 5.685 7.994
(*) Dades provisionals corresponents al primer quadrimestre.
Estudiantat Matriculat Tipus d'Estudi 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019* Més informació
Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
Estudis reglats Cicles 1.146 2.639 3.785 468 843 1.311 283 425 708 - - - - - -
Grau. Centres propis 4.894 13.834 18.728 4.934 14.023 18.957 5.349 15.812 21.161 5.382 15.623 21.005 5.245 15.032 20.277
 
Grau.  Centres adscrits 971 3.114 4.085 1.000 3.262 4.262 467 1.184 1.651 533 1.251 1.784 600 1.268 1.868
Màster. Centres propis 892 2.055 2.947 1.062 2.596 3.658 1.311 3.293 4.604 1.214 3.325 4.539 1.119 3.038 4.157
 
Màster.  Centres adscrits 25 93 118 36 143 179 665 432 1.097 278 638 916 181 120 301
Doctorat 713 1.665 2.378 687 1.635 2.322 633 1.524 2.157 660 1.537 2.197 609 1.384 1.993
  TOTAL UPC 8.641 23.400 32.041 8.187 22.502 30.689 8.708 22.670 31.378 8.067 22.374 30.441 7.754 20.842 28.596  
                 
Estudis no reglats Programes de formació permanent 998 1.796 2.794 1.143 1.904 3.047 1.230 2.092 3.322 1.176 1.904 3.080 - - -
               
(*) Dades provisionals corresponents al primer quadrimestre.
Estudiantat Titulat Tipus d'Estudi 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Més informació
Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
Estudis reglats Cicles 591 1.653 2.244 652 1.775 2.427 444 1.086 1.530 472 708 1.180 - - -
Grau. Centres propis 382 1.107 1.489 689 1.750 2.439 746 1.970 2.716 814 2.350 3.164 881 2.383 3.264
 
Grau.  Centres adscrits 119 367 486 162 424 586 166 485 651 68 158 226 77 143 220
Màster. Centres propis 305 548 853 318 598 916 429 744 1.173 591 1.119 1.710 548 1.149 1.697
 
Màster.  Centres adscrits 11 22 33 7 24 31 16 49 65 211 168 379 33 27 60
Doctorat 116 234 350 113 242 355 171 388 559 120 236 356 85 207 292
  TOTAL UPC 1.524 3.931 5.455 1.941 4.813 6.754 1.972 4.722 6.694 2.276 4.739 7.015 1.624 3.909 5.533
  Taxa de rendiment Taxa d'èxit
Graus Màsters Graus Màsters
Curs Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes
Centres Propis 2017-2018 79,77% 75,29% 93,44% 90,33% 83,41% 79,63% 98,02% 96,58%
2016-2017 80,50% 75,87% 94,22% 91,83% 83,68% 79,83% 98,09% 97,18%
2015-2016 79,87% 75,53% 95,60% 92,61% 83,43% 79,58% 98,53% 97,06%
2014-2015 80,72% 76,05% 93,60% 91,19% 83,52% 79,80% 98,18% 96,51%
2013-2014 83,64% 79,68% 79,14% 74,51% 93,63% 93,41% 92,19% 89,86%
  Taxa de rendiment Taxa d'èxit
Graus Màsters Graus Màsters
ANY Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes
Centres Adscrits 2017-2018 84,19% 80,61% ND ND 89,26% 87,01% ND ND
2016-2017 82,57% 78,47% 99,96% 99,05% 86,29% 84,50% 99,96% 99,39%
2015-2016 83,16% 80,08% 98,88% 97,65% 86,29% 83,87% 99,93% 99,63%
2014-2015 84,19% 80,37% 95,94% 96,17% 87,67% 84,10% 99,30% 99,01%
2013-2014 86,67% 83,42% 82,01% 78,63% 96,41% 97,76% 97,40% 95,73%
Taxa d'èxit: Crèdits aprovats / Crèdits presentats
Taxa de rendiment: Crèdits aprovats / Crèdits matriculats
ESTUDIANTAT ERASMUS                                  
Tipus Erasmus 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Més informació
Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
Incoming 452 689 1.141 566 856 1.422 544 830 1.374 568 873 1.441 567 899 1.466
Outgoing 488 1.156 1.644 447 1.007 1.454 448 925 1.373 434 971 1.405 443 1.014 1.457
PERSONAL                                    
Tipus Personal(*) 2014 2015 2016 2017 2018 Més informació
Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
PDI. Professorat  608  1.894  2.502  627  1.925  2.552  659  1.997  2.656  671  2.013  2.684  707  2.081  2.788
PDI. Investigador sènior  18  35  53  25  54  79  22  77  99  29  92  121  28  69  97
 
PDI. Investigador postdoctoral  13  39  52  15  48  63  15  37  52  18  32  50  17  26  43
PDI. Investigador predoctoral  124  237  361  99  222  321  76  183  259  66  172  238  63  156  219
PAS (no PSR)  892  554  1.446  882  550  1.432  874  564  1.438  920  577  1.497  921  571  1.492
PAS (PSR)  144  275  419  139  261  400  164  344  508  140  330  470  141  373  514
TOTAL  1.799  3.034  4.833  1.787  3.060  4.847  1.810  3.202  5.012  1.844  3.216  5.060  1.877  3.276  5.153
PDI. Professorat per categories(*)   PDI FUNCIONARI PDI LABORAL Total general Més informació
Catedràtic Universitari Titular Universitari Catedràtic Escola Universitària Titular Escola Universitària Agregat Associat Catedràtic Contractat Col·laborador Permanent Emèrit Lector Visitant Altres
ANY Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes T
 
2018  22  192  156  444  8  38  35  74  116  260  312  887  4  19  42  111  1  23  11  27  -  4  -  2  707  2.081  2.788
2017  21  200  158  459  9  39  41  91  118  258  272  788  1  15  45  118  1  19  5  19  -  5  -  2  671  2.013  2.684
2016  19  201  165  486  10  43  47  111  114  258  246  728  1  11  48  122  1  12  7  19  1  5  -  1  659  1.997  2.656
2015  19  208  168  495  11  45  49  122  107  236  204  654  1  11  50  108  1  10  10  28  1  5  6  3  627  1.925  2.552
2014  19  216  169  506  11  47  51  131  96  206  179  579  1  10  58  120  -  4  14  46  1  5  9  24  608  1.894  2.502
                                                     
                                                     
Distribució del PDI. Professorat per temàtiques(*) Doctorat Nacionalitat Tipus Dedicació  Tipus Vinculació   Edat  Més informació
Doctor No Doctor Nacionals Estrangers Temps complet Temps parcial Contractat Laboral. Durada determinada Contractat Laboral. Indefinit Funcionari Altres Menys de 30 anys Entre 30 i 40 anys Entre 41 i 50 anys Entre 51 i 60 anys Més de 60 anys
  ANY Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes
  2018 442 1285 265 796 669 1997 38 84 393 1155 314 926 332 941 153 367 221 750 1 23 36 89 136 344 223 602 249 703 63 343
 
  2017 426 1275 245 738 636 1942 35 71 394 1187 277 826 290 842 151 361 229 791 1 19 23 80 130 325 225 618 242 654 51 336
  2016 424 1285 235 712 630 1922 29 75 422 1258 237 739 272 797 145 346 241 841 1 13 24 70 140 334 213 630 237 638 45 325
  2015 408 1236 219 689 604 1854 23 71 421 1237 206 688 242 731 137 314 247 869 1 11 25 65 132 324 205 656 227 571 38 309
  2014 397 1245 211 649 584 1813 24 81 429 1278 179 616 226 692 132 298 250 897 4 3 15 47 147 341 205 662 211 562 30 282
 
   
PDI. Investigador per categories(*) Investigador
sènior (1)
Investigador
postdoctoral (2)
Investigador predoctoral (3) Total Més informació
Generalitat Ministeri UPC Altres Total predoctoral
ANY Dones Homes Total Dones Homes Total  Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Total Dones Homes Total 
2018 28 69 97 17 26 43 27 54 8 23 21 51 7 28 63 156 219 108 251 359
 
2017 29 92 121 18 32 50 23 53 19 34 16 46 8 31 66 164 230 113 288 401
2016 22 77 99 15 37 52 23 53 29 56 14 37 10 37 76 183 259 113 297 410
2015 25 54 79 15 48 63 27 51 40 74 18 58 14 39 99 222 321 139 324 463
2014 18 35 53 13 39 52 35 45 39 82 30 75 20 35 124 237 361 155 311 466
 (1) Inclou les següents categories: Director d'investigador, investigador ordinari i investigador vinculat
 (2) Inclou les següents categories: Mobilitat Joves Doctors, Institut Salud Carlos III, MEC Fulbright, Beatriu de Pinòs, Juan de la Cierva, Ramon y Cajal, Doctor junior i Marie Curie 
 (3) Inclou les següents categories: Beques FPI, FPU, FI i d'altres organismes públics i privats 
Personal d'administració i serveis (no PSR)(*) PAS Funcionari PAS Laboral Dones Homes Total Més informa.
Escala A1 Escala A2 Escala C1 Escala C2 Grup I Grup II Grup III Grup IV Lliure designació
ANY Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes
2018 95 33 135 32 338 32 89 2 94 163 53 133 87 143 22 27 8 6  921  571  1.492
 
2017  86  33  146  31  346  32  76  1  100  170  55  134  79  140  24  33  8  3  920  577  1.497
2016  86  31  146  31  276  29  115  5  94  161  48  130  74  140  25  34  10  3  874  564  1.438
2015  88  33  149  29  286  30  111  6  94  158  44  126  73  131  27  34  10  3  882  550  1.432
2014  90  33  150  29  293  31  111  5  91  159  44  124  75  132  29  37  9  4  892  554  1.446
                                         
                                         
Personal d'administració i serveis (no PSR)(*) Edat PAS Funcionari PAS Laboral Dones Homes Total
Escala A1 Escala A2 Escala C1 Escala C2 Grup I Grup II Grup III Grup IV Lliure designació
Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes
2018 < 30 anys  1  -  -  -  1  -  -  -  1  1  -  2  5  10  -  -  -  -  8  13  21
Entre 30 i 40 anys  1  3  21  3  33  3  34  1  15  22  15  27  18  21  -  -  1  -  138  80  218
Entre 41 i 50 anys  40  8  48  16  144  12  34  -  44  79  17  51  23  32  2  3  5  2  357  203  560
Entre 51 i 60 anys  41  20  55  12  126  16  18  1  31  53  15  45  29  57  19  18  2  4  336  226  562
> de 60 anys  12  2  11  1  34  1  3  -  3  8  6  8  12  23  1  6  -  -  82  49  131
  Total PAS (no PSR) 2018  95  33  135  32  338  32  89  2  94  163  53  133  87  143  22  27  8  6  921  571  1.492
                                             
2017 < 30 anys  -  -  -  -  1  -  -  -  4  6  2  3  4  9  -  -  1  -  12  18  30
Entre 30 i 40 anys  1  3  20  4  48  3  37  -  19  29  18  35  15  27  -  -  -  -  158  101  259
Entre 41 i 50 anys  40  13  60  14  141  14  23  -  44  79  17  43  23  28  5  3  4  1  357  195  552
Entre 51 i 60 anys  38  15  54  12  124  15  15  1  29  50  13  44  26  57  16  23  3  2  318  219  537
> de 60 anys  7  2  12  1  32  -  1  -  4  6  5  9  11  19  3  7  -  -  75  44  119
  Total PAS (no PSR) 2017  86  33  146  31  346  32  76  1  100  170  55  134  79  140  24  33  8  3  920  577  1.497
                                             
2016 < 30 anys  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  3  2  5  5  -  -  1  -  9  8  17
Entre 30 i 40 anys  7  2  26  8  25  3  52  -  22  37  14  39  13  31  1  -  -  -  160  120  280
Entre 41 i 50 anys  38  16  63  13  109  13  46  3  42  74  15  38  21  33  5  5  6  2  345  197  542
Entre 51 i 60 anys  35  11  45  10  114  13  14  2  27  42  14  41  26  58  15  22  3  1  293  200  493
> de 60 anys  6  2  12  -  28  -  3  -  3  7  2  10  9  13  4  7  -  -  67  39  106
  Total PAS (no PSR) 2016  86  31  146  31  276  29  115  5  94  161  48  130  74  140  25  34  10  3  874  564  1.438
                                             
2015 < 30 anys  -  -  -  -  -  -  2  -  1  -  2  5  5  6  1  -  1  -  12  11  23
Entre 30 i 40 anys  9  3  31  7  43  5  52  2  23  42  13  37  13  22  -  -  -  -  184  118  302
Entre 41 i 50 anys  39  19  68  13  99  13  42  3  45  70  15  37  23  36  6  7  7  2  344  200  544
Entre 51 i 60 anys  37  9  42  9  115  11  12  1  23  38  13  37  26  57  14  21  2  1  284  184  468
> de 60 anys  3  2  8  -  29  1  3  -  2  8  1  10  6  10  6  6  -  -  58  37  95
  Total PAS (no PSR) 2015  88  33  149  29  286  30  111  6  94  158  44  126  73  131  27  34  10  3  882  550  1.432
                                             
2014 < 30 anys  -  -  -  -  -  -  3  -  -  1  4  4  6  3  1  -  1  -  15  8  23
Entre 30 i 40 anys  10  4  35  8  54  7  57  2  27  48  11  39  14  26  -  -  -  -  208  134  342
Entre 41 i 50 anys  45  19  72  14  109  12  37  2  43  76  16  39  25  41  9  12  7  2  363  217  580
Entre 51 i 60 anys  33  8  38  7  104  9  12  1  19  29  12  33  26  53  17  19  1  2  262  161  423
> de 60 anys  2  2  5  -  26  3  2  -  2  5  1  9  4  9  2  6  -  -  44  34  78
  Total PAS (no PSR) 2014  90  33  150  29  293  31  111  5  91  159  44  124  75  132  29  37  9  4  892  554  1.446
Personal d'administració i serveis (PSR)(*) Auxiliar de recerca  Tècnic de recerca  Total PSR Més informa. Altres
ANY Dones Homes Dones Homes Dones Homes Total D H
2018 54 123 87 250  141  373  514
 
2017  49  128  91  202  140  330  470  17  41
2016  69  137  95  207  164  344  508
2015  50  41  89  220  139  261  400
2014  53  49  91  226  144  275  419
(*) Totes les dades de personal són a 31/12 de l'any corresponent.
CÀRRECS ACADÈMICS UNIPERSONALS PER TIPUS D'UNITAT                                
                     
Tipus Unitat 2013 2014 2015 2016 2017
Any Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
Càtedres UNESCO  - 3 3  - 3 3   3 3  - 4 4  - 3 3
Centres Adscrits 3 5 8 4 5 9 4 4 8 2  - 2 2  - 2
Departaments 35 95 130 37 102 139 28 72 100 25 81 106 28 85 113
Centres propis 49 98 147 42 91 133 43 96 139 42 105 147 39 100 139
Instituts Universitaris 5 20 25 2 16 18 3 15 18 2 13 15 4 15 19
Òrgans de govern 5 24 29 4 13 17 4 13 17 5 12 17 5 20 25
  Total Càrrecs Acadèmics  97  245  342  89  230  319  82  203  285  76  215  291  78  223  301
 
(*) Totes les dades de personal són a 31/12 de l'any corresponent.
 
INVESTIGADORS I INVESTIGADORES PRINCIPALS PROJECTES DE RECERCA COMPETITUS                            
 
                     
Any Dones Homes % D Total          
2017 63 246 20,39% 309        
2016 102 360 22,08% 462  
2015 85 314 21,30% 399  
2014 71 305 18,88% 376  
2013 50 245 16,95% 295  
Inclou els projectes gestionats pel CTT així com altres projectes introduits pel PDI (d'entitats vinculades, etc.)      
         
ENQUESTES                                    
OCUPACIÓ Situació laboral actual
Treballo No treballo però he treballat després dels estudis No he treballat mai després dels estudis Total
Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home
Recompte % Recompte % Recompte % Recompte % Recompte % Recompte % Recompte Recompte
  Any d'edició de l'estudi 2011 520 86% 1407 89% 81 13% 170 11% 5 1% 11 1% 606 1588
  2014 476 84% 1337 86% 66 12% 162 10% 26 5% 50 3% 568 1549
2017 484 94% 1353 92% 29 6% 103 7% 4 1% 10 1% 517 1466
Recompte: Número d'estudiants que han contestat a la pregunta
  Tipus de contracte
Fix / Indefinit Autónom Temporal Becaris No contracte Total
Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home
Recompte % Recompte % Recompte % Recompte % Recompte % Recompte % Recompte % Recompte % Recompte % Recompte % Recompte Recompte
Any d'edició de l'estudi 2011 385 64% 1018 65% 43 7% 162 10% 155 26% 331 21% 16 3% 56 4% 2 0% 8 1% 601 1575
2014 292 54% 867 58% 74 14% 172 11% 142 26% 373 25% 29 5% 78 5% 4 1% 6 0% 541 1496
2017 290 57% 932 64% 66 13% 171 12% 141 27% 303 21% 11 2% 39 3% 5 1% 11 1% 513 1456
Recompte: Número d'estudiants que han contestat a la pregunta
  Ingressos anuals bruts per rang
< 15.000 15.000 - 24.000 24.000 - 30.000 > 30.000 Total
Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home
Recompte % Recompte % Recompte % Recompte % Recompte % Recompte % Recompte % Recompte % Recuento Recuento
Any d'edició de l'estudi 2011 83 14% 149 10% 226 39% 373 25% 155 26% 407 27% 121 21% 558 38% 585 1487
2014 152 30% 257 18% 175 34% 432 30% 110 21% 360 25% 77 15% 370 26% 514 1419
2017 103 23% 162 12% 136 30% 293 23% 114 25% 332 25% 96 21% 515 40% 449 1302
Recompte: Número d'estudiants que han contestat a la pregunta
  Les funcions són les pròpies del nivell de titulació específica?
No Total
Dona Home Dona Home Dona Home
Recompte % Recompte % Recompte % Recompte % Recuento Recuento
Any d'edició de l'estudi 2011 244 41% 669 42% 357 59% 908 58% 601 1577
2014 239 44% 651 43% 303 56% 848 57% 542 1499
2017 147 29% 386 27% 366 71% 1070 73% 513 1456
Recompte: Número d'estudiants que han contestat a la pregunta
  Repetiries la carrera?
 No   Total
Dona Home Dona Home Dona Home
Recompte % Recompte % Recompte % Recompte % Recuento Recuento
Any d'edició de l'estudi 2011 203 35% 448 29% 382 65% 1083 71% 585 1531
2014 200 35% 500 33% 366 65% 1036 67% 566 1536
2017 178 34% 487 33% 339 66% 979 67% 517 1466
Recompte: Número d'estudiants que han contestat a la pregunta
Dades a abril de 2019
Font:  Base de dades UNEIX i PRISMA