UPC    Acreditació de les titulacions
Internacionalització

Descripció: Informació dels principals indicadors de l'àmbit de la internacionalització
Període de referència: 2020-2021

INSTITUCIONALS                
2016 2017 2018 2019 2020 Més informació
Nombre de xarxes internacionals amb participació UPC 12 12 14 15 14
TITULACIONS                
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Més informació
Nombre de Convenis Internacionals de doble titulació amb universitats estrangeres 48 convenis amb 33 universitats 49 convenis amb 30 universitats i 13 països 50 convenis de doble titulació internacional amb 32 universitats i 15 països 56 convenis de doble titulació internacional amb 34 universitats i 15 països 42 programes de doble titulació internacional amb 26 universitats de 10 països  
Nombre de convenis d'intercanvi internacional (1) 125 115 ND 89 73
Nombre de titulacions Erasmus Mundus Màster 7 6 5 6 7
Doctorat 7 7 7 4 2
Nombre de titulacions impartides totalment en anglès Grau 2 3 3 3 3
Màster 23 24 24 22 25
% Assignatures/PDI/GRUP impartides en anglès (2)   17,6% 19,2% 20,0% 22,7% 18,8%  
(1) Fa referència a convenis institucionals d'intercanvi internacional d'estudiants, no a acords bilaterals de programes de mobilitat.
(2) El nivell d'anàlisi és per assignatura-pdi-grup 89
ESTUDIANTAT                 
Estudiantat internacional 2016-2021 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Més informació
Segons nacionalitat Grau (inclou estudis de cicle). Centres propis 1.099 1.214 1.265 1.282 1.378
Grau (inclou estudis de cicle). Centres adscrits 82 115 157 207 238
Màster 2.134 1.650 1.704 1.685 1.380
Doctorat 1.118 979 1.194 1.151 1.107
           
Segons el país de residència familiar Grau (inclou estudis de cicle). Centres propis 251 256 244 236 245
Grau (inclou estudis de cicle). Centres adscrits 25 40 56 70 79
Màster 1.031 1.484 1.487 1.457 1.124
Doctorat 954 979 992 966 893  
* Les dades del curs 21-22 són provisionals
Mobilitat internacional 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Més informació
Estudiantat incoming CINDA 17 32 29 26 8
 
  Convenis Bilaterals 250 282 293 257 33
  Erasmus + (estudis) 1.049 1.015 976 951 570
  Erasmus + (pràctiques) 9 4 1 2 -
  Altres programes de pràctiques no ERASMUS 1 - - - -
  Erasmus Mundus 1 - - - -
  Ciències sense fronteres - - - - -
  Amèrica llatina - - - - -
  Visitant 40 57 87 - 31
  Altres programes 23 28 40 27 33
  TOTAL 1.390 1.418 1.426 1.263 675
   
Estudiantat outgoing Convenis bilaterals 342 357 336 367 198
 
  CINDA 8 0 2 1 1
  Erasmus + (estudis) 970 1.024 827 844 497
  Erasmus + (pràctiques) 40 33 32 69 55
  Altres programes de pràctiques no ERASMUS 11 4 13 15 20
  Altres programes  14 18 25 22 22
  TOTAL 1.385 1.436 1.235 1.318 793
           
% Titulats amb una estada acadèmica internacional Grau (inclou estudis de cicle). Centres propis 31,69% 27,81% 24,71% 26,84% 23,38%
Grau (inclou estudis de cicle). Centres adscrits 14,87% 16,45% 19,13% 25,00% 17,94%
Màsters 18,33% 23,34% 18,72% 15,81% 16,32%
RECERCA                
2016 2017 2018 2019 2020 Més informació
Personal investigador i de suport a la Recerca amb nacionalitat estrangera (a 31 de desembre) 205 229 343 377 428  
Nombre de projectes de recerca internacionals en que participa la universitat (3) Competitius 109 109 82 97 158  
No competitius 86 51 59 80 79  
% Recursos captats per a R+D per via competitiva segons l'origen dels fons (4) Fons Europeus 48,70% 45,94% 24,09% 38,76% 51,67%  
Nombre de projectes de recerca internacionals per via competitiva coordinats per la UPC (3) 20 11 16 12 25  
Nombre de PDI que participa en projectes de recerca internacionals per via competitiva (5) Investigadors principals 109 109 82 97 158  
Participants 370 288 278 264 609  
Nombre de sol·licituds de patents internacionals   25 26 26 13 18
   
    2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Nombre de tesis llegides amb menció internacional 104 83 101 94 57
(3) Els projectes de recerca inclouen els desenvolupats en entitats vinculades però on l'IP és professorat de la UPC
(4) Aquest import fa referència a la contractació (no als ingressos) i inclou el finançament del personal predoctoral i postdoctoral. Inclou només l'import concedit a la universitat. 
(5) La dada de nombre de participants segurament és inferior a la realitat. La font és el propi professorat que ho ha declarat a DRAC.
PERSONAL            
Personal Docent i Investigador (professorat) 2016 2017 2018 2019 2020
Nombre de PDI amb nacionalitat estrangera (a 31 de desembre) 104 106 122 141 158
Nombre de PDI que ha llegit la tesi doctoral a l'estranger (7) 63 65 71 76 82
           
(7) Aquesta xifra es calcula sobre la plantilla en situació activa a 31 de desembre de cada any independentment de l'any de lectura de la tesi
Personal Docent i Investigador (professorat) 2016 2017 2018* 2019* 2020*
Mobilitat del PDI (només es comptabilitzen estades iguals o superiors a 5 dies) Número d'estades de PDI que ha realitzat una mobilitat 687 645 1311 593 174
Estada de 5 a 9 dies 77,7% 62,0% 52,3% 50,4% 21,8%
Estada de 10 a 30 dies 20,5% 24,5% 15,8% 8,6% 17,2%
Estada de més de 30 dies 1,7% 13,5% 9,2% 5,7% 16,1%
* Estan inclosos els permisos per estudis, el pla de mobilitat i resta de viatges del PDI
Personal d'Administració i Serveis (no inclou PSR) 2016 2017 2018 2019 2020
Nombre de PAS Estranger (PAS a 31 de desembre)   7 16 9 9 10
Mobilitat in   33 60 ND ND ND
Mobilitat out   27 27 ND 29* 0
* només internacional
COOPERACIÓ INTERNACIONAL                
2016 2017 2018 2019 2020 Més informació
Nombre de projectes internacionals de cooperació internacional al desenvolupament 50 55 59 53 32
 
Nombre de persones que fan mobilitat internacional en el marc d'activitats i projectes de cooperació universitària al desenvolupament PAS 3 4 5 3 En stand by per covid19  
PDI 32 25 30 33  
Estudiants 131 128 94 81  
RÀNQUINGS UNIVERSITARIS                
Posicionament de la UPC als Rànquings Univesitaris Internacionals