Catàleg d'indicadors

Descarregar versió completa: Catàleg d'indicadors


Buscar :

Codi Denominació Disponible a:
DOC-001 Oferta de places Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-002 Demanda en 1ª preferència respecte l'oferta Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-003 Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-004 % d'admissions respecte l'oferta (Màsters) Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-005 Nota de tall Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-006 % estudiantat matriculat de nou ingrés en 1ª preferència Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-007 % estudiantat matriculat de nou ingrés segons la via d'accés Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-008 Percentatge d'estudiantat matriculat de nou ingrés segons temps la seva dedicació
DOC-009 % estudiantat matriculat de nou ingrés l'interval de la nota d'accés
DOC-010 Estudiantat matriculat a una titulació Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-011 % estudiantat matriculat per sexe Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-012 % estudiantat matriculat per edat
DOC-013 % estudiantat de nou ingrés segons el nivell d'estudis del pare/mare
DOC-014 % estudiantat matriculat segons la comunitat autònoma de procedència Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-015 % estudiantat matriculat segons la comarca de procedència Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-016 % estudiantat matriculat segons el país de procedència Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-017 % Hores de docència impartida per professorat doctor
DOC-018 % de docència impartida pel professorat segons categoria (CU, CEU, etc.)
DOC-019 % Hores de classe segons la tipologia
DOC-020 % estudiantat de la cohort que han completat satisfactòriament les pràctiques externes
DOC-021 % estudiantat que realitza les pràctiques a la universitat
DOC-022 % Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat
DOC-023 % d'estudiantat outgoing Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-024 % d'estudiantat incoming Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-025 % estudiantat que han realitzat pràctiques externes
DOC-026 % estudiantat titulat que ha realitzat pràctiques externes
DOC-027 % d'estudiantat titulat amb una estada a l'estranger Dades Estadístiques i de Gestió
ESE-002 Grau de satisfacció de l'estudiantat amb la docència rebuda Dades Estadístiques i de Gestió
ESG-003 % d'estudiantat titulat que repetiria la carrera Dades Estadístiques i de Gestió
ESG-004 % d'estudiantat titulat que repetiria estudis a la UPC Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-031 Taxa d'èxit (grau i màster) Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-032 Taxa de rendiment Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-033 % d'assignatures de les quals es coneix la llengua d'impartició en estudis de Grau i Màster
DOC-034 Nivell de participació a les enquestes a l'estudiantat E-enquestes de docència
DOC-035 Nombre d'estudiantat titulat Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-036 Durada mitjana dels estudis per cohort Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-037 Taxa de graduació Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-038 Taxa d'eficiència Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-039 % estudiantat no apte de fase inicial Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-040 Taxa d'abandonament Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-041 % excel·lents i matrícules d'honor (a nivell d'assignatures)
DOC-042 Competències assolides amb la formació rebuda Portal de Dades i Indicadors
DOC-043 Adequació de les competències adquirides a la titulació en relació a les competències necessàries al lloc de treball Portal de Dades i Indicadors
EIL-002 Taxa d'inserció laboral Dades Estadístiques i de Gestió
EIL-003 Taxa d'adequació de la feina als estudis Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-046 Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a Dades Estadístiques i de Gestió
ECO-001 % de pressupost liquidat en projectes d'innovació i material docent
DOC-047 % d'utilització del català en estudis de Grau
DOC-048 % d'utilització d'una tercera llengua en estudis de Grau i Postgrau
REC-001 Volum de captació de recursos competitius de finançament públic per EDP
REC-002 Volum d'ingressos de convenis i serveis per EDP
REC-003 Nombre de punts PAR tipus I avaluats per EDP Portal de Dades i Indicadors
PER-001 % de PAS que ha realitzat algun tipus de mobilitat internacional
PER-002 Nombre d'hores de formació realitzades en cursos organtizats per l'ICE per PDI a TC
DOC-049 % de dobles titulacions internacionals
PER-003 Mitjana anual del nombre d'hores de formació rebudes pel PAS catalogat a través d'activitats organitzades o reconegudes pel Servei de Desenvolupament Professional
PER-004 % de PDI a temps complet amb un tram o més de gestió
PER-005 % de PDI a Temps Complet participant en formació organitzada o reconeguda pel Programa Innova.
DOC-050 % d'estudiantat de Grau i Màster assistent als cursos de formació en Habilitats Informacionals
DOC-051 % d'estudiantat titulat que ha realitzat pràctiques externes i projectes vinculats al Centre de Cooperació per al Desenvolupament
DOC-052 Grau d'implicació de les Unitats Acadèmiques en matèria d'Igualtat d'Oportunitats
PER-006 Taxa de dedicació docent dels departaments
PER-007 Taxa de mèrits docents dels departaments
REC-004 Trams de recerca vius
REC-005 % PDI doctor a temps complet participants a Grups de Recerca Reconeguts per la Generalitat de Catalunya (Grups SGR)
REC-006 Participació de projectes europeus i grans projectes
REC-007 Coordinació de projectes europeus i grans projectes
REC-008 Ingressos per projectes per via competitiva (recerca, desenvolupament i investigació) per PDI a temps complet
REC-009 Ingressos per projectes per via no competitiva (convenis i serveis) per PDI a temps complet
REC-010 % Ingressos per llicències i patents
REC-011 Nombre d'spin-off respecte els ingressos obtinguts per via no competitiva
PER-008 % de PDI amb coneixement de català acreditat
PER-009 % de PDI amb coneixement de terceres llengües acreditat
PER-010 % de PAS amb coneixement de català acreditat
PER-011 % de PAS amb coneixement de terceres llengües
DOC-053 Total estudiantat matriculat de nou ingrés Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-054 Estudiantat apte a la fase inicial Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-055 Mitjana de crèdits superats per estudiant
DOC-056 % estudiantat titulat en el temps previst Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-057 % Estudiantat que realitza pràctiques externes fora de la universitat
REC-012 Nombre d'spin-off creades Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-058 Grau de satisfacció general amb la feina actual
DOC-059 Nombre d'estudiantat equivalent a temps complet (EETC) Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-060 % estudiantat de nou ingrés matriculat per sexe Dades Estadístiques i de Gestió
DOC-061 Tesis llegides respecte l'estudiantat nou de doctorat
PER-018 % PDI amb valoració igual o superior a 3,2 a les enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent.
DOC-062 Durada mitjana dels estudis en relació a la seva durada teòrica
DOC-063 Mitjana de crèdits matriculats per l'estudiantat en relació als crèdits teòrics de la titulació per curs acadèmic
PER-012 Nombre de projectes d'innovació docent de caràcter competitiu per PDI a Temps Complet.
PER-013 % de PDI a Temps Complet que ha realitzat una mobilitat internacional
PER-014 % de PDI a Temps Complet que participa en activitats de formació permanent gestionades a través de la Fundació Politècnica de Catalunya
PER-015 % PDI Doctor vinculat a estudis de postgrau
PER-016 % de PDI doctor a temps complet que ha dirigit tesis llegides
PER-017 % PDI Doctor vinculat a programes de doctorat amb Menció d'Excel·lència
REC-013 Nombre de projectes de finançament públic per EDP
REC-015 Nombre de nous convenis signats per EDP
REC-016 % EDP amb PAR tipus I igual o superior a 3
REC-017 % PDI a temps complet que participa en projectes competitius
REC-014 Nombre d'articles publicats a revistes indexades a bases de dades de JCR o considerades notables per la UPC per PDI Doctor a Temps Complet
REC-018 Nombre de patents sol·licitades per EDP
REC-019 Nombre d'Empreses de Base Tecnològica creades per EDP
REC-020 % d'emprenedors per EDP
REC-021 % PDI a temps complet amb un tram de recerca viu
PER-019 PDI Equivalent a dedicació plena (PDI ETC)
DOC-064 Taxa d'èxit (doctorat)