UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.4 Activitats organitzades per l'ICE per al Personal Docent i Investigador

Descripció: Activitats de l'ICE (Institut de Ciències de l'Educació) per al personal docent i investigador. Inclou programes de formació i d'aprenentatge.
Font: Institut de Ciències de l'Educació
Període de referència: 2020

             
   2020-21   
   PROGRAMES DE FORMACIÓ   NOMBRE DE CURSOS   NOMBRE D'ASSISTENTS   HORES DE FORMACIÓ   
  Programa de Postgrau: Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM)                                            44                                          772                                                                           1.840  
  Formació continuada per a la docència                                              2                                            24                                                                           1.725  
  Formació en Atenea i recursos TIC                                            40                                          823                                                                           3.704  
  Formació en anglès per a la docència                                            14                                          420                                                                           1.094  
  Formació en recerca i transferència de resultats                                            26                                          355                                                                              845  
  Formació en direcció i coordinació                                            19                                            56                                                                              121  
  Formació en extensió universitària                                              6                                            59                                                                              695  
  Formació en prevenció de riscos laborals, desfibril.ladors i autoprotecció                                            14                                          210                                                                           1.754  
   Total Formació                                           165                                       2.719                                                                          11.778  
     Dades a 8/7/2021         
   ACTUACIONS D'INNOVACIÓ DOCENT I MILLORA DELS PROCESSOS D'APRENENTATGE A LA UPC 2020-2021   
   ACTUACIONS   DADES/INDICADORS   
   Projectes iniciativa ICE   Col·laboració amb l’associació Red de Docencia Universitaria (RED-U). Participació en el projecte "Programa Campus MDAD Liderazgo para el cambio educativo en las universidades", Fase 1, liderat per 5 universitats: UPV, UZ, U. Deusto UPV, i UPC   
   Consolidació del programa de doctorat en Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia de la UPC (Acord CG 1112.2018) i acreditat per part de l'AQU   
   Suport a projectes institucionals   Enfortiment i consolidació de relacions amb els centres i departaments de la UPC. Enllaços ICE als equips directius dels centres docents.   
   Participació a la Comissió i al Jurat del Premi del Consell Social a la Qualitat de la Docència Universitària   
   Consolidació del projecte “Contextualització de les Matemàtiques” i "Contextualicio de la Física"  per millorar l’aprenentatge d'aquestes matèries   
   Aprovació de línia d'ajuts de la Convocatòria de projectes a la Innovacio Docent 2021 aprovada pel Consell de Govern, amb l'aportació de 44 projectes presentats pels Centres a aquesta convocatòria    
  Participació activa en el projecte UNITE.  L’ICE participa en el Working Package sobre Teaching & Learning Academy i en el Working Package sobre Virtual Campus
En el marc de l’aliança UNITE! (University Network for Innovation, Technology and Engineering), l’ICE col·labora en el disseny i posada en marxa del Metacampus UNITE! (M4U), una eina per connectar digitalment les 7 universitats de l’aliança
 
   XI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) 2021, en col·laboració amb totes les universitats públiques, sota el paraigües de l’ACUP.    
   Participació en el Programa AQUÍ STEAM. Suport en la certificació de la formació inicial dels centres participants en la segona edició del programa   
   Difusió de projectes de millora de la docència   Realització de jornades d'intercanvi docent conjuntament amb els centres i departaments de la UPC   
   Realització de jornades de Mentories, conjuntament amb els centres, a proposta del Vicerectorat de Docència i Estudiantat   
   Donar resposta a demandes les unitats acadèmiques de col·laboració per activitats específiques relacionades amb temes d'ensenyament-aprenentatge i d'innovació docent   
   Recull d'informació de grups d'innovació docent i de projectes d'innovació docent que es realitzen a la universitat (facilitar i compartir el coneixement de PDI implicat)   
   4ª Promoció del Postgrau de docència STEM
Lliurament de diplomes de la 4ª promoció del Postgrau d’Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM), titulació amb la Fundació Politècnica de Catalunya. 
 
  Postgrau de Mestratge en Processos Innovadors a l’Aprenentatge, en el que l’Institut de Ciències de l’Educació de la UPC hi col·labora. Aquest mestratge és un programa de postgrau de la Universidad de Guadalajara (Mèxic). La col·laboració de l’ICE forma part d’una aposta per la internacionalització de l’institut  
   Altres  Membre Institucional de la Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs  (SEFI)
 El 50è congrés anual de la European Society for Engineering Education (SEFI) es farà a la UPC al setembre de 2022. Així ha estat aprovat pel Board of Directors de l’associació i la UPC
 
  Membre institucional de la Red Estatal de Docencia Universitaria  (RED-U)  
  Membre institucional de l'Associació de Barcelona per a l'Estudi i Aprenentatge de les Matemàtiques (ABEAM)  
  Membre individual de l'American Society for Engineering Education  (ASEE)  
  Membre institucional dels comitès organitzador, executiu i científic del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI)  
    Membre individual en la Comissió pedagògica del pràcticum del màster de secundària al Departament d’Educació  
    Coordinació del grup de treball de l’especialitat del màster de secundària de Tecnologia i FP del Grup de millora del Màster de secundària organitzat pel Departament d’Universitats  
      Membre individual del Programa de millora del Màster de secundària promogut per la Direcció General d’Universitats  
      Formació del professorat de FP i Secundària
Com cada curs, i malgrat la situació estranya que ens està tocant viure degut a la COVID-19, l’ICE ha portat a terme activitats de formació per al professorat de Formació Professional i de Secundària emmarcades dins del Pla de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
 
   Actes del 50è aniversari de l'ICE  Amb motiu dels 50 anys de l’ICE, el 8 d’abril de 2021, es va celebrar un acte de reconeixement i agraïment a la feina feta per tots els equips PAS i PDI que han liderat la feina de l'Institut durant el seu primer mig segle de vida  
    Converses docents: Celebrant els 50 anys de l'Institut de Ciències de l'Educació, s'inicien aquesta sèrie de programes Podcast en àudio i vídeo, amb converses en la temàtica de la formació dels enginyer@s i professions científico-tecnològiques. Un espai de diàleg dirigit per Ariadna Llorens i Marc Alier, centrat en la formació de formadors a la UPC, les noves formes docents, la innovació educativa i la recerca en Engineering Education  
             
     2020-2021   
     EINES I RECURSOS TIC PER A LA DOCENCIA (Dades corresponents al període 1/9/2020 - 30/6/2021)   
     ACTUACIONS   DESCRIPCIÓ   
     INDICADORS TIC ATENEA   
     Dades d'ús    Mitjana de sessions mensuals: 1.508.037   
     Actuacions de suport al professorat en el seu ús   1.615 intervencions de suport   
     MILLORES ATENEA (MINERVA)   
     Migració d'ATENEA a la versió de moodle 3.9 LTS   S'ha implementat i s'ha validat la capa de les adaptacions UPC per tal de que el campus virtual ATENEA sigui operatiu en la versió 3.9 LTS de moodle a l'inici del curs 21/22.   
     Accessibilitat ATENEA   S'ha fet l'estudi i preparat la plataforma més accessible pel curs 21/22 amb la versió de moodle 3.9 LTS.   
     Tractament de gènere a ATENEA (fase 1)   S'han adecuat els noms dels participants dels cursos i s'ha fet el tractament dels noms dels casos de transgènere a ATENEA   
     Simplificació graella notes (implementació)   S'ha desenvolupat a partir del disseny realitzat el curs passat una vista més senzilla del llibre de qualificacions per tal d'ajudar al professorat a la publicació de notes a ATENEA. Es posarà en producció al curs 21/22.   
     Millora del procediment d'exportació de notes a PRISMA   S'han revisat juntament amb PRISMA les dues maneres de traslladar les notes d'ATENEA a PRISMA: el mode de sincronització automàtica i el mode de càrrega de fitxers. S'han corregit els errors detectats. Es posarà en producció al curs 21/22.   
     Millora de la interfície per exportar notes a PRISMA des d'ATENEA   S'ha millorat la interfície per fer-la més usable i entenedora així com la interfície de PRISMA   
     ATENEA BI (fase 1)  A partir dels indicadors d'ATENEA que es van definir al curs passat s'ha dissenyat la interfície de visualització de la plataforma ATENEA BI. També se n'ha fet el seguiment i la validació. Actualment es poden visualitzar indicados referents a: usuaris, activitats i recursos, qualificacions imaletí.  
     Estudi d'integració ATENEA / Gsuite   S'ha fet la prova pilot de disposar del calendari de cada assignatura d'ATENEA a Google Calendar.   
     Accés als continguts docents de l'assignatura   S'ha afegit l'enllaç al nou portal APRÈN dins del bloc "Info Assignatura" de cada curs ATENEA que facilita l'accés als continguts docents de l'assignatura.   
     Bibliografia recomanada a les guies docents   S’ha afegit a l’apartat de “Info Assignatura” l’enllaç anomenat “Bibliografia recomanada”.   
     Avaluació automàtica d'exercicis de codi MATLAB des d'ATENEA   Els exercicis de MATLAB GRADER es poden inserir dins d'una assignatura d'ATENEA com un contingut més.   
     "Els meus cursos" es poden filtrar per cursos actius o per quadrimestre   El filtre facilita l'accés als cursos per actius o per quadrimestres en comptes del que es feia fins ara (actuals, tancats i reutilitzables) facilitant l'accés a l'històric de cursos (SAURUS).   
     Novetats a l'editor de continguts   Funcionalitats afegides a l'editor: Botó per fer l'edició en pantalla completa, afegir etiquetes d'idioma sense editar amb HTML, color a les etiquetes per facilitar la visualització quan s'activa el mode HTML.   
     Activitats “sigil·loses”  El professor pot configurar per cada activitat (o recurs) del curs
 si la vol tenir disponible pels estudiants però no visible a la pàgina del curs. Això permet al professor mostrar-les mitjançant enllaços. L'estudiant solament les podrà veure a través dels enllaços.
 
     Fòrum: Missatges del professor amb període de visualització   Tant en els fòrums del curs com en els "Missatges del professor", el professor pot programar la data en la qual els missatges que envia seran visualitzats pels estudiants.   
         
     EFECTE COVID-19 ATENEA   
     Jornada “Respostes UPC a la Covid-19. Actuacions acadèmiques endegades responent a la crisi sanitària”   Publicat a l'EPICENTRE 6 de l'ICE (Gener 2021)
INDICADORS D’ATENEA. QUÈ HA CANVIAT DURANT EL PERÍODE COVID-19? 
 
     Informe d'activitat docent a ATENEA. Efecte COVID-19   Publicat a l'EPICENTRE 7 de l'ICE (Maig 2021) https://www.upc.edu/ice/ca/material-noticies/informe-activitat-docent-a-atenea_epicentre_maig.pdf   
     E-learning in COVID-19 pandemic at the UPC. The Challenges & Future of Learning
Converses sobre docència, al Fusion Point 
 https://www.ice.upc.edu/ca/noticies/the-challenges-future-of-learning   
     Contribució científica   https://doi.org/10.3390/su13095177   
     Calendari d'ocupació d'exàmens  S'ha desenvolupat una funcionalitat que permet al professorat indicar les previsions d'exàmens online amb el volum d'estudiants que el faran i, d'aquesta manera, poder tenir una visió global dels moments de màxima afluència d'estudiants al campus virtual.  
     Modificació de l'activitat "Control d'assistència"   Eina per fer el control d'assistència a les classes presencials. Els estudiants ara també poden editar el camp d'observacions en el cas de marcar la seva assistència. S'ha utilitzat per indicar la ubicació de l'estudiant a l'aula (nro. de seient).   
     Guia de bones pràctiques per fer exàmens amb qüestionaris   https://serveistic.upc.edu/ca/atenea/faq/indicacions-importants-per-tal-de-fer-examens-amb-questionaris-questionaris   
         
     LISA (Laboratori d'Innovació i Suport Audiovisual de la UPC)   
     Producció audiovisual LISA   Produccions audiovisuals UPC realitzades: 87   
     Temàtiques de les produccions realitzades   Converses docents ICE   
       Epicentre   
       Tiny objects (Sergi Bemejo)   
       Jornades Streamyard ( Florence Nightingale, Setmana de la dona, Música amb enginy, Dia de teatre, Malbaratament alimentari...)   
       Vídeos Rector (Esmorzars Magnífics, jove talent, graduació ...)   
       Vídeos ODS EBEE   
       Curs ciberseguretat DIBA   
       Perspectiva de Gènere   
       Beques Gestió Acadèmica   
       Curs sostenibilitat   
       MyEvent (Symposium UPC)   
       Contextualització de la Física   
       Contextualització de les Matemàtiques