UPC    Acreditació de les titulacions
4.3.1 Finançament corrent i subvenció pública

Descripció: Anàlisi econòmica. Finançament corrent i subvenció pública per estudiant/a. Evolució dels ingressos del pressupost liquidat per diferents conceptes, el total de les despeses corrents i la subvenció pública per estudiant, al llarg dels darrers cinc exercic
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2021

  4.3 Anàlisi econòmica
  4.3.1 FINANÇAMENT CORRENT I SUBVENCIÓ PÚBLICA PER ESTUDIANT/A
               
  LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € corrents)
               
               
  INGRESSOS 2017 2018 2019 2020 2021  
  Preus públics 61.078.239 59.278.441 62.943.163 56.412.487 48.426.627  
  Prestació de serveis 20.060.301 21.156.938 20.082.544 18.017.103 19.809.233  
  Venda de béns 33.704 32.717 41.670 22.821 34.003  
  Reintegraments 239.262 362.840 483.119 358.925 227.955  
  Altres ingressos 3.464.861 3.210.672 2.796.361 2.000.526 2.984.991  
  Transferències corrents del sector públic estatal 245.425 114.302 134.689 518.578 117.395  
  Transferències corrents de la Generalitat (subvenció ordinària) 143.881.316 146.926.132 149.736.116 154.934.516 156.145.302  
  Altres transferències corrents de la Generalitat 19.925.449 16.926.759 19.674.569 40.942.973 44.524.394  
  Trasnferènices corrents d'altres ens públics 307.317 237.673 238.211 552.515 350.556  
  Transferències corrents d'empreses privades 2.108.429 2.177.840 2.155.704 1.826.591 1.871.185  
  Transferències corrents de famílies i entitats sense finalitat lucre 1.361.964 1.188.477 870.710 717.336 491.479  
  Transferències corrents de l'exterior 4.646.638 4.658.316 2.724.300 4.215.593 2.111.610  
  Ingressos patrimonials 3.521.098 3.578.233 4.092.141 3.755.261 3.462.768  
  Total ingressos corrents  260.874.004 259.849.340 265.973.296 284.275.226 280.557.499  
  Total despeses corrents (1) 254.604.498 243.204.742 249.759.263 271.264.162 271.459.410  
  Subvenció pública per estudiant (2) 7.014 7.271 7.378 7.291 7.127  
               
               
  LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € constants 2021)
               
               
  INGRESSOS 2017 2018 2019 2020 2021  
  Preus públics 66.015.239 63.322.753 66.710.490 56.412.487 48.426.627  
  Prestació de serveis 21.681.790 22.600.385 21.284.541 18.017.103 19.809.233  
  Venda de béns 36.428 34.949 44.164 22.821 34.003  
  Reintegraments 258.601 387.595 512.035 358.925 227.955  
  Altres ingressos 3.744.928 3.429.723 2.963.731 2.000.526 2.984.991  
  Transferències corrents del sector públic estatal 265.263 122.100 142.751 518.578 117.395  
  Transferències corrents de la Generalitat (subvenció ordinària) 155.511.351 156.950.268 158.698.249 154.934.516 156.145.302  
  Altres transferències corrents de la Generalitat 21.536.038 18.081.599 20.852.148 40.942.973 44.524.394  
  Trasnferènices corrents d'altres ens públics 332.158 253.888 252.468 552.515 350.556  
  Transferències corrents d'empreses privades 2.278.855 2.326.424 2.284.729 1.826.591 1.871.185  
  Transferències corrents de famílies i entitats sense finalitat lucre 1.472.053 1.269.561 922.825 717.336 491.479  
  Transferències corrents de l'exterior 5.022.230 4.976.133 2.887.357 4.215.593 2.111.610  
  Ingressos patrimonials 3.805.712 3.822.360 4.337.067 3.755.261 3.462.768  
  Total ingressos corrents  281.960.645 277.577.740 281.892.556 284.275.226 280.557.499  
  Total despeses corrents (1) 275.184.371 259.797.553 264.708.067 271.264.162 271.459.410  
  Subvenció pública per estudiant (2) 7.581 7.767 7.819 7.769 7.127  
  (1) No s' inclouen les càrregues financeres derivades del programa d'inversions.      
  (2) No s'inclouen els etudiants dels Centres adscrits. L'estudiant considerat és equivalent a temps complet (Estudiants Equivalents a Temps Complet = Crèdits matriculats Anuals / Crèdits teorics de la titulació anuals) del curs acadèmic 2021/2022.  No s'han inclòs les beques i ajuts que reben directament els estudiants.  
  Font: Comptes anuals a 31 de desembre de 2021            
               
               
 
 
 
  En euros constants de 2021
  2017 2018 2019 2020 2021
  Total ingressos corrents -sense despeses financeres-  281.960,65 277.577,74 281.892,56 284.275,23 280.557,50
  Preus públics Graus i Màsters (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) 221.526,6 220.273,0 225.408,7 211.347,0 204.571,9
  Preus públics Graus i Màsters (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) respecte total ingressos 78,6% 79,4% 80,0% 74,3% 72,9%
 
 
  2017 2018 2019 2020 2021
  Total ingressos corrents  281.961 277.578 281.893 284.275 280.557
  Total despeses corrents -sense despeses financeres- 275.184 259.798 264.708 271.264 271.459
 
 
 
  2017 2018 2019 2020 2021
  Preus públics Graus i Màsters (inclou ingressos per becàries/aris) 66.015 63.323 66.710 56.412 48.427
  Subvenció Generalitat  155.511 156.950 158.698 154.935 156.145
 
Preus públics Graus i Màsters + subv. Ordinària 221.527 220.273 225.409 211.347 204.572
 
  Preus públics Graus i Màsters (inclou ingressos per becàries/aris) 29,8% 28,7% 29,6% 26,7% 23,7%
  Subvenció Generalitat (ordinària) 70,2% 71,3% 70,4% 73,3% 76,3%
 
  2017 2018 2019 2020 2021
  Subvenció ordinària per estudiant/a (en € corrents) 7.014 7.271 7.378 7.291 7.127
  Subvenció ordinària per estudiant/a (en € constants de 2021) 7.581 7.767 7.819 7.769 7.127
 
 
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  (1)  No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis
               
               
 
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
  (1) No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis