UPC    Acreditació de les titulacions
Internacionalització

Descripció: Informació dels principals indicadors de l'àmbit de la internacionalització
Període de referència: 2016-2017

INSTITUCIONALS                  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Més informació
Nombre de xarxes internacionals amb participació UPC 9 10 10 11 11 13
TITULACIONS                  
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Més informació
Nombre de Convenis Internacionals de doble titulació amb universitats estrangeres 97 convenis amb
90 universitats
108 convenis amb 103 universitats 100 convenis amb 105 universitats  57 convenis amb 62 universitats  34 convenis amb 36 universitats 48 convenis amb 33 universitats  
Nombre de convenis d'intercanvi internacional (1) 173 185 192 113 pendent 125  
Nombre de titulacions Erasmus Mundus Màster 13 13 13 13 7 7
Doctorat 3 5 7 7 7 7
Nombre de titulacions impartides totalment en anglès Grau           2
Màster 23 26 26 26 21 29
% Assignatures/PDI/GRUP impartides en anglès (2)   7,8% 9,4% 13,7% 14,7% 16,4% 16,2%  
(1) Fa referència a convenis institucionals d'intercanvi internacional d'estudiants, no a acords bilaterals de programes de mobilitat.
(2) El nivell d'anàlisi és per assignatura-pdi-grup
ESTUDIANTAT                   
Estudiantat internacional 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Més informació
Segons nacionalitat Grau (inclou estudis de cicle). Centres propis 979 969 999 978 999 1.099
Grau (inclou estudis de cicle). Centres adscrits 172 183 190 195 220 82
Màster 880 882 983 1.006 1.382 1.831
Doctorat 1.414 1.367 1.165 1.149 1.151 1.118
               
Segons el país de residència familiar Grau (inclou estudis de cicle). Centres propis 217 211 211 200 202 251
Grau (inclou estudis de cicle). Centres adscrits 35 32 34 38 53 25
Màster 775 707 732 874 877 1.031
Doctorat 1.106 1.031 963 947 975 954
Mobilitat internacional 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Més informació
Estudiantat incoming CINDA 15 5 16 9 15 17
 
Convenis Bilaterals 157 208 202 253 263 250
Lifelong Learning Programme (Erasmus Estudis) 677 786 797 11 16 -
Lifelong Learning Programme (Erasmus Pràctiques) 10 6 5 - - -
Erasmus + (estudis)     7 835 922 1.049
Erasmus + (pràctiques)     1 6 3 9
Altres programes de pràctiques no ERASMUS     - - - 1
Erasmus Mundus     13 2 - 1
Ciències sense fronteres     - - 39 -
Amèrica llatina     - - 1 -
Visitant - - - - 65 40
Altres programes 30 82 52 68 28 23
TOTAL 889 1.087 1.093 1.184 1.352 1.390
             
Estudiantat outgoing Convenis bilaterals 310 310 337 294 291 342
 
CINDA - 4 6 1 0 8
Lifelong Learning Programme (Erasmus estudis) 865 1.051 1.168 - - -
Lifelong Learning Programme (Erasmus pràctiques) 49 63 81 1 - -
Erasmus + (estudis)       1.037 1.009 970
Erasmus + (pràctiques)       55 30 40
Altres programes de pràctiques no ERASMUS 1 6 5 4 12 11
Erasmus Mundus     7 - - -
Altres programes  20 21 41 42 8 14
TOTAL 1.245 1.455 1.645 1.434 1.350 1.385
               
% Titulats amb una estada acadèmica internacional Grau (inclou estudis de cicle). Centres propis 25,40% 26,40% 29,51% 25,11% 24,15% 28,82%
Grau (inclou estudis de cicle). Centres adscrits - 10,40% 21,20% 24,90% 23,10% 14,33%
Màsters     7,49% 7,49% 13,55% 15,03%
RECERCA                  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Més informació
Personal investigador i de suport a la Recerca amb nacionalitat estrangera (a 31 de desembre) 349 335 318 247 206 205  
Nombre de projectes de recerca internacionals en que participa la universitat (3) Competitius 66 79 111 55 115 109  
No competitius 54 61 88 73 92 86  
% Recursos captats per a R+D per via competitiva segons l'origen dels fons (4) Fons Europeus 25,98% 35,73% 57,90% 34,74% 41,19% 48,70%  
Nombre de projectes de recerca internacionals per via competitiva coordinats per la UPC (3) 7 11 12 7 20 20  
Nombre de PDI que participa en projectes de recerca internacionals per via competitiva (5) Investigadors principals 66 79 111 55 115 109  
Participants 175 219 270 204 216 370  
Nombre de sol·licituds de patents internacionals   35 31 38 22 21 25
             
    2010-11 2011-12 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Nombre de tesis llegides amb menció internacional 63 78 85 98 114 145
(3) Els projectes de recerca inclouen els desenvolupats en entitats vinculades però on l'IP és professorat de la UPC
(4) Aquest import fa referència a la contractació (no als ingressos) i inclou el finançament del personal predoctoral i postdoctoral. Inclou només l'import concedit a la universitat. El percentatge tan elevat de Fons Europeus l'any 2013 es degut a la falta de resolucions de projectes del Plan Estatal I+D+i per aquell any.
(5) La dada de nombre de participants segurament és inferior a la realitat. La font és el propi professorat que ho ha declarat a DRAC.
PERSONAL                  
Personal Docent i Investigador (professorat) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nombre de PDI amb nacionalitat estrangera (a 31 de desembre) 145 122 116 105 94 104
Mobilitat del PDI Nre PDI que ha realitzat una mobilitat 203 283 355 284 359 nd
Estada de 5 a 9 dies 59,6% 55,8% 61,1% 50,0% 61,0% nd
Estada de 10 a 29 dies 25,6% 27,2% 21,7% 30,3% 21,2% nd
Estada de  més de 30 dies 14,8% 17,0% 17,2% 19,7% 17,8% nd
Nombre de PDI que ha llegit la tesi doctoral a l'estranger (7) - 20 20 69 68 63
(7) Aquesta xifra es calcula sobre la plantilla en situació activa a 31 de desembre de cada any independentment de l'any de lectura de la tesi
Personal d'Administració i Serveis (no inclou PSR) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nombre de PAS Estranger (PAS a 31 de desembre)   71 17 8 8 5 7
Mobilitat in   48 29 34 23 14 24
Mobilitat out   27 17 0 18 9 36
COOPERACIÓ INTERNACIONAL                  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Més informació
Nombre de projectes internacionals de cooperació internacional al desenvolupament 64 44 42 48 50 55
Nombre de persones que fan mobilitat internacional en el marc d'activitats i projectes de cooperació universitària al desenvolupament PAS 5 2 2 3 3 4  
PDI 34 24 21 20 32 25  
Estudiants 99 52 56 74 131 128  
RÀNQUINGS UNIVERSITARIS                  
Posicionament de la UPC als Rànquings Univesitaris Internacionals