UPC    Acreditació de les titulacions
Internacionalització

Descripció: Informació dels principals indicadors de l'àmbit de la internacionalització
Període de referència: 2015-2016

INSTITUCIONALS                
2012 2013 2014 2015 2016 Més informació
Nombre de xarxes internacionals amb participació UPC 9 10 10 11 11
TITULACIONS                
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Més informació
Nombre de Convenis Internacionals de doble titulació amb universitats estrangeres 97 convenis amb
90 universitats
108 convenis amb 103 universitats 100 convenis amb 105 universitats  57 convenis amb 62 universitats  34 vonvenis amb 36 universitats  
Nombre de convenis d'intercanvi internacional (1) 173 185 192 113 pendent  
Nombre de titulacions Erasmus Mundus Màster 13 13 13 13 7
Doctorat 3 5 7 7 7
Nombre de titulacions impartides totalment en anglès Màster 23 26 26 26 21
% Assignatures/PDI/GRUP impartides en anglès (2)   7,8% 9,4% 13,7% 14,7% 16,4%  
(1) Fa referència a convenis institucionals d'intercanvi internacional d'estudiants, no a acords bilaterals de programes de mobilitat.
(2) El nivell d'anàlisi és per assignatura-pdi-grup
ESTUDIANTAT                 
Estudiantat internacional 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Més informació
Segons nacionalitat Grau (inclou estudis de cicle). Centres propis 979 969 999 978 999
Grau (inclou estudis de cicle). Centres adscrits 172 183 190 195 220
Màster 880 882 983 1.006 1.009
Doctorat 1.414 1.367 1.165 1.149 1.151
             
Segons el país de residència familiar Grau (inclou estudis de cicle). Centres propis 217 211 211 200 202
Grau (inclou estudis de cicle). Centres adscrits 35 32 34 38 53
Màster 775 707 732 874 877
Doctorat 1.106 1.031 963 947 975
Mobilitat internacional 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Més informació
Estudiantat incoming CINDA 15 5 16 9 15
 
Convenis Bilaterals 157 208 202 253 263
Lifelong Learning Programme (Erasmus Estudis) 677 786 797 11 16
Lifelong Learning Programme (Erasmus Pràctiques) 10 6 5 - -
Erasmus + (estudis)     7 835 922
Erasmus + (pràctiques)     1 6 3
Erasmus Mundus     13 2 -
Ciències sense fronteres     - - 39
Amèrica llatina     - - 1
Visitant - - - - 65
Altres programes 30 82 52 68 28
TOTAL 889 1.087 1.093 1.184 1.352
             
Estudiantat outgoing Convenis bilaterals 310 310 337 294 291
 
CINDA - 4 6 1 0
Lifelong Learning Programme (Erasmus estudis) 865 1.051 1.168 - -
Lifelong Learning Programme (Erasmus pràctiques) 49 63 81 1 -
Erasmus + (estudis)       1.037 1.009
Erasmus + (pràctiques)       55 30
Altres programes de pràctiques no ERASMUS 1 6 5 4 12
Erasmus Mundus     7 - -
Altres programes  20 21 41 42 8
TOTAL 1.245 1.455 1.645 1.434 1.350
             
% Titulats amb una estada acadèmica internacional Grau (inclou estudis de cicle). Centres propis 25,40% 26,40% 29,51% 25,11% nd
Grau (inclou estudis de cicle). Centres adscrits - 10,40% 21,20% 24,90% nd
Màsters     7,49% 7,49% nd
RECERCA                
2011 2012 2013 2014 2015 Més informació
Personal investigador i de suport a la Recerca amb nacionalitat estrangera (a 31 de desembre) 349 335 318 247 206  
Nombre de projectes de recerca internacionals en que participa la universitat (3) Competitius 66 79 111 55 115  
No competitius 54 61 88 73 92  
% Recursos captats per a R+D per via competitiva segons l'origen dels fons (4) Fons Europeus 25,98% 35,73% 57,90% 34,74% 41,19%  
Nombre de projectes de recerca internacionals per via competitiva coordinats per la UPC (3) 7 11 12 7 20  
Nombre de PDI que participa en projectes de recerca internacionals per via competitiva (5) Investigadors principals 66 79 111 55 115  
Participants 175 219 270 204 216  
Nombre d'articles amb coautoria amb universitats i centres de recerca estrangers (6) Articles en revista     764 837 841  
Treballs en congressos     617 584 492  
Nombre de sol·licituds de patents internacionals   35 31 38 22 22
             
    2010-11 2011-12 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Nombre de tesis llegides amb menció internacional 63 78 85 98 114
(3) Els projectes de recerca inclouen els desenvolupats en entitats vinculades però on l'IP és professorat de la UPC
(4) Aquest import fa referència a la contractació (no als ingressos) i inclou el finançament del personal predoctoral i postdoctoral. Inclou només l'import concedit a la universitat. El percentatge tan elevat de Fons Europeus l'any 2013 es degut a la falta de resolucions de projectes del Plan Estatal I+D+i per aquell any.
(5) La dada de nombre de participants segurament és inferior a la realitat. La font és el propi professorat que ho ha declarat a DRAC.
(6) En aquests darrers anys hi ha un estancament generalitzat del nombre d'articles de revista i un fort descens dels treballs en congressos. Les dades d'internacionalitat només fan que reflectir el comportament general.
PERSONAL                
Personal Docent i Investigador (professorat) 2011 2012 2013 2014 2015
Nombre de PDI amb nacionalitat estrangera (a 31 de desembre) 145 122 116 105 94
Mobilitat del PDI Nre PDI que ha realitzat una mobilitat 203 283 355 284 359
Estada de 5 a 9 dies 59,6% 55,8% 61,1% 50,0% 61,0%
Estada de 10 a 29 dies 25,6% 27,2% 21,7% 30,3% 21,2%
Estada de  més de 30 dies 14,8% 17,0% 17,2% 19,7% 17,8%
Nombre de PDI que ha llegit la tesi doctoral a l'estranger (7) - 20 20 69 68
(7) Aquesta xifra es calcula sobre la plantilla en situació activa a 31 de desembre de cada any independentment de l'any de lectura de la tesi
Personal d'Administració i Serveis (no inclou PSR) 2011 2012 2013 2014 2015
Nombre de PAS Estranger (PAS a 31 de desembre)   71 17 8 8 5
Mobilitat in   48 29 34 23 14
Mobilitat out   27 17 0 18 9
COOPERACIÓ INTERNACIONAL                
2011 (8) 2012 2013 2014 2015 Més informació
Nombre de projectes internacionals de cooperació internacional al desenvolupament 112 64 44 42 48
Nombre de persones que fan mobilitat internacional en el marc d'activitats i projectes de cooperació universitària al desenvolupament PAS 9 5 2 2 3  
PDI 45 34 24 21 20  
Estudiants 160 99 52 56 74  
(8)Les dades de l'any 2011 inclouen els projectes amb finançament AECID. A partir del 2012 aquest organisme suspèn les seves convocatòries.
RÀNQUINGS UNIVERSITARIS                
Posicionament de la UPC als Rànquings Univesitaris Internacionals