UPC    Acreditació de les titulacions
Novetats a 29/03/2022. Ja estan disponibles les dades del PDI i PAS de l'any 2021 PDI Professorat, dels investigadors/res, del PAS, i del PSR.
També s'han actualizat les dades del quadre de comandament de gènere de PDI i PAS.

Principals indicadors

Estructura
(curs 2021-22)
Els estudis
(curs 2021-22)
18
Centres docents propis
30
Departaments
5
Instituts universitaris de recerca
208
Grups de recerca
57
Estudis de Grau
73
Màsters Universitaris
7
Màsters Erasmus Mundus
45
Programes de Doctorat
Estudiantat
(curs 2020-21)
Titulats
(curs 2020-21)
21.287
Estudiantat de graus
4.614
Estudiantat de màster universitari
2.038
Estudiantat de doctorat
3.744
Estudiantat participant en convenis de cooperació educativa
3.288
Titulats de graus
1.802
Titulats de màster universitari
228
Tesis llegides
21,9%
titulats amb una estada a l'estranger
Recerca i transferència dels resultats
(any 2020)
256
Tesis dirigides a la UPC
2.544
Publicacions científiques
159
Premis
19
Concursos d'Arquitectura
25
Patents registrades
37
Empreses de Base Tecnològica participades
666
Nous convenis i projectes de recerca
4 spin-off i 9 start-up
Creació d'empreses
Personal
(any 2020)
Informació pressupostària
2.897
Personal Docent i Investigador
1.488
Personal d'Administració i Serveis
1.045
Personal Investigador (PDI i PAS)
59,76%
PDI Doctor
294.654.946€
Pressupost any 2021
365.986.811€
Pressupost liquidat d'ingressos any 2020
506.232,43 m2
Superfície construïda any 2020
55.077.585,43€
Ingressos per projectes R+D+I any 2020
Projecció internacional
(curs 2020-21)
Centres Adscrits(1)
(curs 2021-22)
1.430
Estudiantat de mobilitat Outgoing
Estudiantat de mobilitat Incoming
15
Xarxes internacionals
1.588
Acords d'intercanvi d'estudiants amb institucions d'educació
45
Projectes de cooperació internacional al desenvolupament
3
Centres
9
Estudis de grau
5
Màsters universitaris
2.343
Estudiantat de Grau (20-21)
425
Estudiantat de Màster (20-21)
262
Titulats Grau (20-21)
343
Titulats Màster (20-21)

Consideracions:
(1) La informació dels centres adscrits no està inclosa a la resta d'apartats.