UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.5 Evolució de les tesis llegides per programa

Descripció: Relació del nombre de tesis doctorals llegides i aprovades per programa de doctorat i gènere
Font: Servei Prisma , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2018-2019
Notes metodològiques: Les tesis llegides a cada curs corresponen a aquelles que han estat llegides de l'1 d'octubre fins al 30 de setembre de l'any següent.

                       
                       
  Nom programa 2016-2017 2017-2018 2018-2019  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                    
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  3  -  3  2  3  5  1  1  2  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  1  3  4  5  4  9  1  1  2  
  Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents  -  1  1  1  1  2  2  4  6  
  Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  4  1  5  -  -  -      -  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics  2  1  3  4  4  8  1    1  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme  3  5  8  -  1  1  1  2  3  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  3  5  8  4  2  6  5  1  6  
  Doctorat en Urbanisme  6  2  8  -  4  4  2  2  4  
  TOTAL  22  18  40  16  19  35  13  11  24  
  2. CIÈNCIES                    
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  -  2  2  -  1  1  1  3  4  
  Doctorat en Enginyeria Òptica  1  4  5  2  5  7  2  4  6  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  1  1  2  3  2  5  2    2  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada  2  9  11  1  4  5  2  4  6  
  Doctorat en Fotònica  3  18  21  6  13  19  10  23  33  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada  4  7  11  3  5  8  2  7  9  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  3  3  6  1  1  2  3  1  4  
  Erasmus Mudus Joint Doctorate Program Europhotonics, in photonics engineering, nanophotonics and biophotonics  1  2  3  2  6  8  1    1  
  TOTAL  15  46  61  18  37  55  23  42  65  
  3. ENGINYERIA CIVIL                    
  Doctorat en Anàlisi Estructural  -  7  7  -  5  5    3  3  
  Doctorat en Ciències del Mar  11  1  12  3  5  8  6  4  10  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental  3  2  5  4  6  10  4  2  6  
  Doctorat en Enginyeria Civil  2  6  8  1  6  7  2  9  11  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció  1  5  6  3  6  9  4  3  7  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny  7  6  13  2  8  10  3  8  11  
  Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  -  2  2  1  1  2  1  3  4  
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval  -  3  3  -  1  1    1  1  
  Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  1  4  5  -  1  1    1  1  
  DOCTORAT ERASMUS MUNDUS EN SIMULACIÓ EN ENGINYERIA I DESENVOLUPAMENT DE L'EMPRENEDORIA (SEED)  -  1  1  -  3  3  1  3  4  
  TOTAL  25  37  62  14  42  56  21  37  58  
  4. ENGINYERIA INDUSTRIAL                    
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  8  13  21  2  7  9  5  2  7  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  2  11  13  -  6  6    12  12  
  Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  3  3  6  3  4  7    4  4  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica  4  6  10  4  3  7  2  2  4  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  3  2  5  -  5  5  4  4  8  
  Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  4  9  13  -  -  -      -  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica  2  6  8  2  10  12    9  9  
  Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  1  4  5  -  5  5  1  9  10  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  1  -  1  1  2  3  1  4  5  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica  -  6  6  -  4  4    10  10  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  3  2  5  1  -  1    2  2  
  Doctorat en Polímers i Biopolímers  5  -  5  6  4  10  1  3  4  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  1  1  2  3  -  3  1  1  2  
  Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica  -  1  1  -  4  4      -  
  Doctorat en Sostenibilitat  6  6  12  3  1  4  1  8  9  
  Erasmus Mundus Doctoral Degree in Advanced Materials and Engineering  1  2  3  3  1  4      -  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services  -  -  -  1  -  1  1    1  
  TOTAL  44  72  116  29  56  85  17  70  87  
  5. ENGINYERIA DE LES TIC                    
  Doctorat en Arquitectura de Computadors  2  15  17  2  22  24  4  22  26  
  Doctorat en Computació  1  7  8  -  5  5  1  4  5  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica  4  16  20  3  8  11    9  9  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica  1  1  2  1  3  4    5  5  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial  1  1  2  2  3  5  2  1  3  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  4  17  21  -  7  7  5  16  21  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing  1  4  5  -  2  2    2  2  
  Erasmus Mudus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI)    2  2  -  3  3    1  1  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments  -  -  -  -  -  -  1  1  2  
  TOTAL  14  63  77  8  53  61  13  61  74  
  TOTAL UPC  120  236  356  85  207  292  87  221  308  
  Dades a gener de 2020