UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.5 Evolució de les tesis llegides per programa

Descripció: Relació del nombre de tesis doctorals llegides i aprovades per programa de doctorat i gènere
Font: Servei Prisma , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2019-2020
Notes metodològiques: Les tesis llegides a cada curs corresponen a aquelles que han estat llegides de l'1 d'octubre fins al 30 de setembre de l'any següent.

                       
  Nom programa 2017-2018 2018-2019 2019-2020  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                    
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient    1  1  1    1    1  1  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  4  1  5  1  3  4  1  1  2  
  Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents  1  3  4  4  2  6  1  3  4  
  Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny      -      -      -  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics  2  2  4  3  2  5  2  5  7  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme    1  1  3  4  7  3  3  6  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  6  2  8  2    2    4  4  
  Doctorat en Urbanisme    4  4  2  5  7  3  1  4  
  TOTAL  13  14  27  16  16  32  10  18  28  
  2. CIÈNCIES                    
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aeroespacials    2  2  1  5  6  2  3  5  
  Doctorat en Enginyeria Òptica  2  7  9  1  4  5      -  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  3  1  4  2  1  3  5  2  7  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada  1  5  6  2  2  4  3  12  15  
  Doctorat en Fotònica  8  16  24  8  19  27  7  16  23  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada  3  5  8  2  5  7  7  7  14  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  2  1  3  3  2  5  2  6  8  
  Erasmus Mudus Joint Doctorate Program Europhotonics, in photonics engineering, nanophotonics and biophotonics  1  6  7  1    1    1  1  
  TOTAL  20  43  63  20  38  58  26  47  73  
  3. ENGINYERIA CIVIL I AMBIENTAL                    
  Doctorat en Anàlisi Estructural    6  6  1  2  3    4  4  
  Doctorat en Ciències del Mar  2  6  8  11  2  13  2  4  6  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental  5  2  7  3  2  5  1  4  5  
  Doctorat en Enginyeria Civil  2  6  8  2  9  11  2  10  12  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció  4  6  10  3  3  6  6  10  16  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny  3  12  15  2  8  10  4  9  13  
  Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  1  2  3  1  3  4      -  
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval    2  2      -  1    1  
  Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural    1  1      -    1  1  
  DOCTORAT ERASMUS MUNDUS EN SIMULACIÓ EN ENGINYERIA I DESENVOLUPAMENT DE L'EMPRENEDORIA (SEED)  1  3  4    3  3    3  3  
  TOTAL  18  46  64  23  32  55  16  45  61  
  4. ENGINYERIA INDUSTRIAL                    
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  3  8  11  4  2  6  3  3  6  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió    10  10  1  10  11  4  11  15  
  Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  1  6  7  1  3  4  4  2  6  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica  2  4  6  3  1  4  5  3  8  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  1  5  6  6  4  10  2  4  6  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica  1  11  12    6  6    6  6  
  Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica    4  4  1  9  10  4  11  15  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  1  3  4  1  3  4  2  2  4  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica    5  5    9  9      -  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera      -  1  2  3    2  2  
  Doctorat en Polímers i Biopolímers  3  3  6  1  6  7  1  1  2  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  1    1  1  1  2  1  3  4  
  Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica    4  4      -      -  
  Doctorat en Sostenibilitat  4  6  10  9  5  14  4  5  9  
  Erasmus Mundus Doctoral Degree in Advanced Materials and Engineering  2  1  3      -  1  2  3  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services  1    1  1    1    2  2  
  TOTAL  20  70  90  30  61  91  31  57  88  
  5. ENGINYERIA DE LES TIC                    
  Doctorat en Arquitectura de Computadors  5  13  18  3  26  29  1  16  17  
  Doctorat en Computació    4  4  1  4  5  1  6  7  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica  2  7  9  1  15  16  1  8  9  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica  1  3  4    7  7  3  10  13  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial  3  3  6  2  1  3    3  3  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  1  5  6  4  19  23  2  19  21  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing    3  3    1  1    5  5  
  Erasmus Mudus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI)    3  3    1  1      -  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments  1  1  2      -      -  
  TOTAL  13  42  55  11  74  85  8  67  75  
  TOTAL UPC  84  215  299  100  221  321  91  234  325  
  Dades a febrer de 2021