UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

Grau en Arquitectura Tècnica i EdificacióGrau en Ciència i Tecnologia de l'EdificacióGrau en Enginyeria Geomàtica i TopografiaMàster en EdificacióMàster en Enginyeria d'Edificació (Pla 2014)Màster en Gestió de l'Edificació TOTAL CENTRE
Oferta de places  2015-2016 --40-3030 100
2014-2015 -2254030-- 295
2013-2014 -3005045-- 395
2012-2013 -3707045-- 485
2011-2012 -4007560-- 535
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2015-2016 --8-7443 125
2014-2015 -9113-83- 187
2013-2014 -1041161-- 176
2012-2013 -1571271-- 240
2011-2012 -27346130-- 449
Estudiantat NOU  2015-2016 --9-2818 55
2014-2015 -12416-30- 170
2013-2014 -1821728-- 227
2012-2013 -3152623-- 364
2011-2012 -4387122-- 531
Estudiantat TOTAL  2015-2016 -31476275818 493
2014-2015 -1.3291183730- 1514
2013-2014 -1.62813149-- 1808
2012-2013 -2.00415440-- 2198
2011-2012 -2.43917489-- 2702
Estudiantat TITULAT  2016-2017 ------ 0
2015-2016 23119263029- 335
2014-2015 -3023731-- 370
2013-2014 -3101912-- 341
2012-2013 -35199-- 369
Taxa d'abandonament  2015-2016 -36,8%59,3%10,7%--
2014-2015 -41%37,9%---
2013-2014 -28,4%-50%--
2012-2013 ---24,5%--
2011-2012 ---16,9%--
Taxa de graduació  2015-2016 -28,3%30,2%78,6%--
2014-2015 -30,4%38,8%---
2013-2014 -42,5%-36,4%--
2012-2013 ---34%--
2011-2012 ---50,8%--
Taxa d'eficiència  2015-2016 98,3%81,4%87,1%97,5%99,8%-
2014-2015 -89,3%93,6%98,6%--
2013-2014 -88,5%99,1%99,3%--
2012-2013 -95,7%-92,6%--
2011-2012 ---98%--

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2016-2017 37301866 151
2015-2016 37321466 149
2014-2015 36341269 151
2013-2014 34401473 161
2012-2013 29431886 176
Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2016-2017 -------- 0
2015-2016 183298111781 149
2014-2015 183307123771 151
2013-2014 153385134812 161
2012-2013 152393139914 176
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2016-2017 0 0
2015-2016 39 33
2014-2015 31 68
2013-2014 40 66
2012-2013 33 33
  • ND= No disponible
  • * Dades disponibles properament
  • PDI en 1a.assignació. La categoria Altres inclou: emèrits, lectors, visitants i altres categories de professorat

Els indicadors de satisfacció del PDI del centre estan vinculats al procés d'Acreditació de les titulacions.
La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de PDI és 158.
2008-2009 2011-2012 2014-2015
Mitjana % resposta Mitjana % resposta Mitjana % resposta
Satisfacció PDI El suport institucional (formació/consulta/aportacions dels serveis generals) per al desenvolupament de l'activitat docent  ----3,240,1%
La coordinació docent entre assignatures a les titulacions en què participeu  ----3,240,1%
Si són apropiats els mecanismes/sistemes interns d'informació  ----3,338,9%
El perfil d'ingrés dels estudiants  ----2,640,8%
El treball i la dedicació dels estudiants  ----340,8%
Els resultats de l'aprenentatge obtinguts pels estudiants de les matèries que impartiu  ----3,640,8%
L'estructura del pla d'estudis (assignatures i matèries i el seu pes)  ----2,940,8%
L'organització del desplegament del pla d'estudis (grups, horaris, etc. )  ----3,440,8%
L'adequació de l'enfocament, l'organització i l'avaluació dels TFG/TFM  ----3,440,1%
Els recursos docents disponibles  ----3,340,8%
El perfil de competències (resultats d'aprenentatge previstos) en la titulació  ------
L'adaptació a les assignatures dels equipaments docents dels laboratoris  ----3,235,7%
Els equipaments necessaris (informàtics, materials, etc.) per desenvolupar correctament la vostra docència  ----3,440,1%
La utilitat de les tutories (si escau)  ----3,237,6%
Valoració global del nivell formatiu dels estudiants titulats dels graus (del centre objecte d'enquesta) en què participeu (si escau)  ----3,238,2%
Valoració global del nivell formatiu dels estudiants titulats dels màsters (del centre objecte d'enquesta) en què participeu (si escau)  ----3,517,8%
  • Escala de valoració de l'enquesta de PAS i PDI: 1 (Totalment en desacord) - 5 (Totalment d'acord).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Centre és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).

Els indicadors de satisfacció del PAS del centre estan vinculats al procés d'Acreditació de les titulacions.
La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de PAS és 35.
2008-2009 2011-2012 2014-2015
Mitjana % resposta Mitjana % resposta Mitjana % resposta
Satisfacció PAS Crec que els usuaris dels serveis de l'Escola/Facultat estan satisfets en com portem a terme la nostra feina
Estudiantat  ----3,567,6%
PDI  ----470,6%
PAS  ----4,273,5%
Altres usuaris/usuàries externs  ----3,955,9%
Es produeix una bona coordinació entre els diferents serveis i unitats de l'Escola/Facultat  ----3,473,5%
Hi ha una bona coordinació entre els responsables acadèmics i el personal d'administració i serveis pel que fa a (no responguis si les teves tasques no hi tenen relació):
L'aplicació de les normatives acadèmiques  ----3,935,3%
La planificació acadèmica  ----3,835,3%
La gestió dels procediments acadèmics  ----4,144,1%
En general estic assabentat/ada d'allò que passa a l'Escola/Facultat  ----3,873,5%
En termes generals, estic satisfet/a de treballar a l'Escola/Facultat  ----4,373,5%
  • Escala de valoració de l'enquesta de PAS i PDI: 1 (Totalment en desacord) - 5 (Totalment d'acord).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Centre és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).

2009-2010 2012-2013 2015-2016
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Centre (2) Les condicions generals dels laboratoris i tallers en els que s'imparteix classe (taules de treball, il·luminació, ...)  ----444,4%
La informació disponible a la pàgina web de la titulació (pla d'estudis, guies docents, horaris exàmens, …)  ----444,4%
Els espais informàtics del centre oberts a l’estudiant  ----4,344,4%
La resta d’espais per altres activitats d’estudi (aules d’estudi individuals i grupals,...)  ----4,344,4%
La utilitat de les tutories  ----3,333,3%
Les accions d’orientació professional rebudes per part del centre (xerrades, fòrums, borsa de treball, ...)  ----3,844,4%
Valoració global dels serveis que reps  ----444,4%