UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)

Grau en ArquitecturaGrau en Estudis d'ArquitecturaMàster en ArquitecturaMàster en Intervenció Sostenible en el Medi Construït TOTAL CENTRE
Oferta de places 2015-2016 -12012030 270
2014-2015 -60-30 90
2013-2014 120--- 120
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters) 2015-2016 -1197475 268
2014-2015 -118-43 161
2013-2014 124--- 124
Estudiantat NOU 2015-2016 -1162727 170
2014-2015 -116-19 135
2013-2014 127--- 127
Estudiantat TOTAL 2015-2016 2624162728 733
2014-2015 317287-19 623
2013-2014 473--- 473
Estudiantat TITULAT 2014-2015 -3-18 21
2013-2014 ---- 0
2012-2013 ---- 0
Taxa d'abandonament 2015-2016 ---0%
2014-2015 ----
2013-2014 ----
Taxa de graduació 2015-2016 ---94,7%
2014-2015 ----
2013-2014 ----
Taxa d'eficiència 2015-2016 99,5%98,8%100%100%
2014-2015 ---100%
2013-2014 ----

PDI Permanent DoctorPDI Permanent No DoctorPDI No Permanent DoctorPDI No Permanent No Doctor TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2015-2016 3071051 98
2014-2015 357653 101
2013-2014 358754 104
Catedràtics universitatTitulars universitatTitulars escoles universitàriesAgregatCol·laborador PermanentAjudantAssociatAltres TOTAL
PDI en 1ª assignació 2015-2016 61597--592 98
2014-2015 718971455- 101
2013-2014 81910516532 104
Incoming Outgoing
Estudiantat de mobilitat 2015-2016 110 79
2014-2015 123 54
2013-2014 74 77
  • ND= No disponible
  • * Dades disponibles properament
  • PDI en 1a.assignació. La categoria Altres inclou: emèrits, lectors, visitants i altres categories de professorat

Els indicadors de satisfacció del PDI del centre estan vinculats al procés d'Acreditació de les titulacions.
2013-2014 2014-2015 2015-2016
Mitjana % resposta Mitjana % resposta Mitjana % resposta
Satisfacció PDI El suport institucional (formació/consulta/aportacions dels serveis generals) per al desenvolupament de l'activitat docent ------
La coordinació docent entre assignatures a les titulacions en què participeu ------
Si són apropiats els mecanismes/sistemes interns d'informació ------
El perfil d'ingrés dels estudiants ------
El treball i la dedicació dels estudiants ------
Els resultats de l'aprenentatge obtinguts pels estudiants de les matèries que impartiu ------
L'estructura del pla d'estudis (assignatures i matèries i el seu pes) ------
L'organització del desplegament del pla d'estudis (grups, horaris, etc. ) ------
L'adequació de l'enfocament, l'organització i l'avaluació dels TFG/TFM ------
Els recursos docents disponibles ------
El perfil de competències (resultats d'aprenentatge previstos) en la titulació ------
L'adaptació a les assignatures dels equipaments docents dels laboratoris ------
Els equipaments necessaris (informàtics, materials, etc.) per desenvolupar correctament la vostra docència ------
La utilitat de les tutories (si escau) ------
Valoració global del nivell formatiu dels estudiants titulats dels graus (del centre objecte d'enquesta) en què participeu (si escau) ------
Valoració global del nivell formatiu dels estudiants titulats dels màsters (del centre objecte d'enquesta) en què participeu (si escau) ------
  • Escala de valoració de l'enquesta de PAS i PDI: 1 (Totalment en desacord) - 5 (Totalment d'acord).

Els indicadors de satisfacció del PAS del centre estan vinculats al procés d'Acreditació de les titulacions.
2013-2014 2014-2015 2015-2016
Mitjana % resposta Mitjana % resposta Mitjana % resposta
Satisfacció PAS Crec que els usuaris dels serveis de l'Escola/Facultat estan satisfets en com portem a terme la nostra feina
Estudiantat ------
PDI ------
PAS ------
Altres usuaris/usuàries externs ------
Es produeix una bona coordinació entre els diferents serveis i unitats de l'Escola/Facultat ------
Hi ha una bona coordinació entre els responsables acadèmics i el personal d'administració i serveis pel que fa a (no responguis si les teves tasques no hi tenen relació):
L'aplicació de les normatives acadèmiques ------
La planificació acadèmica ------
La gestió dels procediments acadèmics ------
En general estic assabentat/ada d'allò que passa a l'Escola/Facultat ------
En termes generals, estic satisfet/a de treballar a l'Escola/Facultat ------
  • Escala de valoració de l'enquesta de PAS i PDI: 1 (Totalment en desacord) - 5 (Totalment d'acord).