UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)

Grau en ArquitecturaGrau en Estudis d'ArquitecturaMàster en ArquitecturaMàster en Intervenció Sostenible en el Medi Construït TOTAL CENTRE
Oferta de places  2017-2018 -120-- 120
2016-2017 -12012030 270
2015-2016 -12012030 270
2014-2015 -60-30 90
2013-2014 120--- 120
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2017-2018 -139-- 139
2016-2017 ---- 0
2015-2016 -1197475 268
2014-2015 -118-43 161
2013-2014 124--- 124
Estudiantat NOU  2017-2018 -1144420 178
2016-2017 -1118629 226
2015-2016 -1162727 170
2014-2015 -116-19 135
2013-2014 127--- 127
Estudiantat TOTAL  2017-2018 1765088120 785
2016-2017 22147510530 831
2015-2016 2624162728 733
2014-2015 317287-19 623
2013-2014 473--- 473
Estudiantat TITULAT  2016-2017 16586123 158
2015-2016 455523 87
2014-2015 -3-18 21
2013-2014 ---- 0
2012-2013 ---- 0
Taxa d'abandonament  2015-2016 ---0%
2014-2015 ----
2013-2014 ----
2012-2013 ----
2011-2012 ----
Taxa de graduació  2015-2016 ---94,7%
2014-2015 ----
2013-2014 ----
2012-2013 ----
2011-2012 ----
Taxa d'eficiència  2015-2016 99,5%98,8%100%100%
2014-2015 ---100%
2013-2014 ----
2012-2013 ----
2011-2012 ----

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2017-2018 2321749 91
2016-2017 2961648 99
2015-2016 3071051 98
2014-2015 357653 101
2013-2014 358754 104
Catedràtics universitat Titulars universitat Titulars escoles universitàries Agregat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2017-2018 51235--642 91
2016-2017 61397--621 98
2015-2016 61597--592 98
2014-2015 718971455- 101
2013-2014 81910516532 104
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2016-2017 115 77
2015-2016 110 79
2014-2015 123 54
2013-2014 74 77
2012-2013 91 91
  • ND= No disponible
  • * Dades disponibles properament
  • PDI en 1a.assignació. La categoria Altres inclou: emèrits, lectors, visitants i altres categories de professorat

Els indicadors de satisfacció del PDI del centre estan vinculats al procés d'Acreditació de les titulacions.
2008-2009 2011-2012 2014-2015
Mitjana % resposta Mitjana % resposta Mitjana % resposta
Satisfacció PDI El suport institucional (formació/consulta/aportacions dels serveis generals) per al desenvolupament de l'activitat docent  ------
La coordinació docent entre assignatures a les titulacions en què participeu  ------
Si són apropiats els mecanismes/sistemes interns d'informació  ------
El perfil d'ingrés dels estudiants  ------
El treball i la dedicació dels estudiants  ------
Els resultats de l'aprenentatge obtinguts pels estudiants de les matèries que impartiu  ------
L'estructura del pla d'estudis (assignatures i matèries i el seu pes)  ------
L'organització del desplegament del pla d'estudis (grups, horaris, etc. )  ------
L'adequació de l'enfocament, l'organització i l'avaluació dels TFG/TFM  ------
Els recursos docents disponibles  ------
El perfil de competències (resultats d'aprenentatge previstos) en la titulació  ------
L'adaptació a les assignatures dels equipaments docents dels laboratoris  ------
Els equipaments necessaris (informàtics, materials, etc.) per desenvolupar correctament la vostra docència  ------
La utilitat de les tutories (si escau)  ------
Valoració global del nivell formatiu dels estudiants titulats dels graus (del centre objecte d'enquesta) en què participeu (si escau)  ------
Valoració global del nivell formatiu dels estudiants titulats dels màsters (del centre objecte d'enquesta) en què participeu (si escau)  ------
  • Escala de valoració de l'enquesta de PAS i PDI: 1 (Totalment en desacord) - 5 (Totalment d'acord).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Centre és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).

Els indicadors de satisfacció del PAS del centre estan vinculats al procés d'Acreditació de les titulacions.
2008-2009 2011-2012 2014-2015
Mitjana % resposta Mitjana % resposta Mitjana % resposta
Satisfacció PAS Crec que els usuaris dels serveis de l'Escola/Facultat estan satisfets en com portem a terme la nostra feina
Estudiantat  ------
PDI  ------
PAS  ------
Altres usuaris/usuàries externs  ------
Es produeix una bona coordinació entre els diferents serveis i unitats de l'Escola/Facultat  ------
Hi ha una bona coordinació entre els responsables acadèmics i el personal d'administració i serveis pel que fa a (no responguis si les teves tasques no hi tenen relació):
L'aplicació de les normatives acadèmiques  ------
La planificació acadèmica  ------
La gestió dels procediments acadèmics  ------
En general estic assabentat/ada d'allò que passa a l'Escola/Facultat  ------
En termes generals, estic satisfet/a de treballar a l'Escola/Facultat  ------
  • Escala de valoració de l'enquesta de PAS i PDI: 1 (Totalment en desacord) - 5 (Totalment d'acord).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Centre és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).

2009-2010 2012-2013 2015-2016
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Centre (2) Les condicions generals dels laboratoris i tallers en els que s'imparteix classe (taules de treball, il·luminació, ...)  ------
La informació disponible a la pàgina web de la titulació (pla d'estudis, guies docents, horaris exàmens, …)  ------
Els espais informàtics del centre oberts a l’estudiant  ------
La resta d’espais per altres activitats d’estudi (aules d’estudi individuals i grupals,...)  ------
La utilitat de les tutories  ------
Les accions d’orientació professional rebudes per part del centre (xerrades, fòrums, borsa de treball, ...)  ------
Valoració global dels serveis que reps  ------