UPC    Acreditació de les titulacions
Internacionalització

Descripció: Informació dels principals indicadors de l'àmbit de la internacionalització
Període de referència: 2018-2019

INSTITUCIONALS                
2015 2016 2017 2018 2019 Més informació
Nombre de xarxes internacionals amb participació UPC 11 12 12 14 15
TITULACIONS                
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Més informació
Nombre de Convenis Internacionals de doble titulació amb universitats estrangeres  57 convenis amb 62 universitats  34 convenis amb 36 universitats 48 convenis amb 33 universitats 49 convenis amb 30 universitats i 13 països 50 convenis de doble titulació internacional amb 32 universitats i 15 països  
Nombre de convenis d'intercanvi internacional (1) 113 ND 125 115 ND  
Nombre de titulacions Erasmus Mundus Màster 13 7 7 6 5
Doctorat 7 7 7 7 7
Nombre de titulacions impartides totalment en anglès Grau - - 2 3 3
Màster 26 21 23 24 24
% Assignatures/PDI/GRUP impartides en anglès (2)   14,7% 16,4% 17,6% 19,2% 20,0%  
(1) Fa referència a convenis institucionals d'intercanvi internacional d'estudiants, no a acords bilaterals de programes de mobilitat.
(2) El nivell d'anàlisi és per assignatura-pdi-grup
ESTUDIANTAT                 
Estudiantat internacional 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Més informació
Segons nacionalitat Grau (inclou estudis de cicle). Centres propis 978 999 1.099 1.214 1.265
Grau (inclou estudis de cicle). Centres adscrits 195 220 82 115 157
Màster 1.006 1.382 2.134 1.650 1.704
Doctorat 1.149 1.151 1.118 979 1.194
             
Segons el país de residència familiar Grau (inclou estudis de cicle). Centres propis 200 202 251 256 244
Grau (inclou estudis de cicle). Centres adscrits 38 53 25 40 56
Màster 874 877 1.031 1.484 1.487
Doctorat 947 975 954 979 992
Mobilitat internacional 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Més informació
Estudiantat incoming CINDA 9 15 17 32 29
 
Convenis Bilaterals 253 263 250 282 293
Lifelong Learning Programme (Erasmus Estudis) 11 16 - - -
Lifelong Learning Programme (Erasmus Pràctiques) - - - - -
Erasmus + (estudis) 835 922 1.049 1.015 976
Erasmus + (pràctiques) 6 3 9 4 1
Altres programes de pràctiques no ERASMUS - - 1 - -
Erasmus Mundus 2 - 1 - -
Ciències sense fronteres - 39 - - -
Amèrica llatina - 1 - - -
Visitant - 65 40 57 87
Altres programes 68 28 23 28 40
TOTAL 1.184 1.352 1.390 1.418 1.426
       
Estudiantat outgoing Convenis bilaterals 294 291 342 357 336
 
CINDA 1 0 8 0 2
Lifelong Learning Programme (Erasmus estudis) - - - - -
Lifelong Learning Programme (Erasmus pràctiques) 1 - - - -
Erasmus + (estudis) 1.037 1.009 970 1.024 827
Erasmus + (pràctiques) 55 30 40 33 32
Altres programes de pràctiques no ERASMUS 4 12 11 4 13
Erasmus Mundus - - - - -
Altres programes  42 8 14 18 25
TOTAL 1.434 1.350 1.385 1.436 1.235
             
% Titulats amb una estada acadèmica internacional Grau (inclou estudis de cicle). Centres propis 25,11% 24,15% 31,69% 27,81% 24,71%
Grau (inclou estudis de cicle). Centres adscrits 24,90% 23,10% 14,87% 16,45% 19,13%
Màsters 7,49% 13,55% 18,33% 23,34% 18,72%
RECERCA                
2014 2015 2016 2017 2018 Més informació
Personal investigador i de suport a la Recerca amb nacionalitat estrangera (a 31 de desembre) 247 206 205 229 236  
Nombre de projectes de recerca internacionals en que participa la universitat (3) Competitius 55 115 109 109 82  
No competitius 73 92 86 51 59  
% Recursos captats per a R+D per via competitiva segons l'origen dels fons (4) Fons Europeus 34,74% 41,19% 48,70% 45,94% 24,09%  
Nombre de projectes de recerca internacionals per via competitiva coordinats per la UPC (3) 7 20 20 11 16  
Nombre de PDI que participa en projectes de recerca internacionals per via competitiva (5) Investigadors principals 55 115 109 109 82  
Participants 204 216 370 288 278  
Nombre de sol·licituds de patents internacionals   22 21 25 26 26
       
    2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Nombre de tesis llegides amb menció internacional 114 146 104 83 101  
(3) Els projectes de recerca inclouen els desenvolupats en entitats vinculades però on l'IP és professorat de la UPC
(4) Aquest import fa referència a la contractació (no als ingressos) i inclou el finançament del personal predoctoral i postdoctoral. Inclou només l'import concedit a la universitat. El percentatge tan elevat de Fons Europeus l'any 2013 es degut a la falta de resolucions de projectes del Plan Estatal I+D+i per aquell any.
(5) La dada de nombre de participants segurament és inferior a la realitat. La font és el propi professorat que ho ha declarat a DRAC.
PERSONAL                
Personal Docent i Investigador (professorat) 2014 2015 2016 2017 2018
Nombre de PDI amb nacionalitat estrangera (a 31 de desembre) 105 94 104 106 122
Nombre de PDI que ha llegit la tesi doctoral a l'estranger (7) 69 68 63 65 71
             
(7) Aquesta xifra es calcula sobre la plantilla en situació activa a 31 de desembre de cada any independentment de l'any de lectura de la tesi
Personal Docent i Investigador (professorat) 2014 2015 2016 2017 2018*
Mobilitat del PDI (només es comptabilitzen estades superiors a 5 dies) Número d'estades de PDI que ha realitzat una mobilitat 284 359 687 645 1311
Estada de 5 a 9 dies 50,0% 61,0% 77,7% 62,0% 52,3%
Estada de 10 a 30 dies 30,3% 21,2% 20,5% 24,5% 15,8%
Estada de més de 30 dies 19,7% 17,8% 1,7% 13,5% 9,2%
* Estan inclosos els permisos per estudis, el pla de mobilitat i resta de viatges del PDI
Personal d'Administració i Serveis (no inclou PSR) 2014 2015 2016 2017 2018
Nombre de PAS Estranger (PAS a 31 de desembre)   8 5 7 16 9
Mobilitat in   23 14 33 60 40
Mobilitat out   18 9 27 27 43
COOPERACIÓ INTERNACIONAL                
2015 2016 2017 2018 2019 Més informació
Nombre de projectes internacionals de cooperació internacional al desenvolupament 48 50 55 53 53
Nombre de persones que fan mobilitat internacional en el marc d'activitats i projectes de cooperació universitària al desenvolupament PAS 3 3 4 5 3  
PDI 20 32 25 3 33  
Estudiants 74 131 128 94 81  
RÀNQUINGS UNIVERSITARIS                
Posicionament de la UPC als Rànquings Univesitaris Internacionals