UPC    Acreditació de les titulacions
5.4 Biblioteques

Descripció: Relació de les activitats de les biblioteques de la UPC amb dades sobre usuaris potencials, visitants, mitjana d'hores d'obertura setmanal, préstecs, increment dels fons, documents subministrats i documents obtinguts, com una evolució dels principals indicadors referents als serveis bibliotecaris de la UPC
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2019

   BIBLIOTEQUES  
                   
    2019  
  Biblioteca Usuaris potencials (1) Visitants presencials Mitjana d'hores d'obertura setmanal Préstecs de llibres (2) Préstec de portàtils Reserva de sales de treball en grup Préstecs d'equipaments (3)  
  160 Campus Nord 5.318 332.739 62 7.880 12.254 9.810 23.681  
  170 Campus Terrassa 4.190 127.414 60 5.158 1.889 5.406 3.248  
  181 Campus Baix Llobregat 1.885 122.406 57 3.341 3.097 3.495 3.927  
  200 FME 423 38.377 60 1.904 1.345 1.267 470  
  210 ETSAB 2.392 112.972 60 20.456 235 471 756  
  240 ETSEIB 3.379 183.030 60 4.956 13.511 3.451 12.646  
  280 FNB 821 25.660 60 1.048 448 -- 248  
  290 ETSAV 843 51.595 57 6.560 1.170 -- 981  
  310 EPSEB 862 58.545 57 3.942 1.678 1.950 4.590  
  330 Campus Universitari de Manresa (4) 3.922 112.802 57 4.916 1.230 2.382 167  
  340 EPSEVG 1.398 87.034 55 2.077 1.369 2.458 1.512  
  820 EEBE 3.017 189.591 52 4.906 8.229 8.938 15.018  
  SUBTOTAL 28.450 1.442.165 58,08 67.144 46.455 39.628 67.244  
  ALTRES 23.690 (5) -- -- 43.625 (6) -- -- --  
  TOTAL 52.140 1.442.165 58,08 110.769 46.455 39.628 67.244  
  (1) Inclou estudiantat de grau i màster                
  (2) Són els préstecs fets presencialment des de cada biblioteca              
  (3) Calculadores, Arduinos, lectors de llibres electrònics, carregadors, material de laboratori, etc.            
  (4) La Biblioteca del Campus de Manresa dóna servei a l'EPSEM i a la Fundació Universitària del Bages (FUB). Inclou Estudiantat, PDI i PAS de la FUB        
  (5) Inclou PAS, PDI, estudiants de doctorat, estudiants de formació permanent, estudiants de centres adscrits i altres usuaris externs registrats a la base de dades del Servei de Biblioteques    
  (6) Inclou les renovacions fetes directament pels usuari al web, així com els préstecs fets des de dels Serveis Generals de Biblioteques        
                   
                   
                   
  EVOLUCIÓ INDICADORS BIBLIOTEQUES  
    2016 2017 2018 2019  
  Visitants 1.439.415 1.454.054 1.325.075 1.442.165  
  Consultes al Catàleg de les biblioteques de la UPC 1.886.471 2.532.432 2.591.268 1.794.286  
  Consultes al web del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (1) 1.676.316 1.661.232 2.551.796 1.642.964  
  Consultes a FUTUR, el portal de la Producció Científica dels Investigadors de la UPC 610.577 656.086 574.901 586.307  
  Nombre d'activitats revisades al Descriptor de la Recerca i l'Activitat Acadèmica de la UPC.DRAC 9.692 11.353 7.978 6.906  
  Recursos d'informació electrònics de pagament o amb llicència (llibres, revistes i bases de dades) 40.420 43.231 43.985 48.427  
  Llibres en suport físic 673.162 672.682 648.567 648.135  
  Col·leccions de revistes en suport físic       19.543 19.506 19.394 18.456  
  Arxius descarregats a recursos electrònics de pagament o amb llicència (2) 764.663 777.901 830.573 754.791  
  Préstecs de llibres       154.018 135.351 116.563 110.769  
  Ocupacions de sales de treball en grup i préstecs d'ordinadors portàtils i altres equipaments 142.168 126.757 139.603 153.327  
  Assistents a cursos de formació       8.077 8.775 8.408 11.905  
  Hores de formació d'usuaris  643 638 685 903  
  (1) Pàgines visitades a http://bibliotecnica.upc.edu i altres webs del Servei  
  (2) Durant el primer trimestre del 2020, els proveïdors de recursos d'informació canvien l'estàndard utilitzat per mesurar l'ús dels recursos        
  Dades a 31 de desembre de 2019