UPC    Acreditació de les titulacions
4.3.1 Finançament corrent i subvenció pública

Descripció: Anàlisi econòmica. Finançament corrent i subvenció pública per estudiant/a. Evolució dels ingressos del pressupost liquidat per diferents conceptes, el total de les despeses corrents i la subvenció pública per estudiant, al llarg dels darrers cinc exercic
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2020

               
  INGRESSOS 2016 2017 2018 2019 2020  
  Preus públics 59.608.266 61.078.239 59.278.441 65.183.219 56.773.018  
  Prestació de serveis 20.438.269 20.060.301 21.156.938 21.233.766 18.017.103  
  Venda de béns 45.568 33.704 32.717 41.731 22.821  
  Reintegraments 268.108 239.262 362.840 483.323 358.925  
  Altres ingressos 6.704.522 3.464.861 3.210.672 2.803.710 2.000.526  
  Transferències corrents del sector públic estatal 429.535 245.425 114.302 148.997 518.578  
  Transferències corrents de la Generalitat (subvenció ordinària) 144.283.221 153.081.316 156.126.132 158.966.223 159.793.480  
  Altres transferències corrents de la Generalitat 12.519.627 8.050.456 7.726.759 10.690.024 26.997.023  
  Trasnferènices corrents d'altres ens públics 120.914 307.317 237.673 239.750 552.515  
  Transferències corrents d'empreses privades 2.608.884 2.108.429 2.177.840 2.155.704 1.826.591  
  Transferències corrents de famílies i entitats sense finalitat lucre 1.315.795 1.361.964 1.188.477 61.918 717.336  
  Transferències corrents de l'exterior 5.904.781 4.646.638 4.658.316 3.877.246 4.215.593  
  Ingressos patrimonials 2.888.031 3.521.098 3.578.233 4.115.013 3.755.261  
  Total ingressos corrents  257.135.521 258.199.011 259.849.340 270.000.624 275.548.771  
  Total despeses corrents (1) 248.471.272 254.604.498 243.204.742 249.759.263 271.264.162  
  Subvenció pública per estudiant (2) 7.047 7.463 7.726 7.832 7.464  
               
               
  LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € constants 2020)
               
               
  INGRESSOS 2016 2017 2018 2019 2020  
  Preus públics 61.137.100 61.957.052 59.430.083 64.837.747 56.773.018  
  Prestació de serveis 20.962.470 20.348.935 21.211.060 21.121.227 18.017.103  
  Venda de béns 46.737 34.189 32.800 41.510 22.821  
  Reintegraments 274.984 242.704 363.768 480.762 358.925  
  Altres ingressos 6.876.480 3.514.714 3.218.886 2.788.851 2.000.526  
  Transferències corrents del sector públic estatal 440.552 248.957 114.594 148.207 518.578  
  Transferències corrents de la Generalitat (subvenció ordinària) 147.983.801 155.283.898 156.525.523 158.123.702 159.793.480  
  Altres transferències corrents de la Generalitat 12.840.731 8.166.289 7.746.525 10.633.367 26.997.023  
  Trasnferènices corrents d'altres ens públics 124.015 311.739 238.281 238.479 552.515  
  Transferències corrents d'empreses privades 2.675.797 2.138.766 2.183.411 2.144.279 1.826.591  
  Transferències corrents de famílies i entitats sense finalitat lucre 1.349.543 1.381.561 1.191.517 61.590 717.336  
  Transferències corrents de l'exterior 6.056.227 4.713.496 4.670.233 3.856.697 4.215.593  
  Ingressos patrimonials 2.962.103 3.571.761 3.587.386 4.093.203 3.755.261  
  Total ingressos corrents  263.730.540 261.914.060 260.514.068 268.569.620 275.548.771  
  Total despeses corrents (1) 254.844.070 258.267.828 243.826.891 248.435.539 271.264.162  
  Subvenció pública per estudiant (2) 7.228 7.570 7.746 7.791 7.464  
  (1) No s' inclouen les càrregues financeres derivades del programa d'inversions.      
  (2) No s'inclouen els etudiants dels Centres adscrits. L'estudiant considerat és equivalent a temps complet (Estudiants Equivalents a Temps Complet = Crèdits matriculats Anuals / Crèdits teorics de la titulació anuals) del curs acadèmic 2020/2021.  No s'han inclòs les beques i ajuts que reben directament els estudiants.  
  Font: Comptes anuals a 31 de desembre de 2020            
               
 
             
 
 
 
  En euros constants de 2020
  2016 2017 2018 2019 2020
  Total ingressos corrents -sense despeses financeres-  263.730,54 261.914,06 260.514,07 268.569,62 275.548,77
  Preus públics Graus i Màsters (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) 209.120,9 217.241,0 215.955,6 222.961,4 216.566,5
  Preus públics Graus i Màsters (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) respecte total ingressos 79,3% 82,9% 82,9% 83,0% 78,6%
 
 
  2016 2017 2018 2019 2020
  Total ingressos corrents  263.731 261.914 260.514 268.570 275.549
  Total despeses corrents -sense despeses financeres- 254.844 258.268 243.827 248.436 271.264
 
 
 
  2016 2017 2018 2019 2020
  Preus públics Graus i Màsters (inclou ingressos per becàries/aris) 61.137 61.957 59.430 64.838 56.773
  Subvenció Generalitat  147.984 155.284 156.526 158.124 159.793
  Preus públics Graus i Màsters + subv. Ordinària 209.121 217.241 215.956 222.961 216.566
 
  Preus públics Graus i Màsters (inclou ingressos per becàries/aris) 29,2% 28,5% 27,5% 29,1% 26,2%
  Subvenció Generalitat (ordinària) 70,8% 71,5% 72,5% 70,9% 73,8%
 
  2016 2017 2018 2019 2020
  Subvenció ordinària per estudiant/a (en € corrents) 7.047 7.463 7.726 7.832 7.464
  Subvenció ordinària per estudiant/a (en € constants de 2020) 7.228 7.570 7.746 7.791 7.464
 
 
 
 
               
               
               
 
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  (1)  No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis
 
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  (1) No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis