UPC    Acreditació de les titulacions
4.3.1 Finançament corrent i subvenció pública

Descripció: Anàlisi econòmica. Finançament corrent i subvenció pública per estudiant/a. Evolució dels ingressos del pressupost liquidat per diferents conceptes, el total de les despeses corrents i la subvenció pública per estudiant, al llarg dels darrers cinc exercic
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2019

  LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € corrents)  
                 
                 
  INGRESSOS 2015 2016 2017 2018 2019    
  Preus públics 58.553.216 59.608.266 61.078.239 59.278.441 65.183.219    
  Prestació de serveis 20.809.557 20.438.269 20.060.301 21.156.938 21.233.766    
  Venda de béns 40.682 45.568 33.704 32.717 41.731    
  Reintegraments 236.556 268.108 239.262 362.840 483.323    
  Altres ingressos 12.011.968 6.704.522 3.464.861 3.210.672 2.803.710    
  Transferències corrents del sector públic estatal 447.039 429.535 245.425 114.302 148.997    
  Transferències corrents de la Generalitat (subvenció ordinària) 134.647.308 144.283.221 153.081.316 156.126.132 158.966.223    
  Altres transferències corrents de la Generalitat 14.601.924 12.519.627 8.050.456 7.726.759 10.690.024    
  Trasnferències corrents d'altres ens públics 466.512 120.914 307.317 237.673 239.750    
  Transferències corrents d'empreses privades 2.543.108 2.608.884 2.108.429 2.177.840 2.155.704    
  Transferències corrents de famílies i entitats sense finalitat lucre 1.256.050 1.315.795 1.361.964 1.188.477 61.918    
  Transferències corrents de l'exterior 5.926.810 5.904.781 4.646.638 4.658.316 3.877.246    
  Ingressos patrimonials 2.700.551 2.888.031 3.521.098 3.578.233 4.115.013    
  Total ingressos corrents  254.241.280 257.135.521 258.199.011 259.849.340 270.000.624    
  Total despeses corrents (1) 244.092.756 248.471.272 254.604.498 243.204.742 249.759.263    
  Subvenció pública per estudiant (2) 7.337 7.050 7.540 7.583 7.697    
                 
                 
  LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € constants 2019)  
                 
                 
  INGRESSOS 2015 2016 2017 2018 2019    
  Preus públics 61.322.865 61.462.853 62.287.174 59.746.741 65.183.219    
  Prestació de serveis 21.793.878 21.074.163 20.457.359 21.324.078 21.233.766    
  Venda de béns 42.606 46.986 34.371 32.975 41.731    
  Reintegraments 247.745 276.450 243.998 365.707 483.323    
  Altres ingressos 12.580.151 6.913.119 3.533.441 3.236.037 2.803.710    
  Transferències corrents del sector públic estatal 468.184 442.899 250.283 115.205 148.997    
  Transferències corrents de la Generalitat (subvenció ordinària) 141.016.314 148.772.294 156.111.288 157.359.529 158.966.223    
  Altres transferències corrents de la Generalitat 15.292.616 12.909.149 8.209.800 7.787.801 10.690.024    
  Trasnferències corrents d'altres ens públics 488.578 124.676 313.400 239.550 239.750    
  Transferències corrents d'empreses privades 2.663.401 2.690.054 2.150.162 2.195.045 2.155.704    
  Transferències corrents de famílies i entitats sense finalitat lucre 1.315.463 1.356.733 1.388.922 1.197.866 61.918    
  Transferències corrents de l'exterior 6.207.156 6.088.496 4.738.610 4.695.117 3.877.246    
  Ingressos patrimonials 2.828.291 2.977.886 3.590.792 3.606.501 4.115.013    
  Total ingressos corrents  266.267.248 265.135.759 263.309.601 261.902.150 270.000.624    
  Total despeses corrents (1) 255.638.685 256.201.940 259.643.941 245.126.060 249.759.263    
  Subvenció pública per estudiant (2) 7.684 7.270 7.689 7.642 7.697    
  (1) No s' inclouen les càrregues financeres derivades del programa d'inversions.        
  (2) No s'inclouen els etudiants dels Centres adscrits. L'estudiant considerat és equivalent a temps complet (Estudiants Equivalents a Temps Complet = Crèdits matriculats Anuals / Crèdits teorics de la titulació anuals) del curs acadèmic 2019/2020.  No s'han inclòs les beques i ajuts que reben directament els estudiants.    
  Font: Comptes anuals a 31 de desembre de 2019              
                 
                 
 
               
                 
                 
  En euros constants de 2018              
    2014 2015 2016 2017 2018    
  Total ingressos corrents -sense despeses financeres-  252.841 264.180 263.058 261.246 259.849    
  Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) 198.856 200.753 208.587 216.687 215.405    
  Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) respecte total ingressos 78,6% 76,0% 79,3% 82,9% 82,9%    
                 
                 
    2014 2015 2016 2017 2018    
  Total ingressos corrents  252.841 264.180 263.058 261.246 259.849    
  Total despeses corrents -sense despeses financeres- 247.747 253.635 254.194 257.609 243.205    
                 
                 
                 
    2014 2015 2016 2017 2018    
  Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris) 60.998 60.842 60.981 61.799 59.278    
 
Subvenció Generalitat  137.858 139.911 147.606 154.888 156.126    
  Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles, + subv. Ordinària 198.856 200.753 208.587 216.687 215.405    
                 
  Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris) 30,7% 30,3% 29,2% 28,5% 27,5%    
  Subvenció Generalitat (ordinària) 69,3% 69,7% 70,8% 71,5% 72,5%    
                 
    2014 2015 2016 2017 2018    
  Subvenció ordinària per estudiant/a (en € corrents) 6.980 7.337 7.050 7.540 7.583    
  Subvenció ordinària per estudiant/a (en € constants de 2018) 7.254 7.624 7.213 7.629 7.583    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  (1)  No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis  
                 
                 
 
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  (1) No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis