UPC    Acreditació de les titulacions
4.3.1 Finançament corrent i subvenció pública

Descripció: Anàlisi econòmica. Finançament corrent i subvenció pública per estudiant/a. Evolució dels ingressos del pressupost liquidat per diferents conceptes, el total de les despeses corrents i la subvenció pública per estudiant, al llarg dels darrers cinc exercic
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2017

               
  LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € corrents)
               
               
  INGRESSOS 2013 2014 2015 2016 2017  
  Preus públics 55.601.387 58.691.557 58.553.216 59.608.266 61.078.239  
  Prestació de serveis 21.692.722 20.768.616 20.809.557 20.438.269 20.060.301  
  Venda de béns 74.770 59.835 40.682 45.568 33.704  
  Reintegraments 245.956 181.046 2.365.573 268.108 239.262  
  Altres ingressos 12.440.251 11.033.344 12.011.968 6.704.522 3.464.861  
  Transferències corrents del sector públic estatal 102.760 1.347.620 447.039 429.535 245.425  
  Transferències corrents de la Generalitat (subvenció ordinària) 134.349.328 132.644.650 134.647.308 144.283.221 153.081.316  
  Altres transferències corrents de la Generalitat 7.260.826 7.199.292 14.601.924 12.519.627 8.050.456  
  Trasnferències corrents d'altres ens públics 434.094 253.150 466.512 120.914 307.317  
  Transferències corrents d'empreses privades 2.785.541 2.680.579 2.543.108 2.608.884 2.108.429  
  Transferències corrents de famílies i entitats sense finalitat lucre 934.957 1.005.980 1.256.050 1.315.795 1.361.964  
  Transferències corrents de l'exterior 6.158.345 4.956.511 5.926.810 5.904.781 4.646.638  
  Ingressos patrimonials 2.669.743 2.457.898 2.700.551 2.888.031 3.521.098  
  Total ingressos corrents  244.750.680 243.280.078 256.370.297 257.135.521 258.199.011  
  Total despeses corrents (1) 242.688.047 238.378.388 244.092.756 248.471.272 254.604.498  
  Subvenció pública per estudiant (2) 6.930 6.980 7.337 7.050 7.540  
               
               
  LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € constants 2017)
               
               
  INGRESSOS 2013 2014 2015 2016 2017  
  Preus públics 56.541.286 60.286.559 60.144.458 60.263.957 61.078.239  
  Prestació de serveis 22.059.421 21.333.024 21.375.077 20.663.090 20.060.301  
  Venda de béns 76.033 61.461 41.787 46.069 33.704  
  Reintegraments 250.114 185.966 242.984 271.057 239.262  
  Altres ingressos 12.650.544 11.333.186 12.338.406 6.778.272 3.464.861  
  Transferències corrents del sector públic estatal 104.497 1.384.243 459.187 434.260 245.425  
  Transferències corrents de la Generalitat (subvenció ordinària) 136.620.401 136.249.400 138.306.483 145.870.336 153.081.316  
  Altres transferències corrents de la Generalitat 7.383.565 7.394.940 14.998.746 12.657.343 8.050.456  
  Trasnferències corrents d'altres ens públics 441.432 260.029 479.190 122.244 307.317  
  Transferències corrents d'empreses privades 2.832.629 2.753.427 2.612.220 2.637.582 2.108.429  
  Transferències corrents de famílies i entitats sense finalitat lucre 950.762 1.033.318 1.290.184 1.330.269 1.361.964  
  Transferències corrents de l'exterior 6.262.448 5.091.209 6.087.877 5.969.734 4.646.638  
  Ingressos patrimonials 2.714.873 2.524.694 2.773.941 2.919.799 3.521.098  
  Total ingressos corrents  248.888.004 249.891.457 261.150.541 259.964.012 258.199.011  
  Total despeses corrents (1) 246.790.504 244.856.559 250.726.221 251.204.456 254.604.498  
  Subvenció pública per estudiant (2) 7.047 7.169 7.537 7.128 7.540  
  (1) No s' inclouen les càrregues financeres derivades del programa d'inversions.      
  (2) No s'inclouen els etudiants dels Centres adscrits. L'estudiant considerat és equivalent a temps complet (Estudiants Equivalents a Temps Complet = Crèdits matriculats Anuals / Crèdits teorics de la titulació anuals) del curs acadèmic 2017/2018.  No s'han inclòs les beques i ajuts que reben directament els estudiants.  
  Font: Comptes anuals a 31 de desembre de 2017            
               
               
 
             
               
               
  En euros constants de 2011            
    2013 2014 2015 2016 2017  
  Total ingressos corrents -sense despeses financeres-  248.888.004 249.891.457 261.150.541 259.964.012 258.199.011  
  Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) 193.162 196.536 198.451 206.134 214.160  
  Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) respecte total ingressos 77,6% 78,6% 76,0% 79,3% 82,9%  
               
               
    2013 2014 2015 2016 2017  
  Total ingressos corrents  248.888 249.891 261.151 259.964 258.199  
  Total despeses corrents -sense despeses financeres- 246.791 244.857 250.726 251.204 254.604  
               
               
               
    2013 2014 2015 2016 2017  
  Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris) 56.541 60.287 60.144 60.264 61.078  
  Subvenció Generalitat  136.620 136.249 138.306 145.870 153.081  
 
Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles, + subv. Ordinària 193.162 196.536 198.451 206.134 214.160  
               
  Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris) 29,3% 30,7% 30,3% 29,2% 28,5%  
  Subvenció Generalitat (ordinària) 70,7% 69,3% 69,7% 70,8% 71,5%  
               
    2013 2014 2015 2016 2017  
  Subvenció ordinària per estudiant/a (en € corrents) 6.930 6.980 7.337 7.050 7.540  
  Subvenció ordinària per estudiant/a (en € constants de 2017) 7.047 7.169 7.537 7.128 7.540  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  (1)  No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis
               
 
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  (1) No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis