UPC    Acreditació de les titulacions
4.2.1 Pressupost de la UPC

Descripció: Pressupost de la UPC.
Font: Servei d'Economia , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2020

                       
  Ingressos Import %       Despeses Import %    
  Cap. 3r. Taxes i altres ingressos  84.356.743 27,8%       Cap. 1r. Remuneracions de personal  194.672.923 64,1%    
  Cap. 4t. Transferències corrents  180.757.816 59,5%       Cap. 2n. Despeses de béns corrents i de serveis  57.787.860 19,0%    
  Cap. 5è. Ingressos patrimonials  3.389.400 1,1%       Cap. 3r. Despeses financeres  771.735 0,3%    
  Cap. 7è. Transferències de capital  35.388.388 11,6%       Cap. 4t. Transferències corrents  12.015.430 4,0%    
  Cap. 8è. Actius financers  - -       Cap. 6è. Inversions reals  30.765.787 10,1%    
  Cap. 9è. Préstecs  - -       Cap. 9è. Variació de passius financers  7.878.612 2,6%    
  Total d'ingressos 303.892.347 100,0%       Total de despeses 303.892.347 100,0%