UPC    Acreditació de les titulacions
4.2.1 Pressupost de la UPC

Descripció: Pressupost de la UPC.
Font: Servei d'Economia , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2016

                     
                     
  Ingressos Import %       Despeses Import %  
  Cap. 3r. Taxes i altres ingressos  80.576.658 29,3%       Cap. 1r. Remuneracions de personal  177.512.776 64,6%  
  Cap. 4t. Transferències corrents  157.274.835 57,2%       Cap. 2n. Despeses de béns corrents i de serveis  47.626.649 17,3%  
  Cap. 5è. Ingressos patrimonials  2.487.151 0,9%       Cap. 3r. Despeses financeres  923.737 0,3%  
  Cap. 7è. Transferències de capital  34.509.731 12,6%       Cap. 4t. Transferències corrents  11.040.528 4,0%  
  Cap. 8è. Actius financers  - -       Cap. 6è. Inversions reals  32.619.542 11,9%  
  Cap. 9è. Préstecs  - -       Cap. 9è. Variació de passius financers  5.125.143 1,9%  
  Total d'ingressos 274.848.375 100,0%       Total de despeses 274.848.375 100,0%