UPC    Acreditació de les titulacions
4.2.1 Pressupost de la UPC

Descripció: Pressupost de la UPC.
Font: Servei d'Economia , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2015

                       
                       
  Ingressos Import %       Despeses Import %    
  Cap. 3r. Taxes i altres ingressos  83.592.727 26,9%       Cap. 1r. Remuneracions de personal  176.990.859 57,0%    
  Cap. 4t. Transferències corrents  156.363.310 50,4%       Cap. 2n. Despeses de béns corrents i de serveis  47.759.947 15,4%    
  Cap. 5è. Ingressos patrimonials  2.040.822 0,7%       Cap. 3r. Despeses financeres  2.086.000 0,7%    
  Cap. 7è. Transferències de capital  68.507.770 22,1%       Cap. 4t. Transferències corrents  13.149.896 4,2%    
  Cap. 8è. Actius financers  - -       Cap. 6è. Inversions reals  66.095.610 21,3%    
  Cap. 9è. Préstecs  - -       Cap. 9è. Variació de passius financers  4.422.317 1,4%    
  Total d'ingressos 310.504.629 100,0%       Total de despeses 310.504.629 100,0%