UPC    Acreditació de les titulacions
4.1.2 Pla de noves construccions

Descripció: Relació d'edificis acabats i en curs amb el desglòs de l'import total en import de l'edifici i import de les instal·lacions.
Font: Servei de Contractació Administrativa i Compres , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2013

           
  EDIFICIS Incorporacions de l'any 2013  
  Import edificis Import instal·lacions Import Total  
  EDIFICIS ACABATS  
  OGCB Obres Generals Campus Besòs o Llevant (Zona Forum)     192.343  192.343  
  TOTAL EN EDIFICIS ACABATS  -  192.343  192.343  
  EDIFICIS EN CURS  
  B0 Nou edifici "BO" (B Zero: Edifici de Doctorat: BKC)  746.782    746.782  
  CB02 Edificis "C" i "I" del Campus del Besòs (Zona Forum) ETSEIB  58.525    58.525  
  CB03 Edifici de Recerca "D1" del Campus del Besòs (Centre Recerca Energia)  2.007.995    2.007.995  
  CB07 Edifici "A" (Esc.Industrial.) del Campus del Besòs  3.279.901    3.279.901  
  CB09 Edifici de "J" del Campus del Besòs (Zona Forum) ETSEIB  227.587    227.587  
  CB10 Edifici "C" del campus del Besòs (Zona Forum) ETSEIB  651.997    651.997  
  CB11 Edifici "I" del Campus Besòs (Zona Forum) ETSEIB  2.255.823    2.255.823  
  OGCB Obres Generals Campus Besòs o Llevant (Zona Forum)  80.284    80.284  
  L   Abonament impost obrs intala·lacions Edifici "L" ETSEIB   -18.834 -18.834  
  TOTAL EN EDIFICIS EN CURS  9.308.894 -18.834  9.290.061  
  TOTAL PLA DE NOVES CONSTRUCCIONS  9.308.894 173.509  9.482.404