UPC    Acreditació de les titulacions
4.1.1 Balanç i resultats de l'exercici

Descripció: Balanç i resultats de l'exercici.
Font: Servei d'Economia , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2017

           
  BALANÇ DE SITUACIÓ        
           
  ACTIU 2015 2016 2017  
  Immobilitzat immaterial 2.709.572 2.157.989 1.965.203  
  Immobilitzat material 341.526.286 340.117.054 336.876.450  
  Immobilitzat financer 1.120.404 834.880 865.488  
  Deutors a llarg termini 28.181.502 5.478.412 3.485.118  
  Deutors per drets reconeguts 60.880.227 57.134.277 42.780.794  
  Tresoreria 679.580 2.041.695 6.473.573  
  TOTAL ACTIU 435.097.571 407.764.307 392.446.627  
           
           
  PASSIU 2015 2016 2017  
  Fons propis -44.306.392 -42.943.864 -29.829.695  
  Patrimoni -53.572.286 -41.511.716 -40.149.188  
  Patrimoni lliurat en cessió -6.273.774 -6.273.774 -6.273.774  
  Patrimoni rebut en cessió 3.479.098 3.479.098 3.479.098  
  Resultat de l'exercici 12.060.570 1.362.528 13.114.170  
  Ingressos a distribuir en diversos exercicis 188.643.821 189.319.017 189.063.713  
  Provisions per a riscos i despeses 6.954.446 3.327.171 4.307.617  
  Creditors a llarg termini 53.106.347 45.204.645 43.627.410  
  Creditors a curt termini 97.549.204 97.168.293 77.764.260  
  Creditors pressupostaris 36.186.444 29.849.154 14.262.652  
  Administracions públiques 13.743.445 12.965.626 13.374.206  
  Deute a curt termini amb entitats de crèdit 20.940.910 24.168.887 26.751.415  
  Altres creditors no pressupostaris 26.678.405 30.184.626 23.375.988  
  Ajustaments per periodificació 133.150.145 115.689.045 107.513.322  
  TOTAL PASSIU         435.097.571             407.764.307             392.446.627      
  El balanç de l'exercici 2015 ha estat auditat per BDO Audiberia Auditores, SL. Els del 2016 i 2017 han estat auditats per Ernest & Young, S.L.  
           
           
           
           
           
  COMPTE DE RESULTATS        
           
  INGRESSOS 2015 2016 2017  
  Vendes i prestacions de serveis 23.998.898 20.170.873 17.489.247  
  Altres ingressos de gestió ordinària 67.827.139 69.056.133 77.397.394  
  Preus públics de matrícula i taxes 63.769.283 64.222.158 72.838.360  
  Altres ingressos 4.057.569 4.833.707 4.558.973  
  Interessos 287 268 61  
  Transferències i subvencions 211.825.011 210.401.221 215.990.656  
  Beneficis i ingressos extraordinaris 5.120.223 8.220.420 8.355.266  
  TOTAL INGRESSOS         308.771.271             307.848.647             319.232.563      
           
  DESPESES 2015 2016 2017  
  Despeses de funcionament 263.581.180 270.105.430 277.918.217  
  Despeses de personal 205.795.525 209.170.605 216.552.570  
       Sous i salaris 173.671.026 177.201.127 183.056.636  
       Cotitzacions socials 32.124.499 31.969.478 33.495.934  
  Dotació d'amortització de l'immobilitzat 14.059.106 13.217.159 13.722.211  
  Altres despeses de gestió 42.668.474 46.890.244 46.344.050  
  Despeses financeres 1.058.075 827.422 1.299.385  
  Transferències i subvencions 29.172.607 28.751.702 26.173.119  
  Pèrdues i despeses extraordinàries 3.956.914 7.628.987 2.027.058  
  TOTAL DESPESES         296.710.701             306.486.119             306.118.393      
           
  ESTALVI (DESESTALVI) 12.060.570 1.362.528 13.114.170  
           
           
           
           
           
  ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPORT        
           
  DRETS LIQUIDATS DE L'EXERCICI 2015 2016 2017  
  Cap. 3r  Taxes i altres ingressos 91.651.978 87.064.733 84.876.366  
  Cap. 4t Transferències corrents 159.888.751 167.182.757 172.476.539  
  Cap. 5è Ingressos patrimonials 2.700.551 2.888.031 3.521.098  
  Cap. 7è Transferències de capital 84.232.951 51.852.155 50.724.739  
  Cap. 8è  Actius financers (romanents)  23.514  -  87.801  
  Cap. 9è Passius financers 690.213 5.416.392 7.792.375  
  TOTAL DRETS LIQUIDATS         339.187.957             314.404.068             319.478.919      
           
  OBLIGACIONS CONTRETES DE L'EXERCICI 2015 2016 2017  
  Cap. 1r Remuneracions de personal 191.750.276 195.336.180 200.503.442  
  Cap. 2n Despeses corrents 37.976.042 37.743.454 37.898.520  
  Cap. 3r Despeses financeres 827.751 698.608 932.903  
  Cap. 4t Transferències corrents 14.366.438 15.391.638 16.202.536  
  Cap. 6è Inversions reals 72.036.625 30.819.021 31.071.640  
  Cap. 7è Transferències de capital 11.072.746 17.485.446 15.474.722  
  Cap. 8è Adquisició d'accions 1.450 1.042 900  
  Cap. 9è Passius financers 11.330.434 6.879.371 8.353.503  
  TOTAL OBLIGACIONS         339.361.762             304.354.760             310.438.165      
         
  DRETS LIQUIDATS - OBLIGACIONS CONTRETES             9.040.754      
  Finaçament amb romanent específic 2016     127.915.002  
  Liquidació de l'exercici     136.955.756  
  Romanent afectat 2017     135.130.627  
  Superàvit total de l'exercici 2017     1.825.129  
  Exercici corrent 2017     1.825.129  
  TOTAL DÈFICIT ACUMULAT FINS 2016   -108.649.898  
  TOTAL DÈFICIT ACUMULAT EL 2017     -106.824.769