UPC    Acreditació de les titulacions
4.1.1 Balanç i resultats de l'exercici

Descripció: Balanç i resultats de l'exercici.
Font: Servei d'Economia , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2013

             
  BALANÇ DE SITUACIÓ          
             
  ACTIU 2012 2013      
  Immobilitzat immaterial 6.418.347 5.472.101      
  Immobilitzat material 304.611.197 304.340.805      
  Immobilitzat financer 1.469.633 1.509.115      
  Deutors a llarg termini 30.136.846 29.679.503      
  Deutors per drets reconeguts 76.878.312 57.609.841      
  Tresoreria 872.260 472.363      
  TOTAL ACTIU 420.386.595 399.083.728      
             
             
  PASSIU 2012 2013      
  Fons propis -59.946.142 -51.887.681      
  Patrimoni -29.886.442 -57.151.466      
  Patrimoni lliurat en cessió -6.273.774 -6.273.774      
  Patrimoni rebut en cessió -4.728.843 3.479.098      
  Resultat de l'exercici -28.514.769 8.058.461      
  Ingressos a distribuir en diversos exercicis 147.023.167 147.462.021      
  Provisions per a riscos i despeses 6.954.446 6.954.446      
  Creditors a llarg termini 66.393.269 62.511.851      
  Creditors a curt termini 103.122.319 102.531.611      
  Creditors pressupostaris 23.244.981 24.275.683      
  Administracions públiques 33.297.274 44.701.062      
  Deute a curt termini amb entitats de crèdit 24.067.878 11.050.402      
  Altres creditors no pressupostaris 22.512.186 22.504.464      
  Ajustaments per periodificació 156.839.536 131.511.480      
  TOTAL PASSIU         420.386.595             399.083.728          
  Aquest balanç ha estat auditat per BDO Audiberia Auditores, SL.        
             
             
           
             
             
  COMPTE DE RESULTATS          
             
  INGRESSOS 2012 2013      
  Vendes i prestacions de serveis 28.503.453 25.559.527      
  Altres ingressos de gestió ordinària 54.501.730 63.401.366      
  Preus públics de matrícula i taxes 50.281.505 59.014.096      
  Cànons, lloguers i fòrums 4.217.488 4.384.469      
  Interessos 817 2.801      
  Altres ingressos 1.920 -      
  Transferències i subvencions 193.419.637 209.959.747      
  Beneficis i ingressos extraordinaris 6.799.049 5.652.919      
  TOTAL INGRESSOS         283.223.869             304.573.559          
             
  DESPESES 2012 2013      
  Despeses de funcionament 289.185.394 274.478.991      
  Despeses de personal 214.562.957 205.744.825      
       Sous i salaris 184.987.420 174.532.978      
       Cotitzacions socials 29.575.537 31.211.847      
  Dotació d'amortització de l'immobilitzat 18.638.065 16.795.301      
  Altres despeses de gestió 53.905.638 48.750.400      
  Despeses financeres 2.078.734 3.188.466      
  Transferències i subvencions 19.823.835 19.081.466      
  Pèrdues i despeses extraordinàries 2.729.429 2.954.640      
  TOTAL DESPESES         311.738.658             296.515.097          
             
  ESTALVI (DESESTALVI) -28.514.789 8.058.462      
             
             
           
     
             
  ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPORT        
             
  DRETS LIQUIDATS DE L'EXERCICI 2012 2013      
  Cap. 3r  Taxes i altres ingressos 86.474.068 90.055.086      
  Cap. 4t Transferències corrents 154.740.818 152.025.851      
  Cap. 5è Ingressos patrimonials 1.993.402 2.669.743      
  Cap. 7è Transferències de capital 41.213.379 36.529.163      
  Cap. 8è  Actius financers (romanents) 25.000 0      
  Cap. 9è Passius financers 15.000 3.278.099      
  TOTAL DRETS LIQUIDATS         284.461.666             284.557.942          
           
  OBLIGACIONS CONTRETES DE L'EXERCICI 2012 2013      
  Cap. 1r Remuneracions de personal 178.707.546 186.587.360      
  Cap. 2n Despeses corrents 45.834.893 41.323.140      
  Cap. 3r Despeses financeres 1.587.433 2.293.570      
  Cap. 4t Transferències corrents 7.929.074 14.777.548      
  Cap. 6è Inversions reals 73.638.009 40.384.283      
  Cap. 7è Transferències de capital - 8.681.986      
  Cap. 8è Adquisició d'accions 139.060 3.017      
  Cap. 9è Passius financers 3.983.428 4.468.568      
  TOTAL OBLIGACIONS         311.819.443             298.519.470          
  Drets liquidats -  Obligacions contretes   -13.961.528      
  Finançament amb romanent específic 2012   108.951.461      
  Liquidació de l'exercici   94.989.933      
  Romanent específic 2013   96.369.573      
  Romandent afectat 2013 Insolvències   670.000      
  Dèficit de l'exercici 2013   -2.049.640      
  Dèficit d'exercicis tancats   -651.150      
  Variació del dèficit acumulat   -2.700.789      
  TOTAL DÈFICIT ACUMULAT FINS 2012   -110.837.766      
  TOTAL DÈFICIT ACUMULAT EL 2013   -113.538.556