UPC    Acreditació de les titulacions
3.3.1 Evolució del personal UPC

Descripció: Evolució del personal de la UPC, desglossat per tipologia i gènere
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2020
Notes metodològiques: Personal en situació activa a 31 de desembre

                                   
    2016 2017 2018 2019 2020  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  PDI. Professorat  659  1.997  2.656  671  2.013  2.684  707  2.081  2.788  749  2.136  2.885  759  2.228  2.987  
  PDI. Investigador sènior  22  77  99  30  95  125  28  72  100  26  66  92  24  64  88  
  PDI. Investigador postdoctoral  15  37  52  19  40  59  23  37  60  23  29  52  22  34  56  
  PDI. Investigador predoctoral  76  183  259  85  205  290  81  198  279  96  192  288  100  228  328  
  PAS (no PSR)  874  564  1.438  920  577  1.497  921  571  1.492  941  570  1.511  930  558  1.488  
  PAS (PSR)  164  344  508  145  336  481  146  380  526  144  397  541  155  418  573  
  TOTAL  1.810  3.202  5.012  1.870  3.266  5.136  1.906  3.339  5.245  1.979  3.390  5.369  1.990  3.530  5.520  
  Personal en situació de servei activa a la UPC a 31 de desembre de cada any                          
                                   
         
Total 2016 2017 2018 2019 2020
PDI. Professorat  2.656 2684  2.081  2.885  2.987
PDI. Investigador sènior  99 121  72  92  88
PDI. Investigador postdoctoral  52 50  37  52  56
PDI. Investigador predoctoral  259 238  198  288  328
PAS (no PSR)  1.438 1497  571  1.511  1.488
PAS (PSR)  508 470  380  541  573
     
Dones  1.810  1.870  1.906  1.979  1.990
Homes  3.202  3.266  3.339  3.390  3.530