UPC    Acreditació de les titulacions
3.3.1 Evolució del personal UPC

Descripció: Evolució del personal de la UPC, desglossat per tipologia i gènere
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2019
Notes metodològiques: Personal en situació activa a 31 de desembre

                                   
    2015 2016 2017 2018 2019  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  PDI. Professorat  627  1.925  2.552  659  1.997  2.656  671  2.013  2.684  707  2.081  2.788  749  2.136  2.885  
  PDI. Investigador sènior  25  54  79  22  77  99  30  95  125  28  72  100  26  66  92  
  PDI. Investigador postdoctoral  15  48  63  15  37  52  19  40  59  23  37  60  23  29  52  
  PDI. Investigador predoctoral  99  222  321  76  183  259  85  205  290  81  198  279  96  192  288  
  PAS (no PSR)  882  550  1.432  874  564  1.438  920  577  1.497  921  571  1.492  941  570  1.511  
  PAS (PSR)  139  261  400  164  344  508  145  336  481  146  380  526  144  397  541  
  TOTAL  1.787  3.060  4.847  1.810  3.202  5.012  1.870  3.266  5.136  1.906  3.339  5.245  1.979  3.390  5.369  
  Personal en situació de servei activa a la UPC a 31 de desembre de cada any                          
                                   
         
Total 2015 2016 2017 2018 2019  
PDI. Professorat  2.552  2.656 2684  2.081  2.885  
PDI. Investigador sènior  79  99 121  72  92  
PDI. Investigador postdoctoral  63  52 50  37  52  
PDI. Investigador predoctoral  321  259 238  198  288  
PAS (no PSR)  1.432  1.438 1497  571  1.511  
PAS (PSR)  400  508 470  380  541  
       
Dones  1.787  1.810  1.870  1.906  1.979  
Homes  3.060  3.202  3.266  3.339  3.390