UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.4 Formació per al Personal d'Administració i Serveis

Descripció: Relació de les activitats formatives, tant internes com externes, desagregades per eix (veure Pla de formació), nombre d'edicions, nombre d'assistents i hores de durada de l'activitat formativa.
Font: Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència: 2017

           
  ACCIONS FORMATIVES INTERNES EDICIONS ASSISTENTS HORES TOTALS PER ACCIÓ FORMATIVA  
           
  EIX 0. RESPONSABILITAT SOCIAL UNIVERSITÀRIA  
  Gestió de la interculturalitat: dos petons o una abraçada?  2 29 12  
  Sistemes de calefacció industrials per calderes i noves tendències 1 14 8  
  TOTAL 3 43 20  
           
  EIX 1. DOCÈNCIA  
  Anàlisis de campanyes de trànsit i mobilitat amb Google Analytics 1 10 12  
  Community Manager: continguts, espais i reputació 1 13 20  
  Configuració i administració d'Atenea com a entorn virtual d'aprenentatge 1 4 5  
  Fonaments d'analítica digital 1 9 16  
  Fonaments del Disseny Gràfic i eines digitals de disseny 1 21 30  
  Introducció a LinkedIn 1 3 5  
  La comunicació a les xarxes socials: continguts, eines i publicitat MÒDULS 1 A 8 1 13 40  
  La comunicació a les xarxes socials: preparar continguts per a Google MÒDUL 1 1 5 5  
  La comunicació a les xarxes socials: Twitter  MÒDUL 2 1 6 5  
  La comunicació a les xarxes socials: Facebook MÒDUL 3 1 6 5  
  La comunicació a les xarxes socials: Instagram  MÒDUL 4 1 4 5  
  La comunicació a les xarxes socials:  Snapchat MÒDUL 5 1 3 5  
  La comunicació a les xarxes socials:  LinkedIn MÒDUL 6 1 2 5  
  La comunicació a les xarxes socials: campanyes publicitàries MÒDUL 7 1 5 5  
  La comunicació a les xarxes socials: l’estàndard de qualitat lingüística UPC a les xarxes socials MÒDUL 8 1 2 5  
  Millora dels estudis bibliomètrics. L’avaluació de la investigació universitària des d’una perspectiva bibliotecària 1 18 20  
  Taller avançat: conversions i usabilitat amb Google Analytics 1 10 4  
  Taller pràctic en RDA: les noves normes de catalogació 1 18 8  
  Videotutorials i storytellings com a eines de comunicació i difusió d'informació 1 16 18  
  TOTAL 19 168 218  
           
  EIX 2. RECERCA  
  Adquisició de dades amb Arduino 1 17 12  
  Com implementar la Recerca i Innovació Responsables? 1 19 6  
  Disseny i edició de mecanismes i multisòlids amb SolidWorks 1 17 12  
  Gestió econòmica R+D a les UTG: comptabilitat d'ingressos, despeses i bancària MÒDULS 1 i 2 1 15 16  
  Gestió econòmica R+D a les UTG: comptabilitat d'ingressos, despeses i bancària MÒDUL 1 1 1 4  
  Gestió econòmica R+D a les UTG: comptabilitat d'ingressos, despeses i bancària MÒDUL 2 1 1 8  
  Gestió econòmica R+D a les UTG: justificació de projectes MINECO i preentació d'al·legacions i requeriments 1 6 16  
  La gestió de la recerca a les UTG 1 12 5,25  
  Programació de sistemes d'adquisició de dades i control d'instrumentació amb Labview 1 13 24  
  Requeriments i al·legacions dels projectes R+D  2 19 6  
  Requeriments i al·legacions dels projectes R+D  1 7 4  
  TOTAL 12 127 113,25  
           
  EIX 3. DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES PERSONALS  
  Com gestionar les queixes i les reclamacions en l'atenció a l'usuari 1 14 12  
  Comunicació efectiva i afectiva: anàlisi i autoconeixement 1 12 16  
  Comunicació efectiva i afectiva: fonaments del compromís 1 15 16  
  Identificar i minimitzar els efectes de l'estrès  2 23 24  
  Itinerari formatiu de suport per a la creació de la UTG de l'Àmbit de Matemàtiques 1 5 14  
  Mediació i resolució positiva dels conflictes 1 18 20  
  Resolució positiva de conflictes interpersonals 1 17 20  
  TOTAL 8 104 122  
           
  EIX 4. GESTIÓ I QUALITAT  
  Analítica visual de dades. Nivell avançat 1 14 20  
  E-comanda, e-factura i signatura digital a través de SAP Fico  3 47 24  
  El Design Thinking com a eina de suport a la innovació 1 20 10  
  Fonaments de gestio economica basica 1 7 15  
  Fonaments de gestió economica basica. Modul2. 1 1 3  
  Funcionalitats de SAP FICO relacionades amb l’ e-administració: e-comanda, e-factura i portafirmes digital associats al CTT 1 20 8  
  Introducció a la visualització de dades 1 16 25  
  Introducció al subministrament immediat 1 168 3  
  Introducció al treball en equips col·laboratius 1 31 20  
  La gestió de les dades de recerca 1 25 8  
  Metodologies àgils com a eines per a la millora del treball en equip, la planificació i gestió de projectes 1 18 20  
  Subministrament Immediat de Informació (SII): Nous documents i gestió de transaccions 1 149 3  
  Taller d’anàlisi, disseny i millora dels processos associats al treball fi de carrera 1 9 4  
  Taller pràctic sobre els Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) dels programes formatius de la UPC 1 2 4  
  Taller pràctic: gestió del canvi aplicant metodologies àgils 1 14 8  
  Visió pràctica de l'IVA i l'IRPF aplicada a la UPC 1 68 8  
  TOTAL 18 609 183  
           
  EIX 5. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ  
  Autorització a les API amb OAUTH 1 10 16  
  Coding Dojo per la millora d’habilitats de programació 1 6 9  
  Correu UPC: Bones pràctiques en l’ús de l’agenda, llibretes d’adreces i llistes de correus 1 17 8  
  Creació de bases de dades amb MS Access 1 18 12  
  Desenvolupament web segur 1 10 8  
  Detecció i resolució d’amenaces en seguretat TIC (eines d’auditoria d’aplicacions i infraestructures) 1 7 4  
  Disseny i programació d’una API REST 1 12 16  
  Eina myList UPC: com crear i gestionar llistes de correus  2 12 8  
  Fonaments de l'arquitectura de la informació, usabilitat i experiència d'usuari 1 13 20  
  Fulls de càlcul amb Ms Office Excel i transició a Calc LibreOffice 3 49 72  
  Genweb. Com estucturar la informació i la documentació 1 22 16  
  Genweb. Disseny de pàgines, usabilitat i experiència d'usuari 1 18 16  
  Genweb. Edició bàsica de continguts 1 19 16  
  Introducció a l'eina demanaUPC: atenció a l'usuari i gestió de tiquets 1 17 6  
  Introducció a l'eina: òrgans de Govern 2.0 1 10 6  
  Introducció a OpenGnSys 1 18 40  
  Introducció al Cloud UPC 1 11 5  
  Introducció pràctica a Trello 1 10 4  
  myEnquesta. El servei telemàtic d'enquestes de la UPC 3 17 24  
  Processament de text amb MS Office Word i transició a Writer LibreOffice 2 26 50  
  Seguretat TIC en entorns de teletreball  2 26 6  
  Seguretat TIC en l'entorn de treball: riscos i perills d'internet 3 53 12  
  UPCconnect, les comunicacions unificades de la UPC  7 83 35  
  TOTAL 38 484 409  
           
  EIX 6. CONEIXEMENT I ÚS DE LES LLENGÜES  
  Atenció a l’usuari en anglès. Nivell bàsic (I) – A2.1 1 12 30  
  Atenció a l’usuari en anglès. Nivell inicial (I) - A1.1 1 12 30  
  Atenció a l’usuari en anglès: Make your own scripted conversation template – A2.1  2 18 60  
  Customer Connections: Communication techniques to improve customer service (B1) 1 13 30  
  Customer Connections: Successful communication in international business settings  - B2 1 12 25  
  English listening skills (B2.1- B2.2) 1 12 12  
  Fluency at your workplace (B2.1-C1.1) 2 23 36  
  Improve your pronunciation! 4 45 48  
  Let’s write! Improve your written English for emails and formal letters (B1.1- B2.1)  2 24 36  
  Pocket English 1 6 25  
  Preparació per a l’examen FCE (First Certificate Exam -Cambridge English Certification) 1 13 40  
  Preparació per a l’examen PET (Preliminary English Test -Cambridge English Certification) 1 11 30  
  Qualitat lingüística en els webs de la UPC: revisa el web que gestiones 1 7 8  
  Redacció de documents administratius en anglès 1 12 7  
  Taller de llengua catalana nivell 1 1 15 9  
  Taller de llengua catalana nivell 2 1 14 9  
  Taller de llengua catalana nivell 3 1 10 6  
  TOTAL 23 259 441  
           
  EIX 7. SEGURETAT I SALUT LABORAL  
  Formació Bàsica en l’ús de desfibril·ladors externs automàtics (DEA)  4 18 32  
  Formació bàsica en Prevenció de Riscos Laborals  15 168 135  
  Formació específica en prevenció de riscos laborals: personal de recepció  8 57 12  
  Reciclatge en l’ús de desfibril•ladors externs automàtics (DEA) 10 62 40  
  TOTAL 37 305 219  
           
  EIX 8. MARC LEGISLATIU I NORMATIU  
  Llei orgànica de protecció de dades: Estic protegint bé les dades de caràcter personal?  4 55 18  
  TOTAL 4 55 18  
  TOTAL ACCIONS FORMATIVES INTERNES 162 2.154 1.743  
  Si no s'indica res les activitats són específiques per al Lloc de Treball. Dades a 31 desembre de 2017