UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.4 Formació per al Personal d'Administració i Serveis

Descripció: Relació de les activitats formatives, tant internes com externes, desagregades per eix (veure Pla de formació), nombre d'edicions, nombre d'assistents i hores de durada de l'activitat formativa.
Font: Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència: 2015

           
  ACCIONS FORMATIVES INTERNES EDICIONS ASSISTENTS HORES TOTALS PER ACCIÓ FORMATIVA  
  EIX 0. RECOLZAMENT DE LES POLÍTIQUES DE CARÀCTER SOCIAL DE LA UPC  
  Climatització: sistemes i estimació de les demandes tèrmiques 1 18 5  
  Dimensionat de línies i proteccions elèctriques per a nous equips. 1 20 10  
  La cooperació al desenvolupament humà sostenible a la UPC 1 7 4  
  Taller d’inclusió d’estudiantat amb trastorns mentals, del comportament i l’aprenentatge 1 15 4  
  Tecnologia LED: instal·lació i manteniment de sistemes intel·ligents d’enllumenat d’emergències. 1 17 4  
  TOTAL 5 77 27  
  EIX 1. CONEIXEMENT I ÚS DE LES LLENGÜES  
  Anglès bàsic. Mòdul específic atenció a l’usuari àmbit TIC 1 5 15  
  Atenció a l’usuari en anglès. Nivell bàsic (II) 6 66 180  
  Atenció a l’usuari nivell inicial. Consolidació d’aprenentatges (II) 1 6 18  
  Atenció a l'usuari en anglès dins l'àmbit de la gestió acadèmica 4 10 105  
  Communication & Public Relations  1 10 24  
  Emailing & Phoning  1 12 24  
  Fluency: pronunciació i millora de l’expressió oral en anglès 4 45 48  
  Improve your listening! 1 11 12  
  Introducció a l’atenció a l’usuari en anglès. 2 11 24  
  Les preguntes en anglès 2 11 12  
  MERLÍ! Manual d’estil i recursos lingüístics de la UPC  1 20 9  
  Monogràfic d’anglès tècnic 1 9 6  
  Monogràfic d’anglès.  La gestió acadèmica i l’atenció a l’usuari 1 8 15  
  Qualitat lingüística en el web institucional de la UPC 1 17 3  
  Qualitat lingüística en els webs i xarxes socials de la UPC 2 26 6  
  Speaking & Listening for user suport. Atenció a l'usuari en anglès. Mòduls específics. 1 11 30  
  Taller de llengua catalana 2 29 12  
  TOTAL 32 307 543  
  EIX 2. NOVA ESTRUCTURA D'ENSENYAMENTS, EEES I EER  
  Cromatografia iònica 1 6 8  
  Gestió Econòmica R+D a les UTG 1 16 30  
  Introducció als processos de mecanitzat en torns i fresadores 1 2 32  
  Oleohidràulica bàsica 2 23 24  
  Projectes de recerca: unitats de gestió, eines i sistemes d'informació 2 54 12  
  Tècniques de laboratori químic 2 17 12  
  TOTAL 9 118 118  
  EIX 3. FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS  
  Formació bàsica en ús de desfibril·ladors semiautomàtics (SPE) 17 94 136  
  Formació bàsica en Prevenció de Riscos Laborals.  7 74 63  
  Reciclatge en l’ús de desfibril•ladors externs automàtics (DEA) (SPE) 4 24 16  
  TOTAL 28 192 215  
  EIX 4. FORMACIÓ MARC LEGISLATIU I PROCEDIMENTS DE GESTIÓ  
  La gestió econòmica a la UPC: l'e-factura i novetats 2016 1 121 2,5  
  L'e-factura arriba a la UPC 1 173 2  
  Legislació i normativa fiscal aplicable a la universitat 1 126 4  
  Llei orgànica de protecció de dades: Estic protegint bé les dades de caràcter personal? 2 29 8  
  Normativa REACH: el reglament CLP i les fitxes de dades de seguretat 1 13 12  
  Procediments de gestió econòmica més freqüents 1 121 4  
  Protecció de dades en el disseny TIC: Aplicar la LOPD en l’origen! 1 13 4  
  Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú: aplicació a la gestió diària 1 18 12  
  TOTAL 9 614 48,5  
  EIX 5. FORMACIÓ EN CONEIXEMENTS I EINES TIC  
  Administració d’espais Genweb 4 1 20 12  
  Arquitectura de la informació (AI) i experiència d’usuari (UX) 1 15 12  
  BBDD noSQL: Introducció a MongoDB 1 20 12  
  Bones pràctiques en l’aplicació de metodologies Àgils 1 7 5  
  CorreuUPC: aspectes tècnics del procés de migració i nous serveis 1 9 2  
  CorreuUPC: coneix el nou servei i el procés de migració 8 335 16  
  Desenvolupament d’aplicacions WEB mitjançant AngularJS 1 11 20  
  Desenvolupament de Genweb amb Plone 1 6 30  
  Detecció, gestió i resolució d'incidents de seguretat TIC: Informàtica forense 1 3 6  
  Edició en  Genweb 4 1 18 16  
  Gestió avançada de continguts amb Genweb 4 1 20 16  
  Gestió de la seguretat TIC i auditories: ALTAIR-SIGVI 1 17 6  
  Gestió del manteniment preventiu amb l’aplicatiu FÀCIL 1 11 7  
  HTML i CSS avançats 1 18 15  
  Informes i indicadors amb l’aplicatiu FÀCIL 1 11 3,5  
  Iniciació al retoc digital d’imatges amb GIMP 1 20 12  
  Introducció a la seguretat: els riscos i els perills d’internet 2 35 6  
  Introducció al desenvolupament d’aplicacions mòbils per Android 1 18 20  
  Introducció pràctica a l'arquitectura REST 1 16 4  
  Programació i auditoria de serveis webs: Secure by design 1 9 10  
  Seguretat a l’ordinador. Estic protegit? 2 33 6  
  Seguretat en dispositius mòbils: que és el que he de saber? 1 16 3  
  TOTAL 31 668 239,5  
  EIX 6. FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES PERSONALS  
  Coaching d'equips: cohesió, visió i intervisió 1 8 12  
  Delegació i feedback, eines de desenvolupament dels equips 1 12 16  
  Delegació i feedback: Gestió de conflictes en l'equip 1 7 12  
  Estratègies personals en la comunicació per generar canvis 1 19 16  
  Gestió de les emocions en la presa de decisions 1 15 20  
  L’observació i l’anàlisi del perfil professional 2 17 24  
  Pensament crític 1 13 12  
  Taller d'autolideratge 1 7 4  
  Taller de Comunicació 1 5 4  
  Taller de Proactivitat 1 7 4  
  TOTAL 11 110 124  
  EIX 7. FORMACIÓ I APRENENTATGE DE COMPETÈNCIES TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ  
   Un recorregut per la WEB 2.0 aplicacions per treballar en xarxa i a la xarxa 2 38 40  
  Com fer un vídeotutorial: tècniques i consells per fer-ho fàcil i efectiu 2 40 24  
  El valor de la marca 1 11 4  
  Gestió de crisis en xarxes socials 1 16 4  
  Infografia: aprèn a representar gràficament la informació 1 19 12  
  Introducció a la gestió orientada a processos: àmbit de doctorat 1 7 4  
  Introducció a la gestió orientada a processos: el mapa de processos 5 67 10  
  Introducció a l'analítica web amb Google Analytics aplicada a la promoció de màsters universitaris 1 17 12  
  Introducció al disseny d’un projecte col·laboratiu (SPE) 1 22 15  
  Introducció al treball en equips col·laboratius (SPE) 1 30 22  
  Metodologies àgils com a eines per a la millora del treball en equip, la planificació i gestió de projectes 1 17 20  
  Visualització de dades: transformem les dades en informació 1 20 15  
  TOTAL 18 304 182  
  EIX 8. FORMACIÓ PER A LA E-ADMINISTRACIÓ  
  Formació Bàsica en gestió documental i arxiu.  2 21 8  
  TOTAL 2 21 8  
  TOTAL ACCIONS FORMATIVES INTERNES 145 2.411 1.505  
  (SPE): Accions de suport a programes i projectes específics
Si no s'indica res les activitats són específiques per al Lloc de Treball